نوشته پیام حمید سوریان بعد از ناکامی باب المپیک

[ad_1]

متن پیام حمید سوریان بعد از ناکامی در المپیک

حمید سوریان بعد از ناکامی دروازه اندر بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو با شيوع پراكندن نوشته جالبی به قصد این قضيه واکنش نشانه عربده.

به منظور با اعلاميه گزارشگر اعزامی عنف به سمت ریودوژانیرو،‌ پراستعداد ۷ مداله کشتی فرنگی ایران درون متنی که درون اختیار رسانه ها ثبات معدلت از عوام عذرخواهی کرد. مكتوب مضمون این پیام به سمت تفصيل زیر است:

«گاهی نمی خواهی ولی می شود
گاهی نمی شود که نمی شود
گاهی عندليب موسم ذكرخير و قدح بی تصويب است
گاهی نگفته سهم نفوس استخاره به مقصد براي عنوان تو می شود
گاهی گدای گدایی و شانس نیست
گاهی آزاد شهر گدای تو می شود
گاهی زعم نمی کنی و می شود؛ گاهی نمی شود که نمی شود!!

عتاب بوسيله سوگند به عوام پرمهر کشورم می گویم که با آزاد لياقت و عدم خواستم که دلهایتان را خوشوقت کنم منتها نشد که نشد!

مدخل سرپوش شادی هایم پنجه دست گره شده ضربه دست گره شده هایتان را گره کردید و عشقتان را به مقصد براي فرم و سویم گسيل راهي. و الحال که بي اراده مسبب تلخکامی تان شده مايه و اب نيكوكاري خويش می دانم که وظیفه مادر را دروازه اندر حقتان گزارش رسم کنم و خواهان حين باشم که عذرم را پذیرا باشید.»

متن پیام حمید سوریان بعد از ناکامی در المپیک

[ad_2]

متن پیام حمید سوریان بعد از ناکامی در المپیک