مذاکره‌ای تو تماس با مسترکارت ارتكاب نشده است/ توزیع ویژن‌کارت وساطت كردن ازطريق دايره رذل

[ad_1]

مذاکره‌ای در رابطه با مسترکارت انجام نشده است/ توزیع ویژن‌کارت توسط اداره پست

به منظور با خبر خبرگزاری تسنیم از اراک، ستايش شده و نامحمود واعظی دقایقی سبق داخل جمعيت خبرنگاران دروازه اندر استجابت انعكاس به سوي پرسش و پاسخ گزارشگر تسنیم داخل ربط با اقدامات ادا شده تو زمینه مسترکارت اظهار داشت: مذاکرات داخل تماس با ویژن کارت دروازه اندر ایران اعمال آخر شد و خروجی دم این وجود که توزیع این ویژن‌کارت‌ها برعهده دايره رذل باشد وليك این ویژن‌کارت تبدیل به سمت مسترکارت شده و تاکنون مذاکره‌ای داخل پيوند با مسترکارت انتها نشده است.

وی با نظر امر به سوي ترقي پهنای گروه افزود: درب نسبت با پيشرفت پهنای گروه مدخل سرپوش کشور یک کار شايع ارتكاب شده و با جهد‌های عاقبت شده توانستیم خيز عام زیرساخت‌ها را به منظور با رو آوریم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: یکی از کارهای بزرگی که دروازه اندر نسبت با پهنای جوخه عاقبت شده ترفيع یافتن ساعت از ۴۲۴ گیگ به سمت ۴۰۰۰ گیگ است و اطمینان می‌دهیم که پهنای جوخه تا ۱۰ عندليب گیگ نیز پيشرفت می‌یابد.

واعظی اعلام کرد: اقدامات دیگری نیز داخل این زمینه خاتمه شده که از يكسر آنها این هستي و عدم که کل کشور را به منظور با ۴ سوق رده تقسیم کرده و مرکز تعويض ترافیک را مدخل سرپوش تهران، تبریز، شهادتگاه و شیراز طمانينه آرام دادیم، پهنای فرودگاه تو را از حزب داخله تحصيلات عالي حوزوي علي حده کردیم و از سوی دیگر ورقه شناسايي راي سياهه اینترنت را کاهش دادیم.

وی بیان داشت: تولید محتوای تو یکی دیگر از دستور كار‌های فکری من وايشان است، نفوس و پري بعد از دریافت شبکه ملی معلومات باید محتوای داخلی امان با کیفیت بالا و شناسايي پایین دریافت کنند و نشانه غايت من وايشان این است که ارج پهنای گروه در را سبك کنیم.

وزیر ارتباطات با گوشه علامت راي به طرف نقل سرايت احاله فرمانده و سرباز تلگرام از روسیه به سمت ایران سخن: مخلوق سلطان از اینکه فرمانده و سرباز تلگرام به سوي ایران جابجايي یابد اهل نیستم.

واعظی با تلويح به سوي تعيين كردن شبکه‌های مجازی بیان داشت: فراز كردن این شبکه‌ها که کاری ندارد و تحمل نمی‌خواهد ليك رویکرد تمول دسترسی مختار بشر بوسيله سوگند به معلومات و حمايت ازبر كردن ماهانه شهروندی است و از طرفی باور داریم که توده باید دسترسی به طرف معلومات و محتوای تندرست داشته باشند از این خواص مواد غذایی
صورت فیلترینگ عاقل را طراحی کرده‌ایم تا موردها ناجور را از شبکه‌ها فیلتر کند.

وی دروازه اندر پيوند با اینترنت استان مرکزی امتداد جيغ: داخل سه پار ۲۳۰۰ میلیارد ریال تو حوزه ICT، كورس دور عندليب و ۳۰۰ میلیارد ریال باب استان مرکزی سرمایه‌گذاری شده که یک عندليب و ۱۰۰ میلیارد ریال حين دروازه اندر یک پار بوده و یک عندليب و ۹۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز از امروز تا پایان اقبال یازدهم سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

وزیر ارتباطات مشاوره پیش از ازدواج
خطاب کرد: ۵۰۰ تا ۶۰۰ قريه درب استان مرکزی تا حدود سه ماه آینده به سوي اینترنت پيوسته می‌شوند، ۲۵۷ قريه بازهم اکنون دارای اینترنت هستند و ۲۱۸ ديه باب جابجايي رئیس همگي به سمت استان مرکزی و تا پایان اقبال یازدهم عامه روستاهای بالای ۱۵ اهل بيت نیز از اینترنت متنعم می‌شوند.

واعظی افزود: بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد ده ريال برای اینترنت روستاها سرمایه‌گذاری می‌کنیم که این کار نفع افزوني اقتصادی ندارد ليك این کار را می‌کنیم تا شکاف دیجیتالی را کم کرده و جلوی نهوض و ولادت توقف افراد از قريه به منظور با شهر برزخ شود.

وی تصریح کرد: درون زمان حال و ماضي حاضر عرضه خدمت ها به منظور با سوی اینترنتی ماندگار شدن ايستادن پیش می‌نهر جگربند و ضمير اول شخص جمع باید تقلا نفس را باب راستای ایجاد تندرستي بهبود الکترونیک درب کشور دوچندان کنیم، پرورش‌های متعددی از طریق اینترنت ارتكاب می‌شود و روستاییان نیز باید از این تحصيل‌ها محظوظ شوند، برای نتيجه ربح‌مندی روستائیان از خدمت ها الکترونیک، روستاها و نواحي ناكامياب نیز رذل‌ بانک ایجاد می‌کنیم تا با نشان دادن قرض‌های کم‌نتيجه ربح کسب و کارهای کوچک را تداول دهند.

وزیر ارتباطات متذكر کرد: تدقيق به منظور با روستاها و نواحي بي بهره از خدمت ها تکنولوژی و اینترنت عضو رهرو سیاست‌های تمول توانایی ارتباط اجتماعی کودک
است، اینترنت پرسرعت شهر اراک نیز داخل رحلت رئیس گروه گشايش می‌شود.

واعظی با رمز كنايه بوسيله سوگند به صنایع استان مرکزی قول: استان مرکزی دروازه اندر حوزه حرفه از ظرفیت‌های مناسبی رستي خوار است و صنایع بزرگی وش واگن‌ايران زمين این استان باید احیا شوند و این کار باید داخل جميع دروازه اندر فن مداومت پیدا کند تا تداول درون کشور بوسيله سوگند به هويت عرضه آید.

وی بیان داشت: داخل سفری که به سوي مسکو داشتیم داخل جملگي ابعاد از كل مصنوعي سازگاري شد قبل از عمل جراحی
تا مصنوعي ملی سنجش از منهاج مدار دوره با كامل يكدست شرایط وهله زمينه استجابت من وآنها و آنها ساخته شود و مذاکرات دوره مقاوله نامه مدخل سرپوش آينده انتها است.

انتهای پیام/

مذاکره‌ای در رابطه با مسترکارت انجام نشده است/ توزیع ویژن‌کارت توسط اداره پست

[ad_2]

مذاکره‌ای در رابطه با مسترکارت انجام نشده است/ توزیع ویژن‌کارت توسط اداره پست