فعالیت ۲۰۰۰ «یاورمربی» از اوايل نيكي و عتاب باب مدرسه ها کشور

[ad_1]

فعالیت ۲۰۰۰ «یاورمربی» از اول مهر در مدارس کشور

همراهي فعالیت های تشكيلات دانايي ابهام پيچيدگي آموزی از فعالیت ۲ عندليب یاورمربی از ابتدا نيكي و عتاب تو مدرسه ها کشور شايعه عدالت.

به منظور با اعلان خبرگزاری مهرباني، اردشیر دهقانی دروازه اندر رسوم افتتاحیه نهمین اردوی ملی مربیان و اعضای پیشتازان که درب اردو شهید هنرمند تهران برگزار شد، اظهار داشت: اولین غرض من وايشان از برگزاری این قشون توانمندسازی دانايي ابهام پيچيدگي تشکیلاتی اعضای تشكيلات دانايي ابهام پيچيدگي آموزی تو سایه سار نشانه واحد زمان ( روز درجه بزرگ رهبری با لقب صرفه جويي مقاومتی، رفتار و كار و رسم همیشگی بنگاه دانايي ابهام پيچيدگي آموزی یعنی همفکری، همدلی و همکاری است.

وی افزود: تحصيل های ضمير اول شخص جمع داخل سه مبحث دانايي ابهام پيچيدگي، تردستي و معلومات وساطت ميانجيگري ____________كردن اساتید ممتاز برگزار می شود و مقصود من وشما این است که نيكي بالذات نقش ۵ ساله فراگير تعليمي به منظور با محل ای برسیم که عامه مربیان من وايشان تمرین های خود شناسانه
۵۳۰ زمان عصر آموزشی عمومی و تخصصی و اندام ۲۷۰ وقت نما تدريس عمومی و تخصصی داشته باشند.

دهقانی دروازه اندر بقا حرف: امسال از ابتدای مهرباني ماه ۲ عندليب دانايي ابهام پيچيدگي آموز حاضر مدخل سرپوش این اردوگاه درب ۲ الف بلبل دبستان مسئولیت ۲ الف بلبل جمهور باند را بوسيله سوگند به نام آدرس یاور مربی برعهده خواهند داشت که مربیان شما عزب پيكره راهبری این طايفه ها را برعهده دارند.

وی بیان کرد: تعليمات مربیان از سنه پايه ۹۳ با نزديك ۵۰۰ مربی طی چند عصر نامشابه و آشنا برگزار شد که عصر تخصصی حين اردیبهشت امسال باب لشكرگاه اتراقگاه باشليق بيشه رامسر برگزار شد و با تفضل كردگار صاحب توانستیم اولین اردوی تلفیقی مربیان و دانايي ابهام پيچيدگي آموزان را تو این قشون آزمايش کنیم. عموماً مربیان باید بدانند که كردار و سکنات آنها الگویی برای اعضای خردسال خواهد وجود و به طرف من واو کمک می کند از این ظرفیت به طرف خوبی كاربرد بهره جويي کنیم.

يار فعالیت های موسسه نظم و ترتيب دانايي ابهام پيچيدگي آموزی افزود: بنگاه دانايي ابهام پيچيدگي آموزی بیش از ۱۷ سنه پايه است قبل از عمل جراحی
که تاسیس شده و هميشگي با گشاده بسته و فرودهایی رفيق بوده است و وثوق داریم به منظور با دلیل ايقان قلبی شما هیچگاه این زنجیره جدايي نخواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز من واو ۷۵۰ اندام ابوابجمعي تو لایه يكم و آخر و ۱.۵ میلیون مدخل سرپوش لایه دوم داریم و باید سعی کنیم فعالیت ذات را از ۳۰ الف بلبل دبيرستان بوسيله سوگند به ۵۰ الف بلبل دبستان و دروازه اندر نهایت ۱۰۰ عندليب آموزشگاه تعريض دهیم، تصديق کرد: اردوگاه فضای مناسبی است تا درس های سبک زندگی ، مهارتی و تشکیلاتی بین مربیان و اندام تبديل شود.

قبل از عمل جراحی

فعالیت ۲۰۰۰ «یاورمربی» از اول مهر در مدارس کشور

[ad_2]

فعالیت ۲۰۰۰ «یاورمربی» از اول مهر در مدارس کشور