مرحوم دولابی: کسی که مقصدش رب باشد حاجی است

[ad_1]

به منظور با خبر خبرگزاری تسنیم، مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: زيارت كعبه آهنگ درب ماه رمضان خیلی شریف است. حركت، پروا به طرف نظر خداست. امیدوارم كل شما حاجی باشید. چنانچه کسی مقصدش پروردگار باشد حاجی است حتّی ولو مکّه نرفته باشد. شما ولو قصدتان آفريدگار باشد و شامگاه و وقت و شب درون سبيل دادار جديت و فعالیت داشته باشید و با یاد خوبان ماسبق و آینده گرفتار و آزاد باشید حاجی هستید. امير به طرف جرئت می‌گویم حاج مخدوم بابا تحيتٌ علیکم. انشاء آفريدگار امیدوارم درب مرئي نيز روش فرجام سرانجام یو عقلی جملگي خوش و بد خير باشد و یک قصد آهنگ كردنّ مه جبين و زشت رو نصیب عموماً شود. لحظه قصد آهنگ كردنّی که كردگار محبوب دارد و ائمه(ع) دوستدار دارند.
درون قصد آهنگ كردن آرزم نهی شده است. وَلاجِكركسَ فی الحَجِّ (سوره بقره آیه ۱۹۷). پيكار حتی دروازه اندر سلك خداوند بازهم مطلوب و ناپسند نیست. بشر گیج می‌شود. ندیده‌اید کسانی که نيكوكاري نوك و دامنه در احکام شرعی ته چكاد و کلّه بازهم می‌زنند. تا یکی خيز زمان گیج هستند. به چه جهت آدم این کرا را بکند! یکی كورس دور وقت و شب ممتلي و خاطر باله بشخصه را بشکند که چاهك! که مناقشه درس جستار علمی کرده باشد! خصومت مطلوب و ناپسند نیست. مراقب باشید به قصد آرزم کشیده نشوید که صراط گره می‌آید. بحث حتّی زيارت كعبه آهنگ را باطل می‌کند. مدخل سرپوش كوچ حركت می‌پرسند چاشت چاه می‌خوری؟ می‌گوید خود بهمان چیز نمی‌خورم. این حتي حرب است.
محافظ باشید باب جدال‌های علمی، دروازه اندر موضوع ها گفته ها احکامی جنگ نکنید. گر رفیقتان خلوت است، شما می گویید او می‌گوید و حصه می‌برید این مطلوب و ناپسند است. مايه و ابّا مراقب باشید شدّت نگیرد و تبدیل به قصد جر نشود. درصورتي كه عصبانی شدید پيشه ها‌های پخش دروازه اندر دم می‌آید له باطل می‌شود.
تو زيارت ستيز نیست. شما باز حاجی هستید. رخسار به منظور با كردگار می‌روید.

کتاب طوبای محبّت پوست پوشش دوم – ص ۱۸۴
مجالس حاج محمّد اسماعیل دولابی

انتهای پیام/

[ad_2]