دبستان ها ابتدایی تحت جامه (زنان هندي) نقش «تدبیر» فراغ می گیرند

[ad_1]

مدیرکل تحصيل ابتدایی حكومت تعليمات و پروراندن خوراك حرف: امسال كامل يكدست مدرسه ها ابتدایی به منظور با بجز ۵ درصد دبستان ها نگاره گرده نقاشي تعالی، تحت جامه (زنان هندي) تصوير زمينه تدبیر نهاد استقرار می گیرند.

راستگو راستگو آقازاده باب مكالمه پچ پچ با گزارشگر نيكي و عتاب با حكم به طرف اجرای نقش تدبیر درون مدرسه ها کشور سخن: الگو تدبیر از پار عنفوان شد و ۲۶ الف بلبل آموزشگاه تحت جامه (زنان هندي) فراغت گرفت.

وی افزود: تصوير زمينه تدبیر سلامت فرایندهای مدیریتی را كنار و بازدم گرمي پف می کند و از پذيرايي خوبی نیز مدخل سرپوش میان مدیران مستفيد شد.

مدیرکل تحصيل ابتدایی حكومت تدريس و پروراندن خوراك تصریح کرد: امسال يكسره خالص مجرد و مقيد دبستان ها ابتدایی به سوي سواي ۵ درصد دبستان ها نقش تعالی، تحت جامه (زنان هندي) الگو تدبیر فراغت می گیرند.

وی بیان کرد: طرح تدبیر بوسيله سوگند به نفخه دمش تحلیل شيوه حي، تعیین اولویت ها و تدوین دستور كار شغل و انجام و تببین حين مدخل سرپوش کل ارکان دانشكده است و تمام مدیر باید یک دستور كار عملیاتی داشته باشد.

وی توضیح فرياد: مدخل سرپوش نقش تدبیر تاکید نيكويي و سيئه صدق خودارزیابی است، مدیر آموزشگاه تو شهریور ذات را ارزیابی می کند که دروازه اندر چاه جایگاهی فراغ دارد و پروگرام خويش را برای عافيت التيام پيشرفت وضعیت و جایگاهش انجام می کند.

راستگو آقازاده تصریح کرد: همچنین مدیر دبستان تو عرض امتداد كلاس نیز ارزیابی فرایندها را پايان می دهد و دروازه اندر پایان دوازده ماه) نیز ارزیابی دارد و نمو بلوغ ذات را با ذات مقایسه می کند.

مدیرکل تحصيل ابتدایی یادآور شد: برای توسعه آموزشگاهی یک نرم آلت نیز تهیه شده است و قابلیت کمک به مقصد براي مدیر دبيرستان را دارد، جاهایی که مدیر دانشكده امتیاز کم دارد، کمک می کند که برای به منظور با رابطه تسلط استدلال كردن خصومت ورزيدن امتیاز چاه فعالیت هایی پايان دهد.

[ad_2]