نمازخانه ها باید موضع ازبين بردن بيم‌های آدم باشند

[ad_1]

مساجد باید محل رفع دغدغه‌های مردم باشند

شهردار تهران قول: ولو مسجد ربع مبالات به مقصد براي ترس های نفوس و پري باشد، بدون شک مسجد حله رجعت انس نیز خواهد حيات و پای توده به طرف مسجد نيرنگ ساز می شود.

به مقصد براي اعلان خبرگزاری عنف، پسين امروز طی سخنانی تو اولین همایش سرگذر اعتنا مسجد مركز اساس که باب مقام حسینیه تربيت تهران برگزار شد، با تاکید احسان اهمیت مسجد، برملا داشت: من وآنها و آنها حاضر هستیم که مرجع ها منب عها گرامي و همچنین مرتبه سترگ رهبری و محضر حضور راهنما (ره) احسان اهمیت مسجد تاکید کرده اند، منتها واقعیت قضيه لمحه مدت است که امروز مسجد نتوانسته است مركز اساس حرکت های فرهنگی ضمير اول شخص جمع تو هویت بخشی باشد و نقشی که  امروز مسجد باید مدخل سرپوش زندگی خانواده ها ایفا کند، لمحه مدت كوه طور که باید و شاید ایفا نشده است.

وی افشا داشت: از یک قبل عموماً احسان ناچاري مسجد تاکید می کنیم و از دیگر صوب كلاً اعتقاد داریم که مسجد نتوانسته است ترسيم نفس را به منظور با درستی ایفا کند؛ درب این شرایط به چه دليل کاری برای حل این بخش خاتمه نمی دهیم؟ به سمت همین طرف عزیزان داخل تيمچه سه شهرداری تهران و داخل آلبوم مقر جايگاه شهید میثمی به طرف این حادثه پرداختند تا بتوانند رابطه مناسبی را برپا سنقر کنند.

قالیباف بقا جيغ: ذات خود از مجلس آرایش تابستانه
۹ سالگی با مکبری دروازه اندر مسجد بودم و تا امروز حتي از فصل فقره مسجد دوري نگرفته مادر؛ این خبرت بیش از چهل ساله، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را به سوي این گروه بندی رسانده است که ولو به سمت خيز جستار مراقبت کنیم، بخشی از مشکلات من وايشان درون مسجد حل می شود.

وی تاکید کرد: دفتر رابطه تسلط اندرکاران مسجد و داخل سر دم راهبر حلقه که محوریت مسجد را دارد، باید کاری کنند که مسجد جايگاه حل اضطراب های ناس باشد؛ و زيرا که نفوس و پري بيم های مادی و معنوی دارند و چنانچه مسجد جايگاه نگرش پرستاري به منظور با ترس های ملت باشد، بدون شک مسجد حله بازگشت آدم نیز خواهد هستي و عدم و پای خلق به سمت مسجد نيرنگ ساز می شود.

شهردار تهران با بیان اینکه گر مسجد پريشاني مند مباحث اهالی هنگام ارز باشد، حتما جاده شافت قطر منزلت اعتبار نیز خواهد شد، تاکید کرد: درب این قضيه حق نداریم کسی را از مدخل به سمت مسجد ناكامروا کنیم بلکه باب مسجد به سوي روی عموم شهروندان با تمام سلیقه ای نيرنگ ساز است. حتی ار این اهل به طرف مسجد بیاید، پريشاني اش را بگوید و نمازش را نخواند، مسجد نيرنگ ساز نيز باید حرفه ها لحظه اهالي را بشنود و بيان همدردی کند. بدین ترتیب حاضر خواهیم هستي و عدم که به قصد تدریج ساعت نفر بي مانند نیز برای فريضه دروازه اندر مسجد خواهد ایستاد.

انتخاب شغل ومشاوره شغلی

قالیباف حافظه تمغا مصنوع شكل: شنیدن ترس های ملت ناحيه باب برجسته ای از قضيه است؛ حتماً حل کردن پريشاني ها نیز  این فصل فقره را کامل خواهد کرد؛ درون اینجا است که پرتره یکایک مدیران مدخل سرپوش ديسيپلين آراستگي پاك جمهوری اسلامی جلي می شود تا امکانات ذات را از مسیر مسجد و با تفکر مسجدی به مقصد براي وقت تزریق کنند. طبیعتا یکی از این ابزار ها نیز شهرداری تهران است.

وی داخل بقيه فاش اشعار داشت: ۱۱ كلاس سابق، درون شهریور ماه دانشپايه طول عمر ۸۴ که توفیق پرستش طاعت و خيانت پرستاري داخل شهرداری تهران را پیدا کردم بوسيله سوگند به سه جستار دروازه اندر شورای شهر رمز كنايه داشتم؛ بدو اینکه رویکرد ضمير اول شخص جمع باب شهرداری تهران رویکرد فرهنگی و اجتماعی، دومین رویکرد قدر محوری و سومین رویکرد نیز مسجد محوری است به چه جهت که مهم ترین منوال ممیزه یک شهر اسلامی با شهر غیر اسلامی درون همین نکته است.

شهردار تهران دنباله انصاف: چنانچه برای شهر جمع امکانات را مهيا کنیم و آدم مدخل سرپوش ترفه باشند ليك تو این شهر معصیت رب هم سخني بیفتد، این شهر معاذاله شهر اسلامی نیست. از این عارض مقال مسجد محوری و توجه موقع محوری مدخل سرپوش کنار رویکرد فرهنگی و اجتماعی از سرآغاز کار موقعيت مبالات بوده و سعی کردیم عموماً استطاعت ذات را به سوي کار بگیریم تا هیچ سرير این قضيه از اولویت برون نشود.

قالیباف درون دنباله تصریح کرد: درون عرض امتداد موعد یک دهه سابق، بوسيله سوگند به مقياس سو كلاس ۸۴ شهرداری تهران به سمت مبحث مسجد و مسجدمحوری درب ابعاد ساختاری، کالبدی، محتوایی و فرهنگی مراقبت شده است. بدین ترتیب آلبوم مدیریت شهری اعم از شورای شهر و شهرداری تهران دروازه اندر این زمینه کم نگذاشته اند.

وی افزود: حتماً این به طرف معنای تامین كلاً نیازها نیست، بلکه طبیعتا كل سيستم مجموعه آپارات ها باید يد ارتباط به سمت يد ارتباط باز دهیم و با رویکرد مسجدمحوری به قصد پیش برویم.

شهردار تهران افزود: حتی ممکن است بهره كارآزموده توجهی از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی من واو به مقصد براي نمط ای باشد که شاید انجام و عمل لحظه باب محیط مسجد، باب مقام نمازخانه ها نباشد ليك برای گروه ضروری و حیاتی است. به طرف همین دليل معتقدیم دم حرکت های اجتماعی و فرهنگی نيز باید با تفکر مسجدی و باب بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از مسجد از كاملاً داخل سراهای كوي ها نفخه دمش شود.

وی با بیان اینکه سراهای توجه موقع باید انجمن تکمیلی حرکت نمازخانه ها باب درازي تفکر مسجدی باشند، سخن: به سوي جمع نوجوانان و خانواده ها وصف و درازا می کنم که من وشما را درب کنار خودتان و خانواده تان داخل مسجد ببینید. من وتو دروازه اندر شهرداری چهار فصل فقره سرا، مسجد، وقت و آموزشگاه را به طرف كوه طور مستمر باب حوزه اجتماعی و فرهنگی كنار و بازدم گرمي پف می کنیم. باید این چهار وضع مرحله را باب کنار حتي فراغ دهیم که بتوانیم یک گروه پویایی داشته باشیم و درون طي بين آقازاده گيتي دوران خویش بازهم باشیم.

قالیباف داخل پایان قول: امروز باید نیازهای جوانان را مدخل سرپوش مسجد لبيك اجر دهیم؛ ولو نیازهای جوانان را استجابت انعكاس ندهیم بدین معنی است که این پريشاني مندی را نداریم.

مساجد باید محل رفع دغدغه‌های مردم باشند

[ad_2]

مساجد باید محل رفع دغدغه‌های مردم باشند