هبوط و فراز طيران شهادتگاه – نوشهر مدخل سرپوش تهران/ مسافران درمهرآباد سرگردانند

[ad_1]

نوشهر – مسافران پاريدن حساب ۶۰۴ شهادتگاه – نوشهر تو تهران تحت آمدند و باز اکنون تو فرودگاه مهرآباد ويلان هستند.

به سمت اعلام گزارشگر نيكي و عتاب، حدود ۱۲۰ جهانگرد پرش تعداد ۶۰۴  شهادتگاه – نوشهر درون فرودگاه مهرآباد تهران آواره و سرگرم رایزنی با مسئولان شرکت هواپیمایی برای جابجايي آنان بوسيله سوگند به نوشهر هستند.

این هواپیما که آرامش وجود زمان سنج روزگار گاهنما ۱۲ و ۳۰ دقیقه از شهادتگاه به سوي طرف نوشهر پريدن کنند بالاخره پشت از ۱۳۰ دقیقه تاخیر به منظور با حرکت رزق.

این هواپیمای فوکر ۱۰۰ که حدود ۱۲۰ جهانگرد دارد وقت نما حوالی ۱۶ دوره به مقصد براي فرودگاه نوشهر رسید ولي به منظور با دلیل بدی عصير حل و هوس نتوانست درون فرودگاه نوشهر فرودآید و انتها نوشهر را به قصد مراد تهران ترک کرد و دقایقی پيش از داخل فرودگاه مهرآباد پايين آمد.

فاطمه عرفانی یکی از مسافران حاضر مدخل سرپوش طيران تو محاوره با گزارشگر مهرباني می گوید: مسئولان هواپیمایی نيت اضطراب پیاده کردن مسافران داخل فرودگاه مهرآباد را داشتند که با نكته گيري مسافران محاذي شدند و عاقبت الامر قرار گذاشته شده شد ازنو مسافران را درب فرودگاه شهادتگاه پیاده کنند که این مساله نیز با مواخذه مسافران متقابل شد.

بوسيله سوگند به فرموده وی، باز اکنون مسافران دروازه اندر فرودگاه مهرآباد ويلان هستند.

هرج ومرج درب پريدن هواپیماها درون فرودگاه نوشهر درون حالی است که هرازگاهی مدخل سرپوش شرایط ناجور جوی مسافران گرفتار سردرگمی و سرگردانی می شوند. این درحالی که دانشپايه طول عمر پيش جهاز ناوبری تو این فرودگاه فايده برداری شد.

تكاپو گزارشگر عنف برای کسب نظران مسئولان فرودگاه مازندران بی نیتجه بوده است.

[ad_2]