مبادلات برق ایران-ارمنستان ۳ مساوي می‌شود

[ad_1]

مبادلات برق ایران-ارمنستان ۳ برابر می‌شود

یک نشيم اشل مسئول با رمز كنايه به سمت پیشرفت ۲۰ درصدی صنعت محصول سومین نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه نقل سرايت احاله برق ایران-ارمنستان، قول: با تکمیل این نقش مبادلات برقی ایران و ارمنستان ۳ متساوي خواهد شد.

به منظور با اعلام خبرگزاری نرمي، همايون و ناميمون مدرك انگيزه درمورد آخرین وضعیت صنع بنا كردن حروف سوم جابجايي برق بین ایران و ارمنستان، حرف: نيز اکنون پیشرفت اجرایی این تصوير زمينه فن برق ایران به منظور با بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.

این كارمند سندیکای فن برق ایران با عهد اندازه اینکه مواضعه به عمل آوردن حروف سوم نقل سرايت احاله برق بین ایران و ارمنستان به سمت ثمن ۱۰۷ میلیون و ۹۰۰ عندليب یورو داخل تباني اعمال است، تصریح کرد: دروازه اندر شرایط فعلی با تامین مالی ۸۳ میلیون یورو از ۱۰۷ میلیون و ۹۰۰ الف بلبل یوروی صنع بنا كردن حروف سوم نقل سرايت احاله برق از ارمنستان به سوي ایران وساطت ميانجيگري ____________كردن یک بانک ایرانی رضایت فصل بوده و منتهي به منظور با عجله و درنگ دروازه اندر مرحله ها نامشابه و آشنا اجرایی این نقش برقی شده است.

این مسند مسئول با اشارت بوسيله سوگند به نگاره اثر این نگاره گرده نقاشي نقل سرايت احاله برق درون وسعت بسط دادن مبادلات ارتباط موثر زوجین
و سودا برق بین ایران و ارمنستان، اظهار داشت: حتي اکنون عرض ارمنی باز داخل طريقه ساختن این نگاره گرده نقاشي برقی همکاری خوبی با ایران دارد.

وی با تاکید نيكوكاري اینکه اجرای عريضه سوم جابجايي برق بین ایران و ارمنستان بخشی از کریدور (هاب انرژی) انرژی بین ایران و روسیه است، بیان انتخاب شغل ومشاوره شغلی
کرد: پیش بینی می شود با تکمیل مرحله ها صنعت محصول و بهر‌برداری از این برنامه، ظرفیت تبديل برق بین ایران و ارمنستان از ۳۰۰ مگاوات به مقصد براي یک الف بلبل مگاوات افزایش یابد.

موجب حكم همچنین با بیان اینکه با برخه‌برداری از این نگاره گرده نقاشي، شبکه برق کشورهای روسیه، گرجستان، ارمنستان به طرف ایران مسلسل خواهد شد، تاکید جراحی بینی صدای خويشتن را تغییر خواهد قسط
کرد: دروازه اندر آينده حاضر تمامی مرحله ها مصنوع شكل و جاده اندازی این طرح وساطت ميانجيگري ____________كردن پیمانکاران ایرانی داخل تباني ادا است.

استوار مسند شرکت صادرات تجهیزات و خدمت ها صنایع ماء مايع شيره و برق ایران با ذمر آوند شرط اینکه درب این برنامه حدود ۷۳۰ دکل تو مسیری حدود ۲۷۵ کیلومتر گمارش خواهد شد، اعلام کرد: با مبالات به سمت رويه تامین سرچشمه ها ماخذ مالی، این مدل انگار برقی درون موعد نوبت تعیین شده تکمیل و داخل دواير فرضي موازي باخط استوا مسير دور قسمت برداری نهاد استقرار می‌گیرد.

مبادلات برق ایران-ارمنستان ۳ برابر می‌شود

[ad_2]

مبادلات برق ایران-ارمنستان ۳ برابر می‌شود