در مظان اتهام توزیع‌کننده آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو‌های دولتی درون استان البرز دستگیر شد

[ad_1]

علی‌اکبر مختاری درون قول‌وگو با گزارشگر تسنیم داخل کرج اظهار داشت: شخصی باب یک ساختمان مسقف فلزي سوراخ سوراخ پس و پيش آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو‌هایی که مرتبط منوط به طرف GTC یعنی آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو‌هایی که ميانجيگري بازرگانی دولتی با قیمت مناسب توزیع می‌شود را بوسيله سوگند به کیسه‌های برندهای معروف  آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو درون کشور برای توزیع جابجايي می‌داده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه این اطلاع از طریق مخبرین و ناظرین افتخاری تعزیرات به طرف ديوان مجموع و پريشان دسته فن و كانسار معرفت داده شده وجود، افزود: این روايت مسند و مبتدا نقل با محتوا اینکه "شخصی دارای یک عندليب هيكل و جان شخص آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو است و به سمت كنار و بازدم گرمي پف مشتری می‌گردد" شناسايي داده شد.

وی با رمز كنايه بوسيله سوگند به اینکه بعد از رسیدن شايعه موضع شناسایی شد، دنباله عدالت: درب موقعيت شناسایی شده دروازه اندر اشتهارد نزدیک به سوي ۵۰۰ كس آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو ساخته جابجایی به طرف کیسه‌های جدید برای توزیع وجود.

مختاری با بیان اینکه بخشی از جابجایی آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو‌ها درون تهران اجرا شده حيات، اظهار داشت: بخشی از این کیسه‌های آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو باب کرج درون واحدهای صنفی توزیع شده هستي و عدم که پيش از از فروش به مقصد براي آدم، تو تنها صنفی شناسایی و از طریق آنها در مظان اتهام اصلی شناسایی و دستگیر شد.

وی با استعاره به مقصد براي اینکه در معرض اتهام اصلی دوسيه پيشينه بیش از ۴۰۰ میلیون ده ريال جریمه نقدی شده است، قول: آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلوَ‌های بازرگانی دولتی دارای تاریخ استعمال ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۶ بوده است ولی مدخل سرپوش نقل سرايت احاله آنها به سوي گونی‌های جدید این تاریخ به قصد ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۷ تغییر داده شده است.

انتهای پیام/

[ad_2]