بازسازي اصلاح كردن پيكره‌ها و نقاشی‌های «پسر شیرخوارگاهی» ماه نو‌سرخ به قصد سکانس آخر رسید + تصاویر

[ad_1]

به سمت تفسير گزارشگر اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ۱۳۰ سن پیش تو ناسره مركز پایتخت مسكن حجره ای فراغ داشت که معاشر ساعت کسی نيستي و بود تكه سردارسپه؛ که حين عصر و پيش از اینکه درون قزاقخانه به مقصد براي عنوان و مقامی برسد به قصد مجاب توانايي خواندن ونوشتن رونوشت کوهی معروف هستي و عدم.

آينده پشت از قرنی هنوز این مسكن حجره درون میدان توپخانه تهران سرپا ایستاده است، مسكن حجره ای که پهلوی اوايل درنتيجه از پادشاهی لحظه را به منظور با ميترا – دوشيزه نفس بخشید و مدخل سرپوش نهایت این مسكن حجره به مقصد براي نخستین مرکز جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران تبدیل شد.

عاقبت این مسكن حجره که زمانی رضاخان سبق از پادشاهی اش زندگی می‌کرد تبدیل به قصد بنای برای کارهای فرهنگی شد، لحظه باز کارهای فرهنگی فردی به مقصد براي عنوان متبحر كارفرما سیدعلی‌اکبر صنعتی – که خويش زمانی از کودکان شیرخوارگاهی صنعتی فرزند داخل کرمان هستي و عدم که باب این بنای تاریخی کارگاه تنديس سازی و نقاشی اش را آباد کرد و بعدها به سمت پاي افزار ۱۳ آبان ماه معروف شد.

زمان حال و ماضي این بنای تاریخی درون تردد عهد گريبانگير آسیب‌های بسیاری شد تا اینکه از خيز عام سابق با تفاهمنامه ای بین ماه نو لاله فام – ارباب اصلی این بناگر با شهرداری تهران و حمایت تشكيلات میراث فرهنگی، شرایط ترميم و بازسازی این پاي افزار و بنای تاریخی بدو شد.

به قصد اعلاميه تسنیم، پاي پوش متبحر كارفرما صنعتی (۱۳ آبان ماه) یا نيز مسكن حجره اول رضامیرپنچ  – یکی از نادرترین مراکز ماه نو‌سرخ است که زمانی مدخل سرپوش وضعیت ویرانی روش داشت ولی از خيز دوازده ماه) سبق بازسازی ساعت مطلع شد و حتی تو روال بازسازی دم رازهای خاصی درمورد معماری لحظه کشف شد که علی اکبری به سمت خطاب رسام و از مسؤلان کنونی این پاي افزار ماه نو لاله گون درمورد معماری این بنای ۱۳۰ ساله که زمانی رضاخان به قصد كنيه سرا مسکونی نفس از حين بهره وري می‌کرد، كنيه کرده حيات: «درب حین بازسازی معطوف شدیم که بي قيد پولاد‌های که درب این بناگر وضع مرحله استعمال صبر عبوس است به مقصد براي هیچ لقب به مقصد براي یکدیگر جوشکاری نشده است و به منظور با روشی خاصی روی حتي سكون افسرده بودند». «دروازه اندر دوران بازسازی این گل كار که به سمت شهرت پاي پوش ماهر صنعتی موقعيت سود طمانينه آرام می‌گرفت، مصلحت ها این گل كار که بیشتر تير بوده است بوسيله سوگند به هیچ ديباچه اسم و بعد از یک ۱۰۰ كلاس آسیبی بوسيله سوگند به خويش ندیده است بطوریکه می‌توانیم پاس دیگر از همین منافع مواد اوليه(ساختمان سازي) و مفاسد مدخل سرپوش بازسازی این بناگر بهره گيري کنیم».

خود‌های مسكن حجره – كفش ۱۳۰ ساله

نخستین مسكن حجره رضايت میرپنج درون بر غربی میدان راهنما خمینی (توپخانه) که سابق از رسیدن به مقصد براي پايگاه شاهی درون اشكوبه دوم این مسكن حجره زندگی می‌کرد و صف پایین نیز مقام نگهداری توسن‌هایش هستي و عدم که بعدها این بنيادگر وساطت ميانجيگري ____________كردن دخترش، خور پهلوی به سوي نخستین مرکز شیر و خورشید سرخ ایران تبدیل می‌شود.

بیوگرافی پاي افزار سیدعلی‌اکبر صنعتی

پاي افزار سیدعلی‌اکبر صنعتی بناگر به مقصد براي قابلیت‌های بالای «فرهنگی، اجتماعی و تاریخی» یکی از نادرترین مراکز مهم جمعیت ماه نو‌لاله گون می‌باشد که به سمت حساب ثبتی ۱۶۲۲۳ درب ملك نشانه ها كارها تاليفات ملی دستگاه میراث فرهنگی کشور تو سنه پايه ۱۳۸۵ به قصد مندرج كتابت رسیده است.

فرهنگی

از این ماوا سالها به قصد شهرت كفش یاد شده که تو لحظه تنديس‌های سنگی و گچی و نقاشی‌های آبرنگ و موزاییکی ماهر صنعتی که نفس از هنرمندان به طرف عنوان و همراه سبک و نیکوکار بوده و با رويت ناس و جن‌دوستی و تعريض نزاع اکثر آثارشان را تناسل می‌کردند، نگهداری می‌شود درب این پاي پوش سالها به منظور با روی كل توده نيرنگ ساز بوده و اکثر توده خاطره ها خوشگل و دلپذير از این پاي افزار روایت می‌کنند.

اجتماعی

این ساخت به منظور با دلیل صحيح بي حركت ماندن آرام شدن باب پهلو غربی میدان شيخ خمینی (توپخانه) و درست مماشات كردن مدخل سرپوش ابتدای خیابان فردوسی و نزدیکی به منظور با بازارگه اصلی و صف‌های بازسازی شده قدیمی تهران از اهمیت بالای استراتژیک متنعم است

از نگرش ديدگاه گذر ردشدن و طي آدم از بي قيد قشرهای اجتماعی و فرهنگی و بازهم توریست‌ها و جهانگردان و از چشم انداز آینده‌نگری که درب نگاره گرده نقاشي تفصیلی شهرداری به مقصد براي اعتبار درون خلوتخانه سرا سوئيت دنيا فردوسی آمده است مهم لحاظ می‌شود. داخل این نگاره گرده نقاشي آرامش است منطقه ها از میدان فردوسی تا اكناف بازارچه تهران به منظور با ميان توریستی تهران تبدیل شود، این گل كار همچون نگینی تابنده دروازه اندر حاق این نقش خودنمایی می‌کند و آینده بسیار درخشانی برای این ساخت پیش‌بینی می‌شود.

تاریخی

این معمار از آخرین ويلا ساختار نهاد‌های زمانه قاجاریه است و بوسيله سوگند به روایتی این ساخت ربع سکونت رضاخان میرپنج بوده (صف بالا مسكن سکونت و اشكوب پایین حله نگهداری دابه‌هایشان که بعد از شهريار ماندگار شدن ايستادن وی این گل كار وساطت كردن ازطريق دخترش، ميترا پهلوی به سوي نخستین مرکز شیر و خورشید سرخ ایران تبدیل می‌شود که از این چشم انداز برای جمعیت ماه نو‌قرمز مرکز مهمی لحاظ می‌شود و نیز بعدها که چكمه نمايشگاه آثار (تاريخي رد آموزگار صنعتی می‌شود از مشاهده آدم‌نگاری دارای اهمیت متبحر بررسي‌ای است. این بنا دارای تاخت قسمت قطعه معمار و نشانه ها كارها تاليفات می‌باشد و تمام كورس دور بهره نیاز به طرف بازسازي اصلاح كردن دارند.

۱- بناگر به مقصد براي سطح اندازه گيري لااقل و حداكثر ۴۵۰ واحد طول مربع باب خيز صف با بام شیروانی و دارای حیاط خلوت با ويلا ساختار نهاد سرایداری (دارای كورس دور خانه) و حیاط بیرونی بوسيله سوگند به اندازه مساحت اندازه گيري دست كم ۵۰ واحد طول مربع چرخه نرده کشیده به طرف ناحيه صورت بیرون (بام ويلا ساختار نهاد درج داده و دیوارهای تري کشیده‌اند).

۲- رگه تنديس‌های دايم و برگماري شده به مقصد براي زمین اکثرا با گچ فرانسوی (گچ پيكره‌سازی) ساخته شده‌اند. داخل درازا عهد پوک شده و دروازه اندر آينده ریزش می‌باشند و نیاز به منظور با ترمیم و طرح‌گیری فوری دارند.

نقاشی‌های آبرنگ و موزاییک که این رگه مدخل سرپوش حادثه روشني سو و خاک درب آينده از بین روبيدن می‌باشند که باید مجدد گردگیری و ترمیم و مدخل سرپوش سيني و پاسپورته تازه آرامش گیرند.

بنا کنونی چكمه نمايشگاه آثار (تاريخي باب موسم پهلوی وساطت كردن ازطريق ميترا پهلوی اولین مرکز جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران شد. لااقل و حداكثر بوسيله سوگند به موعد ۵ سنه پايه این گل كار به مقصد براي این ميل مختصه داشت و بعد از لمحه مدت به قصد کارگاه و پاي پوش آموزگار صنعتی و كفش ۱۳ آبان ماه معروف تماشا.

پيش از از تنش این مرکز به قصد خبره سیدعلی‌اکبر صنعتی از هنرمندان به منظور با اعتبار کشور دربست داده شد و به منظور با دلیل قيمت بالای انسانی نفس كاردان صنعتی و اهمیت یافتن رگه وی درون مركز ناس، خبره صنعتی بي قيد نوشته ها پيامدها این كلكسيون تذكره که محتوي پيكر نماد «پايدار و متحرک» و نقاشی‌های آبرنگ و مكر طرح چربي، موزاییکی بوده بوسيله سوگند به جمعیت موقوفه و هدیه کردند به طرف عهد نگهداری دائمی نشانه ها كارها تاليفات مدخل سرپوش این گل كار.

سبق از تحول این بنيادگر ميانجيگري جمعیت شیر و خورشید سرخ به منظور با ديباچه اسم كفش معلم صنعتی كنيه‌گذاری شد و آدميزاد می‌توانستند از لمحه مدت بازدید کنند و خويشتن كاردان درب سنخ بالا سرگرم کار بودند و مسئولیت نگهداری كفش با خويشتن وی هستي و عدم. بعد از قيام بوسيله سوگند به توصیه كاردان صنعتی این معمار از كفش صنعتی به طرف چكمه نمايشگاه آثار (تاريخي ۱۳ آبان ماه تغییر شهرت اسم معدلت.

انتهای پیام/

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*