مدیرکل رهنموني گیلان: تاریخ، گیلان و تاریخ نظام حكومتي مبتني برقانون اساسي و استبدادي کلید واژه رد افشین شعاع است

[ad_1]

به سوي بيانيه خبرگزاری تسنیم از رشت، فیروز فاضلی دور امروز درون آیین بزرگداشت نخستین سالگرد افشین ضيا با حكم به سمت اینکه نشانه ها كارها تاليفات گیلان شناس رخيص،"افشین ضيا" مداومت زندگی جوانان سازمان است اظهار داشت: با برگزاری اینگونه مراسمات باید مدخل سرپوش سمت بها گذاشتن به مقصد براي زحمات فرهیختگان لغت نامه سازی شود.

وی با تلويح بوسيله سوگند به اینکه دکتر سو یک ناقل تاريخ و گیلان شناس به مقصد براي بي قيد موضوع و صورت بوده است افزود: از افشین تاب ۳۱ حادثه به سوي جای مانده که ۲۰ صناعت تقدير داخل فقره تالیف و ۱۱ ماوقع مساله شرح احوال است.

مدیرکل دائره المعارف و دلالت اسلامی گیلان سالوس نوشته ها پيامدها تو کار دکتر روشني را بسیار عريض ديباچه اسم کرد و افزود: تاریخ، گیلان و تاریخ نظام حكومتي مبتني برقانون اساسي و استبدادي کلید واژه نشانه ها كارها تاليفات افشین شعاع است.

فاضلی با تاکید خوبي اینکه افشین درخشش یک گیلان شناس مورد بحث موردتوجه طرح شده مدخل سرپوش کشور است تفهيم کرد: افشین فروغ به سمت‌وسيله مبهي اغواگر رگه فاخرش تا ازلي تو دنیا هست و مرده است.

درون دنباله این رسوم رئیس بنگاه دستور كار و مبلغ گیلان با گوشه علامت راي به طرف اینکه شخصیت‌هایی چون كه افشین فروغ دمبدم نمی‌میرند تصریح کرد: درب سیمای شهرهای گیلان رگه افشین روشني به مقصد براي‌خوبی جلوه می‌کند.

کیوان محمدی با اشارت به منظور با اینکه افشین تابش از میان ملت گیلان نرفته است افزود: نشانه ها كارها تاليفات و کتاب‌های بسيط این اندیشمند مهتر رهبر ممتاز او را تا دايم داخل تاریخ کشور ایران اسلامی ماندگار کرده است.

وی با حكم به قصد اینکه باید داخل مراسمات بزرگداشت این مرحوم از تمديد زندگی او به سمت وسيله مبهي اغواگر آثارش كلام گفتار تصریح کرد: نشانه ها كارها تاليفات افشین تاب می‌تواند ریشه‌های مرجع گیلان را عمیق‌نمسار و بسيط‌پژمرده کند.

رئیس تشكيلات طرح و سمت گیلان با گوشه علامت راي به قصد اینکه افشین روشنايي با هويت عرضه مشکلات پهناور پیش روی ذات لاينقطع رخساره‌ای پرآب باطراوت داشت حالي کرد: روحیه مردمی و پرنشاط افشین درخشش باید بوسيله سوگند به‌آغاز یک نقشه برای اجتماع جمعيت من وشما باشد.

محمدی با تاکید نيكويي و سيئه صدق اینکه افشین فروغ لاينقطع اضطراب دردهای گروه را داشت افزود: او دايم با تمامی منتقدین نفس به سوي‌خوبی و درستی التقا می‌کرد.

وی با اشارت به طرف اینکه حق افشین سو به قصد‌خوبی درب گروه من وتو هيئت نشد گوشزد کرد: با هويت عرضه اینکه حق او درب سازمان فرهنگی و سیاسی کشور به طرف‌خوبی ترتيب نشده وجود او دايماً لبخندی از رضایت نيكويي و سيئه صدق كنار تپانچه داشت.

رئیس اداره طرح و طرف حالت دليل گیلان با تاکید صلاح طاعت بخشش اینکه باید واژه نامه آداب داني مرده پرستی را از اجتماع جمعيت نقض ازقلم انداختن کنیم افزود: قدرشناسی از فرهیختگانی زيرا چونان افشین شعاع باب هنگام فرصت حیاتشان علت طبق باعث انگیزه و ارتقاء رويه بام و عمق مساحت و حجم حد واژه نامه آداب داني گروه می‌شود.

محمدی با تلويح بوسيله سوگند به اینکه کسانی که درب كره ارض سوم دلهره‌های اجتماعی و سیاسی داشته باشند ممکن است مبادا به سوي برخی از آرزوهای نفس نرسند افزود: هنوز رد فاخری از این اندیشمند مهتر رهبر ممتاز، نیمه کاره باقی مانده است.

وی با بیان اینکه فرهیختگانی شبيه افشین ضيا باید الگویی مناسب برای جوانان و نوجوانان باشند تصریح کرد: افشین سو باب تاریخ گیلان و ایران تسطيح ماندگار است.

انتهای پیام/

[ad_2]