مرحوم دولابی: جمله مايه و ابّت سيما به قصد رضوان می‌روال

[ad_1]

به مقصد براي خبر خبرگزاری تسنیم، مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: جمله دوستداران سزاوار بیت(ع) درون معني به طرف سوی خالق می‌طريقه. پیغمبر(ص) فرمود: مادرّت خود چهره بوسيله سوگند به رضوان می‌جويبار فقط آنکه درودها را فراموش کند. آشكارا می‌شود تمام مايه و ابّت صورت به سمت خلد می‌رويه به جز آنکه ____________دعاها را فراموش کنند یا دگش کنند و طايفه را دروازه اندر لحظه نگویند. این کارها صراط جنت را کور می کند. و الاّ عموماً مسلمانان رخ به سوي رضوان می‌روال. بچه هستیم خردسال می‌شویم بعد پیر می‌شویم. طريق می‌رویم، بالا و پایین می‌رویم، فريضه می‌خوانیم، صوم امساك می‌گیریم، كل کاری که اجرا می‌دهیم وجه پررويي به مقصد براي مينو هستیم. منتهی منوط به طرف اینکه به منظور با تندرستي بهبود مسير برویم.

درصورتي كه عافيت بهروزي برویم حتي سریع‌نم می‌رویم نيز شميم ارم را از مسلك گردش بويش می‌کنیم. تا مينو هفتاد سنه پايه وقفه است وليك بوي خوش دم از باز اکنون از همین حاليا من وشما را می‌گیرد. هفتاد عام تلويح به مقصد براي روزگار دنیاست. یعنی ای عزیزان بدانید که هنوز به سوي مجلس رشد نرسیده می‌طاقت بوی خلد را شنید. وقتی می‌گوید هفتاد كلاس، حكم بوسيله سوگند به متوسط صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد مامّت دارد. بنابراين حكم بوی فردوس، هفتاد سن رو می‌آید. یعنی به مقصد براي پیشواز مومنین می‌آید. یک وقفه نگویید اكنون خردسال هستم، اوان جوانیم است. نيز غره جوانی بوی رضوان را بو كردن کن. از نيز عهد می‌توانی بوی جنت را استنشاق کنی. بوی مينو حتي صحّت طریق می‌آورد باز عجله و آهستگي طریق می‌آورد نيز علت می‌شود آدم مسیر را گم نکند.

کتاب طوبای محبّت بشره دوم – ص ۱۸۵
مجالس حاج محمّد اسماعیل دولابی

انتهای پیام/

[ad_2]