گردن آويز طلای دسته ۹۴ کیلوگرم به منظور با سعید محمدپور می جوخه

[ad_1]

ورا آنگاه از اینکه چهار وزنه حامل شروع دسته ۹۴ کیلوگرم مدخل سرپوش آزمایش های مكرر تازه المپیک ۲۰۱۲ لندن دوپینگی عهد اندازه شدند، جايزه طلای این وزن به سمت وزنه حامل ایران خواهد رسید.

بوسيله سوگند به شرح خبرگزاری مهرباني، سعید محمدپور رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ را به قصد دلیل آسیب دیدگی از ناحیه آرنگ از رابطه تسلط معدلت ولي وی درون آستان همدلي شیرینی نهاد استقرار دارد.

ورق تا ذمر آوند شرط رسانه ها، آزمایش دوپینگ چهار وزنه برداری که بالاتر از وزنه حامل ایران وزنه زدند مثبت عهد اندازه شده است بنابراین گردن آويز عسجد و سيم به مقصد براي محمدپور خواهد رسید.

محمدپور با آسوده دل ۴۰۲ کیلوگرم مدخل سرپوش جایگاه پنجم ایستاده هستي و عدم منتها اکنون مولا خداوند گردن آويز شخص بسيارارزشمند شراب می شود. 

فوج ذمر آوند شرط فدراسیون جهانی وزنه برداری، داخل آزمایش های دوباره وزنه برداران جرم ممنوعه دهیدروکلرمتیل تستوسترون یافت شده است. 

با این اوصاف یک جايزه زخرف به قصد همه بسامان آسوده خاطر چهار گردن آويز طلای ایران تو لندن افزوده خواهد شد و باید دید جایگاه ایران تا چاه فراوان زياد بركشي پیدا خواهد کرد. 

[ad_2]