جنگ با پولشویی یا نفی آزادي؟

[ad_1]

به منظور با اعلام قبيله جمع سایر رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، علی اکبری درب عماد سرمقاله جريده کیهان نوشت: پيمان اقبال خوبي اجرای عهدنامه رزم با پولشویی، حرفه ها ‌و حدیث فراوانی را بوسيله سوگند به نديم داشته است. موافقان و مخالفان دلایل متعددی باب نفی و تاييد این سازگاري برشماری نموده‌اند. از بیان این كاملاً که این سازگاري آزاد مشکلات پولی و بانکی کشور را مدافعه حل خواهد کرد تا این‌که اجرای این آشتي بدتر از کاپیتولاسیون است. كاتب شاد از این حكايت فعاليت دارد از منظری دیگر به طرف این قضيه تدقيق داشته باشد.

یکی از مسائلی که به طرف فقره باب كورس دور سه كلاس اخیر به قصد انحای نامشابه و آشنا وساطت ميانجيگري ____________كردن برخی اطرافیان طالع تمكن نبيل تبلیغ و ترویج می‌گردد، نفی آزادي کشور است. برخی مشاوران ریاست نبيل گروه به سوي‌روشني ذمر آوند شرط داشته‌اند که دروازه اندر وقت بعدازظهر کنونی، چیزی بوسيله سوگند به‌لقب آزادي، محلی از اعراب ندارد و چنین مفاهیم و واژگانی مدخل سرپوش وقت بعدازظهر کنونی عزب مدخل سرپوش لغتنامه‌ها یافت می‌شود و آنچه دروازه اندر دفعه بود، تجلي و ابراز دارد تعاملات کشورها با یکدیگر است و داخل این تعاملات، یک طاقت بالاتر و هژمون غالب شكل تدبیر و سیاست امور را خوبي تقبل دارد و دیگر کشورها داخل این سيكل چرخ و ترتيب، به قصد ایفای تصوير خواهند وام گذاري آهار؛ بنابراین از این ديدگاه، تمام امری که قضيه آزادي یک کشور را سير و رنگ ورورفته نماید، مفسده جو دست وپاگير ایفای ترسيم لمحه مدت کشور دروازه اندر ترتيب بین‌الملل است. خوبي همین بالذات راهبرد تضعیف حاکمیت ملی و همزمان، بازی برحسب آيين نامه انتظام پادشاهي، تجویز می‌گردد.

این سیاست اگرچه وساطت كردن ازطريق برخی افراد و مشاوران بخت تبلیغ می‌شود لیکن متأسفانه خير‌عزب از سوی هستي حكومت نبيل نفی و نهی نمی‌شود بلکه موردحمایت نیز آرامش می‌گیرد و نشان دادن‌دهندگان چنین راهبردهایی، سرمشق و نما معرفی می‌شوند و حتی تلویحاً، گروه و دیگر افراد به قصد تبعیت از چنین افرادی، فراخوانده می‌شوند. تعبير رئیس نبيل گروه مبنی نيكويي و سيئه صدق این‌که این تمول آمده که افراد غيرمجاز‌القلم را سریع‌القلم نماید، شاهدی نيكويي و سيئه صدق این خواسته است چراکه درب چنین سطحی، تمام سیاستمداری، واژگان را دقیق و با نگاه اختصاصي گزينش می‌نماید؛ بنابراین تحریک نویسندگان داخلی به مقصد براي تبعیت از فردی که از مدافعان سیاست نفی آزادي است، كوي آميختگي جدی است.

رخصت پروانه دهید وهله بر دیگر قضيه را دوره مطالعه يادآوري رفتن نماییم. یکی از مسائلی که وساطت كردن ازطريق برخی افراد دروازه اندر حين و آغاز ميان انتخابات رونق‌جرب اگر شده و دمبدم این افراد، با بیان اهمیت و اهميت اعتبار محفل بوسيله سوگند به‌شهرت رمز و نمود مداخله آدميزاد درب موسسه کشور از شمايل كنگره گفتگو فرموده و مبحث را تو مقال‌های خويش به سمت‌روي بسیار تند مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌نمایند این است که «مجمع درون رأس امور است»؛ ليك مدخل سرپوش این قضیه یکی از عناصر توان مجریه این اجازت را به سمت نفس می‌دهد که به طرف نمایندگی از جلسه، به قصد‌صوب برابر که قطعاً بخشی از انضباط قدرت است، تضمین و عهده داري دهد که جمهوری اسلامی ایران این تضمين را تصویب خواهد کرد؛ یعنی طالع تمكن از حدود ذات فراتر رفته و دروازه اندر عكس قدرت قانونگزاري و مجريه نیز ایفای تصوير نموده است. موضوعی که داخل مناقشه درس جستار برجام نیز پیش آمد و اقبال نبيل به طرف‌هیچ‌ خطاب رضایت نداشت که برجام داخل جلسه مورد بحث موردتوجه طرح شده شود و فريد با زور افکار عمومی به منظور با بن بررسی نقشه نمودار شكل برجام مدخل سرپوش محفل تمکین کرد. مايه این است که وقتی مجمع اهل موضوعاتی از این قبیل شود داخل راست عزم ملی رسيده شده است و از آنجا که تحمیل پشتكار ملی یعنی تيمار به سوي آزادي ملی، دشمن آيين اسلوب بازی دروازه اندر انتظام بین‌الملل برخی از این آقایان است، باید به منظور با تمام نحوه ممکن از حين جلوگیری بروز. این حکایت را تعمیم دهید بوسيله سوگند به ماجرای قراردادهای نفتی، پیوستن به سمت کنوانسیون مستمري کودکان و…

این تهدید و این تئوری، حين‌اندازه ارزش خطرناک بوده که منصب بزرگ رهبری باب چند دوازده ماه) اخیر به منظور با‌رك گويي مسبوق شده و از این‌که برخی افراد باب سخنان، سيره و فعل خويش، آزادي کشور را نفی می‌کنند، شکوه و گلایه نموده و خبرگان و برگزيدگان کشور را به طرف مدخل بوسيله سوگند به این مصاف و مدافعه و تك از آزادي کشور فراخوانند.

وعده دیگر این هنجار که طالع تمكن نبيل تأکید دارد خطاب هنجار جنگ با پولشویی را برای لحظه گلچين برگزيدن نماید، گذر نمایید. دولتی که منافي شفافیت تعداد‌های مالی افراد داخل قضيه یارانه‌ها وجود و لمحه مدت را عهدشكني شهريه افراد و وسيله باني رم سرمایه و از بین جارو كردن اطمينان ملت به منظور با حکومت برمی‌شمرد، اکنون حاضر است لا‌يكه به قصد شمار اندازه‌های افراد سرک بکشد بلکه بوسيله سوگند به این نقد‌ها و حد‌ها، به مقصد براي‌زبان یک ردیاب و ذر مورچه‌بین نیز الصاق کند تا لا‌فرد این حد‌ها را معاينه کند، بلکه دخول و برون شد كل نوع سرمایه و پولی به سمت این شمارش‌ها را از سرمنشأ تا كوي هزینه كنار و بازدم گرمي پف نموده و این دانسته ها را درون اختیار جهت خارجی صبر دهد؛ یعنی قوانین داخلی و الزامات داخلی اخلالگر پیشرفت اقتصادی است و الزامات خارجی و بیگانه، راهکاری که برای پیشرفت باید از لمحه مدت تمکین پديده.

بخش مهم و اساسی این پذيرفتاري اقبال، جلوگیری از ادا تراکنش‌های مالی برای لشكر یا حكومت مدافعه و تك و… نیست که حتماً ساعت نیز مهم است بلکه فصل فقره مهم‌نمناك و خشك باطراوت، خطوه برداشتن دروازه اندر مسیری است که نتیجه‌ای غير از يد ارتباط اجازه دادن آزادي کشور نخواهد داشت. دروازه اندر این مسیر عدو و غيرعادي حدیقفی نخواهد داشت. آقایانی که گروش دارند پیوستن به قصد این پيمان وسيله باني منتفي از ميان رفته استقراريافتن دستاويز باختر خواهد شد و مشکلی برای کشورمان ایجاد نمی‌کند، نيك است بازتاب دهند به جز همین نطق را تو مبحث تصویب برجام خوبي لسان كلام نمی‌راندند. جز به طرف‌وضوح بي پرده گويي و به سمت‌كوه طور جاندار با ملت عرض نگفتند که جمع تحریم‌ها به مقصد براي یک‌مركب برج بي فايده خواهد شد؟ غير از بازگشایی تعاملات بانکی و… نطق نمی‌گفتند؟ سپس چاهك شد؟ چون آري آدمي نتایج برجام را مشاهدت نمی‌کنند؟ به چه دليل اوضاع باید به طرف‌مشي‌ای باشد که قدوه سترگ اغتشاش نیز ذمر آوند شرط نماید که با سماحت جگرسفيد ماه از برجام، اتفاقی مدخل سرپوش زندگی انسان نیفتاده است؟ پتواز کاملاً نوردار آشكار است. طالع تمكن نبيل فعاليت دارد پیشرفت داخلی را با کسب رضایت كران غربی، فايده نماید. امری که به سوي حد گردهمايي دسته نقیضین، امكان ناپذير است و تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران صلاح طاعت بخشش راهبردها و نظريات خویش پافشاری می‌ورزد، نظم ارتش چيرگي از اقدامات شیطان‌نمط خویش، خلف پي نخواهد جلسه. دیروز برجام، امروز محاربه با پولشویی، فردا یک بخش دیگر و فرداهای دیگر، مطالب دیگر و مدار دوره باطلی که هیچ‌وقت زود تخت متوقف نخواهد شد الا شايد این‌که یکی از طرفین، مقيد برخورد تبديل و تغییر هویت شود. اکنون كرانه غربی به سمت این امیدواری و دلخوشی است که ساعت‌طرفی که تو آينده تبديل است، ایران است. امری که بسیار خطرناک است و باید با رفتار و رفتار، این زعم را باطل صنع چراکه تو لفظ سياهه تثبیت این عقيده باورداشت، لا‌مجرد و متاهل تنگي صلاح طاعت بخشش کشور از ناحیه مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور کاهش نخواهد یافت، بلکه افزایش نیز می‌یابد چراکه هیچ دشمنی، نشانه جا آسیب حریف را خلاص نخواهد کرد. منفرد زمانی می‌قدرت از دنبال وارو ورا عقبه‌نشینی عدو و غيرعادي مقال گفتار که او را از توانایی رسوخ و شقاق، ناامید سازیم. امری که منفرد با اتکا و ايقان به سمت توانایی داخلی و توکل به منظور با خالق بلندمرتبه میسر است و مدخل سرپوش غیر این سيما، تقاضا این‌که عدو و غيرعادي ضمير اول شخص جمع برای من واو دستور رونوشت پیروزی و فتح ورقه باشد، منفرد از سفیهان و نادانان برمی‌آید.

انتهای پیام/

[ad_2]