بيهوده موقت محدودیت دودلي داخل پايه کرج – چالوس

[ad_1]

کرج – رئیس پلیس معبر استان البرز از باطل موقت محدودیت حشر درون پايه کرج – چالوس به مقصد براي دلیل عادی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن وضعیت ترافیک نبا اخبار عربده.

سرهنگ مجاب اکبری دروازه اندر مصاحبه با گزارشگر عنف با عهد اندازه این اطلاع اظهار کرد: پیش از این عهد اندازه شده حيات به منظور با دلیل تخلیه مرحله ترافیک از زمان ۱۵ تا ۲۴ امروز، آدينه دوم مهر آمدوشد اشكال كاميون از کرج به سوي سو مرزن معمور پررونق پيشرفته غيرقانوني می شود.

وی با تلويح بوسيله سوگند به اینکه باب آينده حاضر وضعیت ترافیک درون این قطب عادی و ساري است، حرف: محدودیت رفت وآمد با تاخیری سه ساعته اجرا می شود.

رئیس پلیس منهج استان البرز از كلاً رانندگانی که بيم تردد از محورهای مواصلاتی استان بوسيله سوگند به ویژه قطب کوهستانی کرج – چالوس را دارند مشيت با نگهداري پشتيباني صلح و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از نمود آشكار شدن كل متد رويداد جلوگیری کرده و سفری ایمن را برای نفس و خانواده عدد شماره بزنند.

[ad_2]