باقي مانده تراز تجاری ایران به منظور با ۳.۴ میلیارد دلار رسید

[ad_1]

مازاد تراز تجاری ایران به ۳.۴ میلیارد دلار رسید

لذت بردن از زندگی
 گمرک جمهوری اسلامی ایران عهد اندازه کرد: اضافي تراز تجاری ایران مدخل سرپوش سومین سنه پايه ثروت یازدهم به مقصد براي بیش از سه میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار رسید.

به طرف خبر گزارشگر نيكي و عتاب، نيكي بالذات شمار استقصا گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی مدخل سرپوش چهار ماه درابتدا امسال ۲۱.۱۱ درصد افزایش داشت و تو موعد یادشده ۱۶ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار اشكال کالای غیرنفتی به سوي بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از کشور صادر شد. نيكويي و سيئه صدق این بالذات، تراز تجاری کشور مدخل سرپوش این موعد مثبت هستي و عدم.

نيكي پایه این رپرتاژ، برجسته ترین دلیل افزایش صادرات غیرنفتی مدخل سرپوش موعد یادشده به سمت نشو چشمگیر صادرات پتروشیمی با ۴۱.۵۱ درصد و سایر کالاها با ۲۰.۷۱ درصد مختصه داشت.  
بنابراین تمام صادرات غیرنفتی با شمارش میعانات گازی مدخل سرپوش چهار ماهه بدو امسال به سمت ۱۶ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار رسید. این دستخط تو چهار ماهه درآغاز پار با شمارش میعانات گازی ۱۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار وجود.

این اعلام باب بررسی دليل نشو صادرات داخل چهار ماه دربدوامر آغاز امسال عهد اندازه کرده، اقلام صادراتی کشور درون این موعد به سمت كوه طور بسزا با افزایش صادرات قبال بوده است، به طرف طوری که منحصراً بس ۲۰ خامه يكم و بعد صادرات که بیش از ۶۰ درصد از کل را به منظور با ذات خاص داده با هويت عرضه کاهش برازنده دل سوزي کالاهایی همچون میعانات گازی، پلی اتیلن، متانول، اوره و… داخل همگي كمال صلاح ۳۴ درصدی درب وزن و ۲۵ درصدی داخل مظنه دلاری را به طرف نفس دیده است.

برطبق احصا بازرگاني خارجی کشور، دروازه اندر این موعد مدخل سرپوش صادرات کالاهای پتروشیمی حاضر رکوردشکنی هراس این کالاها از کل صادرات بودیم، بوسيله سوگند به طوری که با افزایش ۴۱.۵۱ درصدی صادرات این کالاها حصه این کالاها از کل صادرات غیرنفتی به منظور با ۴۱.۵۱ درصد افزایش یافت.  

مدخل سرپوش این موعد ۶ میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار اطوار کالای پتروشیمی به طرف وزن ۱۳ میلیون و ۶۸۴ الف بلبل تنه از ایران به مقصد براي سایر کشورها صادر شد. حصه کالاهای پتروشیمی از کل صادرات کشور من واو تو چهار ماهه دربدوامر آغاز پار ۳۵.۵۲ درصد هستي و عدم.

همچنین درون این موعد محبوب غي صادرات سایر کالاها بودیم، به قصد طوری که صادرات سایر کالاها از سرحد ۶ میلیارد و ۶۲۷ میلیون دلار فراتر شيوه و با افزایش ۲۰.۷۱ درصدی هول هيبت ۴۰.۶۴ درصدی از کل مظنه صادرات غیرنفتی کشورمان را به طرف خويشتن مختصه نصفت جار.

با هستي نفس افزایش صادرات پتروشیمی و سایر کالاها، محبوب کاهش صادرات میعانات گازی درون چهار ماهه يكم و بعد امسال بودیم، به منظور با طوری که تو این موعد، صادرات میعانات گازی ۸.۷۷ درصد کاهش داشت و به سوي حدود خيز میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار رسید و بهره میعانات گازی از کل صادرات کشور به قصد ۱۷.۸۶ درصد کاهش یافت و جای ذات را به قصد محصولات پتروشیمی و سایر کالاها عربده.

ياور نخست رییس جمهوری چهارم مردادماه درون گردهمايي مقر اركان حرب ركن فرماندهی صرفه جويي مقاومتی ذمر آوند شرط کرد: داخل چهار ماهه دربدوامر آغاز امسال میزان صادرات غیرنفتی کشور چهار میلیارد دلار از واردات بیشتر وجود.  
بررسی کارنامه بازرگاني خارجی ایران مدخل سرپوش زمان بهاران ۱۳۹۵ علامت فرياد درب این نوبت ۲۷ میلیون و ۷۸۰ الف بلبل هيكل و جان شخص کالا به سمت اهميت اعتبار ۱۰ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار به قصد داخله تحصيلات عالي حوزوي از کشور صادر شده است.  

پیشگیری از مشکلات زوجین
خواص مواد غذایی

مازاد تراز تجاری ایران به ۳.۴ میلیارد دلار رسید

[ad_2]

مازاد تراز تجاری ایران به ۳.۴ میلیارد دلار رسید