قدردانی روحاني صهیونیست از السیسی به سوي دلیل محاصره غزه

[ad_1]

به طرف اعلاميه توده بین الملل خبرگزاری تسنیم، حاخام "نیر ته آرتسی" درب نصيحت هفتگی ذات درمورد عبدالفتاح السیسی رئیس همگي پافشاري كننده حرف: "آنهایی که از او اعتراض می کنند، واقعیت را بوسيله سوگند به كوه طور کامل نمی بینند. رئیس گروه سمج برای عافيت التيام پيشرفت اوضاع پافشاري كننده – بعد از اینکه سالهای پيش بسیاری از سرچشمه ها ماخذ خويشتن را از تباني فرياد- عامه اهتمام خويشتن را کرده است".

به سوي ورقه سایت صهیونیستی "کیکار هشبت"، این حاخام صهیونیست حرف: "تو پررو، کسی به قصد السیسی کمک نمی کند بلکه جمهور می خواهند به مقصد براي او زیان برسانند؛ بویژه تندروهای داعش که شعبه ای از آنها درون سینا عند دارند و همچنین عناصر حماس. اینها می خواهند زیان بزرگی بوسيله سوگند به وی كارشناس کنند و باب تكاپو برای ویران کردن توانمندیهای اساسی سمج و کنار ربودن او از رهبری سمج هستند تا اینکه هرج و مرغزار حاکم شود".

به سمت شيريني گزك از پایگاه خبری العالم، این حاخام درمورد جديت برای ضرر حمل كردن تحويل دادن به قصد سیسی آژير نصفت جار و مدعی شد: "پافشاري كننده بدون حکومت سیسی ویران خواهد شد".

این حاخام مدخل سرپوش بقا مستدعي خواستگار و گريزان همکاری با سیسی برای مرور از تلاطم ها و تحمل ناكردني دشواریهای کنونی پررو برای ترسیم آینده ای بهتر شد.
وی مدعا کرد: "خداوند منحصراً بس داخل یک روي نيكي سیسی قلق دل تنگي خواهد گرفت و آنهم بازهم وقتی که تجويز غيرمجاز اسلحه و جنگ افزار و موشک به قصد كاست باند غزه را بدهد".!

این حاخام صهیونیست با مدل انگار اینکه "مقادیر زیادی جنگ افزار و جنگ افزار ملزومات مهام دروازه اندر غزه" هويت عرضه دارد، گفتار: "کثرت ربع های خزانه جنگ افزار ها باب كاست باند غزه به سمت پايه ای است که بسیاری فراموش می کنند که این جنگ افزار ها را کجا گذاشته اند. پرورگار جای این انبارها را از یاد آنها زرخريد است تا ضمير اول شخص جمع اسرائیلی ها را از خرابی و ویرانی حراست کند".

وی درمورد ستايش شده و نامحمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز گفتار: "او با حماس شريك است و با حماس نگار بارزی درب تفنگدار کردن این وول بعث و سيلو کردن اسلحه درب غزه داشت. او یهودیان را با حرف ادبيات درمورد وابستگي املاك و نزاع فریب می دهد. پشتیبانی ايزد از اسرائیلی ها و عموماً حامیان آنها، جلوی هرکسی را که دعوي باشد به مقصد براي آنها زیان برساند، خواهد گرفت".

انتهای پیام/

[ad_2]