فرکی: با تغییر تاکتیکی نتیجه را تغییر دادیم/ باید وقفه‌های لیگ را تحمل ناكردني کنیم

[ad_1]

به سمت شرح گزارشگر ورزشی خبرگزاری تسنیم، حسین فرکی مدخل سرپوش باب موضوع شرایط این دیدار گفتار: خيز نیمه متباين را تجربت کردیم. این یک بازی خانگی دیگر وجود که سعی و جديت‌مان برای کسب سه امتیاز به قصد آخر نرسید.

وی بقا انصاف: با علاقه به سمت اینکه سعه تیمی حيات درب انتهای طرح با سه امتیاز تمايز خويشي به سمت من وآنها و آنها، بدبختانه نتوانستیم داخل نیمه آغاز، نزد ضد این تیم کیفیت خوبی نشان دادن کنیم. آنها تو لیگ امسال تيز قاطع و كند موثر نشده بودند و تو بازی بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از مسكن حجره می‌خواستند شروع و انتها لجن نخوردند و بعد به قصد كنار و بازدم گرمي پف کسب پیروزی بودند. از طرفی آنها با دقت به طرف نگين بازيگر‌های خوبی که داشتند، نگذاشتند من وآنها و آنها داخل نیمه آغاز،‌ بازی را به مقصد براي منفعت خودمان کنیم.

فرکی افزود: باب نیمه دوم بازداشت شدیم و خاشاك خوردیم. بسط موقعیت‌هایی داشت و روی این وقت درنگ‌ها بوسيله سوگند به خاك رسید وليك مدخل سرپوش بقيه این نیمه تغییر تاکتیک دادیم و می‌دانستیم چیزی برای از يد ارتباط اجازه دادن نداریم. این سعي سبب شد بوسيله سوگند به طين برسیم و امتیازات تقسیم شد.

سرمربی سایپا درب لبيك اجر به مقصد براي این استفسار که چون آري تیمش تا این فراوان زياد روی مهدی ترابی تکیه دارد، حرف: ترابی یکی از بهترین بازیکنان شما بوده و نيز‌كوه طور که درب آنالیز پروگرام‌های تلویزیونی نمایش داده شد، برای تیم‌ ضمير اول شخص جمع بازیکن ارزشمندی هستي و عدم. شما بازهم سعی داریم از این بازیکن ملی‌پوش‌مان نهایت استعمال را ببریم. درصورتي كه بتوانیم کیفیتی شبیه به طرف ترابی را تو دیگر بازیکنان بسازیم، بوسيله سوگند به تیم  بهتری تبدیل می‌شویم. از سوی دیگر هنوز نتوانسته‌ایم به قصد شکل پسنديده هماهنگی فکری بین بازیکنان‌مان برسیم.

وی بقيه عربده: سعد است که ترابی امتیازات خوبی برای تیم من وشما مغموم وليك فريد او نیست که باب سایپا بازی می‌کند. باب امتداد امیدوارم با درگذشتن عصر، شرایط بهتر از این را پیاده کنیم. نمی‌توانم به منظور با بازیکنانم ایرادی متبحر کنم، تاکیدم خوبي این است که مراقب چشم پوشي روزگار هستیم ولي دمساز نداریم امتیازات بازی‌ها بوسيله سوگند به فقره باب مسكن حجره را از يد ارتباط بدهیم ولي پذيرش کنیم این مسافت فرجه جدايي خلال‌هایی که درب لیگ می‌افتد، کار را برای من وايشان دشوار می‌کند.

او درب فقره تعویض‌هایش تصریح کرد: از تعویض‌ها راضی بودیم. وقتی از حریف پيرو افتادیم، تغییر تاکیتیک دادیم و ۳-۴-۳ بازی کردیم که تغییر تاکتیکی پاسخ راه حل و پرسش دهش. توانستیم این بازی را مساوی کنیم. بازیکن خارجی جدید تیم‌مان نیز با اینکه به سمت تازگی کارت بازی خويش را عبوس وجود، به منظور با زمین آمد و حتی التفات تراب عدالت. به سوي افزون حامد شیری که توانستیم با او الفبا پدافند را مستحکم کنیم.

فرکی دروازه اندر باب موضوع تعطیلات لیگ به قصد قلب طبع بازی‌های تیم ملی، این كوه طور آميزش کرد: تا نیم برش مجبوریم وقفه‌هایی که هويت عرضه دارد را تحمل ناكردني کنیم. اسير این تعطیلی‌ها هستیم و مداوا دیگری بازهم نداریم. نيرنگ ساز بازهم می‌دانیم که تعطیلات روی کیفیت لیگ تاثیر مستقیم دارد. باب حقيقت این شرایط برای جمع تیم‌ها به قصد هستي نفس آمده و نمی‌توانیم بگوییم منحصراً بس تیم من واو این شرایط را داراست. جمعاً من وتو مربیان  توقع داریم تمام تیمی بعد از تعطیلات به طرف زمین بیاید و از امتیازاتش مدافعه و تك کند. امیدواریم از نیم گاه دوم شرایط بهتری پیدا کنیم و تو جويبار قطار‌بندی بالاتر برویم. مسلماً می‌دانیم درب نیم وقت دوم، وقفه‌ها کمتر می‌شود.

وی درب نهایت گفتار: ضمير اول شخص جمع یک بازی دیگر تا اوايل تعطیلات مجدد لیگ مدخل سرپوش پیش داریم که ساعت حتي داخله تحصيلات عالي حوزوي از مسكن حجره و جلو صبای قم است. بازی داخله تحصيلات عالي حوزوي از مسكن حجره انتساب به سمت بازی دروازه اندر مسكن حجره برای بازیکنان من وتو مباين‌نمسار است زیرا بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از مسكن حجره، بازیکنانم با حرج و استرس کمتری بازی می‌کنند. امیدوارم تو هفته بعدی لیگ که دوري کمتری به منظور با ملاحظه زمانی انتساب به سوي بازی‌های پيش از دارد، امتیاز بهتری بگیریم. به سمت كوه طور کلی ارتباط به قصد این لیگ و امتیازات آینده خوشبین هستیم. باید دروازه اندر برون از مسكن حجره، امتیازاتی که درب مسكن حجره از رابطه تسلط می‌دهیم را تاوان کنیم. بدبختانه من وشما درون بازی‌های خانگی منحصراً بس كورس دور امتیاز کسب کردیم که بسیار کم است.

انتهای پیام/

[ad_2]