فروش ۷۳۰ میلیارد ریالی محصولات هنری/میزان فروش محصولات هنری افزایش یافت

[ad_1]

فروش 730 میلیارد ریالی محصولات هنری/میزان فروش محصولات هنری افزایش یافت

به سوي تفسير خبرگزاری تسنیم از زنجان، سیدعباس صالحی پسين امروز باب آیین افتتاحیه هشتمین نمایشگاه مهتر رهبر ممتاز (ناشران تمام کشور) کتاب زنجان با نظر امر به قصد جایگاه فرهنگی استان زنجان درون کشور و طلوع عالمان فرهنگی، مذهبی و دینی بلندآوازه نظیر آیت‌آفريدگار شبیری‌زنجانی اظهار داشت: هشتمین نمایشگاه برجسته (ناشران تمام کشور) کتاب زنجان فرصتی برای تدقيق به سمت حوزه کتاب و کتابخوانی است.

وی خدمت ها سه ساله هستي حكومت یازدهم درب حوزه لغت نامه و صنعت را مجرب تقدیر دانست و تصریح کرد: میزان فروش محصولات هنری باب دوازده ماه) ۹۱ و دانشپايه طول عمر ۹۴ به سمت ترتیب ۲۶۰ و ۷۳۰ میلیارد ریال بوده است.

مواسات واژه نامه آداب داني وزیر واژه نامه آداب داني و راهنمايي اسلامی میزان فروش محصولات هنری درب ۵ ماهه درابتدا امسال را به سوي حد فروش واحد زمان ( روز سابق ذمر آوند شرط کرد.

وی با تلويح به سمت اجرای ۴ عندليب و ۸۹۱ تماشاخانه داخل واحد زمان ( روز ۹۱ و ۵ عندليب و ۹۴۴ مناسبت مدخل سرپوش دوازده ماه) ۹۵ حالي کرد: با این اوصاف نمودار افزایش یک عندليب موردی ادا باب ميدان پرده نمایش بوده‌ایم که بسیار مستعد مبالات است.

صالحی با حكم به طرف مندرج كتابت ۴ الف بلبل و ۹۸۹ بنياد فرهنگی با پته حكومت آرایش تابستانه
معجم و رهنموني اسلامی درون واحد زمان ( روز ۹۱ افزود: این میزان با افزایش حدود یک الف بلبل موردی به طرف ۵ عندليب و ۹۹۸ مناسبت تا پایان دوازده ماه) ۹۴ رسید.

وی میزان کانونهای فرهنگی دارای پروانه از حكومت قاموس و راهنمايي اسلامی تو دوازده ماه) ۹۱ و تا پایان سنه پايه ۹۴ را به طرف ترتیب ۱۵ عندليب و ۴۱۰ و ۲۱ عندليب و ۹۷۵ موقع لقب کرد و گفتار: میزان عناوین کتاب به طرف ضبط رسیده باب سالهای ۹۱ و پایان واحد زمان ( روز ۹۴ بوسيله سوگند به ترتیب بیش از ۶۳ عندليب و ۸۰ الف بلبل و ۵۸۲ وضع مرحله بوده است.

همراهي دائره المعارف وزیر لغت نامه و تربيت اسلامی میزان کتابخانه‌های به طرف درج رسیده باب عام ۹۱ و ۹۴ را به سمت ترتیب ۲ عندليب و ۸۸۴ و ۳ عندليب و ۲۷۸ باب موضوع ديباچه اسم کرد و افزود: تو سه واحد زمان ( روز اخیر حدود ۷۰ نمایشگاه استانی کتاب تو کشور برگزار شده است.

وی باب وضع مرحله عناوین کتاب به طرف ضبط رسیده درب ۳ كلاس اخیر گوشزد کرد: داخل این ۷۰ نمایشگاه استانی یک میلیون و ۵۰۰ عندليب لقب کتاب به طرف ضبط رسیده است.

صالحی با بیان اینکه از عام ۹۲ تا به سمت امروز بیش از ۲۰ عندليب ناشر مدخل سرپوش نمایشگاه‌های استانی کتاب روبرو یافته‌اند، بروز کرد: نمایشگاه‌های استانی فرصتی برای زي پركار ناشران دروازه کنترل وزن
اندر گروه محاق برجسته فرهنگی و همچنین فرصتی برای خرید کتاب و ترویج کتابخوانی است.

وی با گوشه علامت راي به منظور با اینکه صرفه جويي باب فضای ترويج با برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب به قصد نيستي می‌آید نيكوكاري لزوم نصيب بخش سود‌مندی ناشران و هنرمندان این رزمگاه از اینگونه فضاهای قبل از عمل جراحی
فرهنگی تاکید کرد.

انتهای پیام/

فروش 730 میلیارد ریالی محصولات هنری/میزان فروش محصولات هنری افزایش یافت

[ad_2]

فروش 730 میلیارد ریالی محصولات هنری/میزان فروش محصولات هنری افزایش یافت