پيمان پرگره ۳ مصنوعي ایرانی داير بسته شد

[ad_1]

رئیس بنگاه فضایی ایران گفتار: معاهده پرگره ۳ قمر ایرانی بوسيله سوگند به ساحت داير بسته شده است.

به طرف اعلان خبرگزاری نيكي و عتاب، محسن بهرامی با بیان اینکه كنترات پرچين وشكن سه مصنوعي به سوي عرصه برپا شده است، اظهار داشت: قمر دوستی از دانشگاه شریف نخستین قمر ای است که نیمه دوم امسال پرچين وشكن می شود.

وی سخن: همچنین مجاهدت می شود مصنوعي طلوع از صاایران و قمر آت دست سري گيم از دانشگاه امیرکبیر تا بشقاب درخلال یک دانشپايه طول عمر آینده به مقصد براي حياط پرچين شوند.

رئیس موسسه نظم و ترتيب فضایی ایران تاکید کرد: این قمر ها خويشي به قصد مصنوعي های قبلی عملیاتی مرطوب و ترفيع یافته پژمرده هستند.

بهرامی افزود: ایران داخل ساختن مصنوع شكل مصنوعي باب مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور آسیا و نهاد چهره آفریقا، بنابرين از روسیه و هند مدخل سرپوش جایگاهی بالاتر از بقیه کشورها سكون دارد.

[ad_2]