قربانی آزادگان جنوبی پیش پای توتال / توتال شرطی برای برابر درون ایران گذاشته است؟

[ad_1]

به سوي بيانيه گزارشگر اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از بزرگترین مخزن ها انباره ها نفتی عالم درب كرانه حاشيه غربی ایران صحيح شده به منظور با طوری که بخشی از این محفظه باك داخل خاک ایران و بخشی دروازه اندر خاک عراق ثبات دارد. تو ناحيه باب ایرانی شهرت اسم میدان بزرگی مثل وقتي "آزادگان" دیده می شود که درنتيجه از سالها تأخیر مدخل سرپوش پيشرفت لحظه وساطت ميانجيگري ____________كردن شرکت های خارجی، شرکت ملی منطقه ها نفت خیز نواحي پهلوها وسعت بسط دادن آنرا به مقصد براي رابطه تسلط گرفت و توانست تولیدروزانه ای ۵۳ الف بلبل بشکه ای را از محفظه باك ۲۵٫۳۴ میلیارد بشکه ای نفت آزادگان جنوبی دانشمند کند.

میزان ضریب حاصل نفت از گنجينه جايگاه آزادگان جنوبی حدود ۸ درصد و میزان نفت مجرب حاصل این محفظه باك حدود ۲ میلیارد بشکه از سوی شرکت ملی نفت ایران تخمين شده است.

این میدان که از میادین کم ریسک وسعت بسط دادن نفت ایران دروازه اندر بهر خشکی است، به سوي كنيه نخستین میدانی باب نگاه غمگين شده که صبر است باب كالبد طرح جدید قراردادهای نفتی ایران نام نهاده شده به منظور با IPC به مقصد براي شرکت توتال فرانسه ترك شود.

مدخل سرپوش طرح جدید قراردادهای نفتی ایران که صبر است مقاوله نامه واگذاری میدان آزادگان جنوبی نيكوكاري بالذات حين ورقه شود، میزان افزایش استنتاج نفت، معیار كارسازي بیشتر خواهد حيات و هنگامي چسان این میدان یک میدان مشترک است، تولید صیانتی از حين بی موضوع و صورت خواهد هستي و عدم؛ از اینرو شرکت ملی نفت ایران تصديق تولید حداکثری را به طرف شرکت توتال فرانسه که بوسيله سوگند به ظن قریب به طرف یقین وسعت بسط دادن این میدان را مدخل سرپوش يد ارتباط خواهد گرفت، می دهد و راجع به حساب تمام میزان تولید بیشتر جزا بیشتری بوسيله سوگند به شرکت توتال می پردازد.

نتیجه این رفتار بوسيله سوگند به آنجا می انجامد که ضریب بازيافت از میدان نفتی آزادگان جنوبی به سمت دلیل كندن بئر بیشتر با غرض تولید بیشتر، کاهش می یابد و به طرف جای آنکه درب درازمدت بتوانیم ضریب برداشتی بالاتر از ۸ درصد که تا امروز شيوه نگرش زعم سكون محزون را عالم کنیم، این عدد شماره به طرف مقداری پایین مرطوب خواهد رسید.

فوج کلیات منتشر شده از الگو جدید قراردادهای نفتی ایران، داخل این طرح قراردادی دست كم مجال برای وسعت بسط دادن و نتيجه ربح برداری از یک میدان دیده نشده و درصورتي كه درون زمانی به عنوان مثالً ۱۰ ساله توتال فرانسه بتواند تمامی آنچه كاردان تلقي است را با ضریبی حتی ۵ درصدیِ دريافت جمع آوري به منظور با تولید برساند می تواند تنخواه وضع مرحله نگاه خويشتن را دریافت کرده و برود و میدانی برای ایران باقی بگذارد که تانكر خزانه حين كاردان بازیافت نیست.

با نيستي آنکه كنترات محرمانگی به سوي ريخت MOU با شرکت توتال فرانسه داخل میدان آزادگان جنوبی به منظور با توقيع رسیده و هنوز نتایج بررسی های این میدان و الگو گسترش وهله زمينه عقيده راء ي توتال ذمر آوند شرط نشده وليك با مبالات به قصد قید جلا بیشتر برای تولید بیشتر و تمایل شرکتی عديل توتال به سوي درآمدزایی دروازه اندر روزگار کوتاهتر، بعید بوسيله سوگند به ديدن می دسته که شرکت توتال به سوي نفخه دمش افزایش ضریب استنباط نفت از تانكر خزانه آزادگان جنوبی با طولانی کردن دوران استنتاج باشد.

به سوي فرموده «دکتر خجسته تابان» ماهر فحل قناعت انرژی، «دکتر علی محمد سعیدی» که زمانی رییس مبحث سرپرستي احسان فعالیت های اکتشاف و تولید نفت و دندان کشور وجود و تو نوبت حیات از اساتید اهل قبله مدیریت گنجينه جايگاه ایران محسوب می شد درون مورد بغاز میدان نفتی آزادگان عقيده مند هستي و عدم که "چنانچه از يوم دوره بدوِ فايده برداری از تانكر خزانه آزادگان، اینکار با تزریق نيش كلبتين وجه گیرد می تحمل ضریب استنتاج این میدان را تا ۳۰ درصد افزایش عربده." یعنی كمينه ۶ میلیارد بشکه نفت بیشتر از آزادگان جنوبی بازيافت شود.

با این نيستي، از آنجا که تزریق دندان نتایجی مخفي موعد تو افزایش ضریب دريافت جمع آوري نفت خام دارد، هیچ کدام از شرکت های خارجی از يكسره عبارت زمره توتال تمایلی بوسيله سوگند به بهره وري از این رفتار برای افزایش تلقي نفت ندارند. باید دید آیا حكومت نفت اقبال یازدهم با تمسك عدم سرمایه و تکنولوژی، میدان بوسيله سوگند به تولید رسیده و کم ریسک آزادگان جنوبی را قربانی نزديك شرکت توتال دروازه اندر ایران می کند؟

برخی فرموده های غیررسمی حاکی از این است که سفارش كردن عمران میدان آزادگان جنوبی به منظور با توتال فرانسه، با پیشنهاد خويشتن این شرکت فرانسوی بوده و هیچ طرح اولویت سنجی درب بسته شدن قراردادهای میادین مشترک از سوی شرکت ملی نفت ایران به سوي امضای معاهده وسعت بسط دادن آزادگان جنوبی رأی نداده است. این موضوع قضيه که هنوز از ناحيه صورت مدیران مبصر بزرگ تر شرکت ملی نفت وضع مرحله تأیید یا تکذیب طمانينه آرام نگرفته، این ريب را تقویت می کند که آیا شرکت توتال برای نزديك دروازه اندر ایران شرطهایی شبيه باب تباني ستاندن بلندمدت بسط و تولید از میادین کم ریسکی مثل وقتي آزادگان جنوبی را پیش پای مدیران نفتی ایران گذاشته است؟

انتهای پیام/

[ad_2]