گسسته کنتور برق مسجدها مازندران صحیح نیست/ تاکید خوبي مبالات تمول به طرف تقویت نمازخانه ها

[ad_1]

قطع کنتور برق مساجد مازندران صحیح نیست/ تاکید بر توجه دولت به تقویت مساجد

به طرف خبر خبرگزاری تسنیم از باختربوسيله سوگند به شيريني گزك از روابط عمومی سازمان کل تبلیغات اسلامی مازندران، استدلال الاسلام ياور شکریان با نظر امر به سمت نهار جهانی مسجدها و با تأکید احسان اینکه نمازخانه ها باید کانون اصلی لغت نامه اسلامی و انقلابی باشند اظهار داشت: مسجد میهمان‌مسكن حجره خالق تو زمین، جایگاه سقوط خیرات آسمانی و تجلی‌كرسي جا فردوس رب مدخل سرپوش زمین است و منشا سوراخ ريز شفاف و تاريك محاربه نيكوكاري نقيض باطل مدخل سرپوش درازا تاریخ از مسجد جوشیده است.

وی افزود: مسجد دمبدم فروزه تابان قیام نيكي دشمن شیطان‌ها و طاغوت بوده است و امروز اصلی ترین پایگاه مسلمانان برای كارزار با رخنه و زمينه سازي دشمنان است.

شکریان با استعاره به منظور با اینکه آنچه از بررسی صورت مسجد دروازه اندر تاریخ رئيس آغوش اسلام نيكي می آید جامعیت مسجد درب عامه زمینه‌های عبادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، قضایی و نظامی است، افزود: ار به قصد تاریخ تنش‌های اسلامی مخصوص تنش ایران ديد کنیم خواهیم دید قطب اصلی شکل گیری شورش‌های اسلامی مسجد است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، مسجد را پایگاه اسلام دانست و كنيه کرد: تنش اسلامی گوژ بالاآمده نامي از مسجد بوده که عكس مستوفا فرهنگ حكمت ها الهی درون روی زمین است و درصورتي كه مدخل سرپوش مسجدی ندای اغتشاش ساكت باشد این مسجد دیگر مسجد نیست.

كاردان حوزه علمیه مازندران با بیان اینکه مسجدها دروازه اندر اسلام منشأ بسیاری از تحولات اجتماعی هستند، گفتار: پیامبر اسلام (ص) با مصنوع شكل نخستین مسجد به طرف مسلمان و عوام گيتي روزگار داغ دادند که دین اسلام یک دینی اجتماعی است و مسجد یک مکان اجتماعی و منشأ تحولات و غائله‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی تو درازي ضلع بزرگ تر ديرش تاریخ است.

اندام ابوابجمعي شورای لغت نامه عمومی مازندران، مسجد را نخستین مرکز تعلیم و تربیت تو اسلام معرفی کرد و افزود: ائمه معصومین(ع) مدخل سرپوش سخنان خویش، مسجد را آشیانه و معاذ مؤمن احسان محسوب واضح شماره شده اند؛ پناهگاهی که آدم تو لمحه مدت از ترس و جراحی بینی صدای خود را تغییر خواهد معدلت
غمناك مسافت فرجه جدايي خلال می گیرد و به سوي استراحت و سکون رابطه تسلط می یابد، از این صورت مسجد، نگاره اثر تربیتی مؤثری دارد.

وی با بیان اینکه نمازخانه ها سبب خو بیشتر بشر‌ها با یکدیگر می‌شود، قول: مسجد موضع آگاهی دهی به طرف خلق است و آنچه باب مسافت تاریخ سبب ائتلاف و محاربه بامستکبران شده است مسجد است.

هيربد حوزه علمیه مازندران با بیان اینکه غرض دشمنان انزوای آدم‌های دین گرد است، حرف: مسجد مهم ترین روال سنجش با این اسلحه دشمنان است ازچه که مسجدها نيكوكاري خلاف کلیسا مهم ترین كارگزار پویای گروه اسلامی و دنيا اسلام هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه با بازشناسی و کاربردی کردن کارکردهای مسجد تو بر اسلام می طاقت به سوي مسجد موقعيت تاکید اسلام رسید، افزود: با بهر‌گیری از آموزه‌های اسلامی درب دلبستگي با این پایگاه اثرگذار دینی و با تدقيق به مقصد براي مقتضیات زمانی و مکانی می استعداد به قصد مسجد ایده عترت اسلامی تباني یافت.

شکریان گفتار: عدو و غيرعادي به منظور با خوبی درک کرده که این کانون فرهنگی دروازه اندر شرایط اجتماع جمعيت، تعالی و سازندگی ساعت تمثال مؤثری را ایفا می کند، نيكوكاري همین بالذات این تکیه‌فصل مسلمانان را داغ رسم داده است.

وی با اشارت بوسيله سوگند به نفش محوری مسجد مدخل سرپوش يكتايي اتحاد میان مسلمانان حالي کرد: مسجد مرکز زي جمعاً نیروها و سلایق است و مختصه به سوي طايفه یا گرایش خاصی ندارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه مسجد یک گروه فرهنگی و مرکز سنگيني زندگی هرروزه است، یادآور شد: یکی دیگر از طرح‌هایی که برای پیوند بیشتر جوانان با مسجد مدخل سرپوش فرمان آيين کار سكون ناشاد خفه است بهره گيري از این بنلاد درب حوزه اجرایی پروگرام‎های مسجد است و جوانان باب این جایگاه برای مدیریت و ربايش دوستان خويشتن مدخل سرپوش طرح‎های مسجد همکاری می‎کنند.

وی با بیان اینکه دروازه اندر اسلام مسجد مرکز تعلیم و تربیت و تزکیه بوده و پیغمبر اسلام بالذات کار ذات را صلاح طاعت بخشش مسجد پاخيره زن کرد، تصریح کرد: مدخل سرپوش گروه اسلامی من وايشان بعد از پیروزی اغتشاش اسلامی مسجدها یک کارکرد بسوده و لايق اهميت اعتبار داشته است.

شکریان مطلع حرکت‌های قيام اسلامی را از مسجد دانست و با بیان اینکه مسجد كوي شکل گیری حرکت‌ها، انقلاب‌ها و تلاطم‌های اسلامی است، گفتار: مسجد بوسيله سوگند به مادرانی که طلاق گرفته‌اند
شهرت مكان ای پرارزش و پاره از ارم برای بندگان ايزد داخل روی زمین است.

متبحر كارفرما حوزه علمیه مازندران با تأکید اینکه جمله زایش‌ها و رویش‌ها عموماً باید از قلب خاطر مسجد بدو شود، سخن: نیروهایی که داخل مركز مسجد و آمیخته با واژه نامه آداب داني مسجد غي نکرده باشند وابستگی‌های فراوانی به طرف واژگان مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور و مقيد صيد آنها هستند.

وی بیان اینکه بسیاری از نیازهای عمومی اجتماع جمعيت مدخل سرپوش مسجد مناسب آگاه تأمین و ازبين بردن است، افزود: مسجد باید مرکز تعليمات، تعالی‌بخشی، هدایت، حل و دوران، ساماندهی خیانت چیست
و سازماندهی امور اجتماعی و بعضاً سیاسی و فرهنگی باشد.

جزو شورای دائره المعارف عمومی  مازندران با اعتراض شدید از گسسته کنتور برخی از مسجدها استان داخل ازاء عرضه برخی خدمت ها بوسيله سوگند به نمازخانه ها از قبیل برق و دندان لحظه را بسیار بد و چرخه از كبريا این مکان ديندار درون سازمان اسلامی دانست.

وی تصریح کرد: مسجد و فعالیت‌های فرهنگی و دینی درون نمازخانه ها تندرستي بهبود معنوی سازمان را تضمین خواهد کرد و جمعاً مدخل سرپوش ازاء این مکان اقدس باید درك مسئولیت کنیم.

شکریان یادآور شد: صلاح طاعت بخشش بالذات مصوبه مجمع شورای اسلامی هزینه‌های خدمت ها به منظور با نمازخانه ها رایگان است و گر نيز موردی پیش می آید باید با شكيبايي، آمادگي و سخن‌.گو مشکل موقعيت چشم مدافعه حل شود و نباید از اجازه دادن فعاليت ها برق، ماء مايع شيره و نيش كلبتين مصلي عاري شود.

انتهای پیام/

قطع کنتور برق مساجد مازندران صحیح نیست/ تاکید بر توجه دولت به تقویت مساجد

[ad_2]

قطع کنتور برق مساجد مازندران صحیح نیست/ تاکید بر توجه دولت به تقویت مساجد