«فروشنده» نماینده ایران داخل هشتادونهمین سنن اسکار شد

[ad_1]

فیلم «فروشنده» به طرف کارگردانی اصغر فرهادی برای معرفی بوسيله سوگند به فرهنگستان حقايق و هنرهای سینمایی اسکار گزينش شد.

به قصد تفسير خبرگزاری مهرباني، امیر اسفندیاری «سخنگوی هیات معرفی فیلم ایرانی» سخن: پي از مناظره های جمعاً جانبه و بررسی های تکمیلی داخل فقره پنج فیلمی که دروازه اندر سياهه کوتاه دوم قید شده هستي و عدم، این هیات با اکثریت قوی آرا، فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی را برای معرفی به سوي فرهنگستان و هم چشمي هم چشمي كردن از سوی کشورمان داخل نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره بهترین فیلم خارجی لسان كلام برگزید.

وی بیان کرد: اندام هیات حين تشکر از بنگاه سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و مسكن حجره سینما که داخل تعاملی مقبول هماهنگی های ضرور را برای برگزاری جلسات عاقبت داده اند، امید دارند فیلم برگزیده با اتکا به قصد پشتیبانی کلیه مراکز تاثیرگذار فرهنگی کشور، ظرفیت های سینمای ایران را مدخل سرپوش این انتظار مهتر رهبر ممتاز جهانی به مقصد براي خوبی نمایندگی کند.

درب سن جاری، پوران درخشنده، محمد برجسته نیا، محمد حیدری، سعید عقیقی، امیر حسین علامت الهدی، شهرام مکری، تورج منصوری، اکبر نبوی و امیر اسفندیاری درب این هیات عضویت دارند.

سینمای نوین ایران که بیست و خيز سن است به سوي شکل پرداخته، معرفی فیلم به سمت فرهنگستان حقايق و هنرهای سینمایی را درب تحكم کار سكون داده، با پرونده یک نامزدی و کسب یک جایزه از جایگاهی متبحر عنايت درب میان مدعیان اسکار بهترین فیلم خارجی لسان كلام رستي خوار است و با اتکا به منظور با همین پیشینه، توانسته گشایشی برجسته درون نمودن اظهار تجاری فیلم های ایرانی را دستخط زند.

[ad_2]