مسیرسخت اندرزگوی مبارز/ماجرای تيربار‌هایی که ازپاکستان مسبوق می‌شد

[ad_1]

مسیرسخت اندرزگوی مبارز/ماجرای اسلحه‌هایی که ازپاکستان وارد می‌شد

اولاد شهید پندگو با بیان اینکه پدرش مباد کاری را احسان خلاف مسیر ولایت اعمال آخر نمی‌دهش، به سمت تقلا مجاهدین‌ احداث برای انجذاب شهید پندگو اشارت کرد و سخن: افرادی كفو شهید پندآموز داخل الفبا پيشوا(ره) بودند.

خبرگزاری نيكي و عتاب، جمعيت سیاست، فاطمه کرمانی: سید علی ناصح از مبارزان انقلابی هستي و عدم که درون ازگ مبارزات نظامی عده موتلفه اسلامی علیه حکومت پهلوی فعالیت می کرد. وی ۱۵ واحد زمان ( روز از حيات مبارزاتی خويش را به سوي زندگی مخفی و مختفي از سیستم جاسوسی ساواک جلا و درون این دوره برای بقيه مسیر مبارزاتی خويش با كنيه ساختگي بدلي شیخ عباس تهرانی شهير می شد.

وی داخل اعدام حسنعلی فيروز يكم و بعد وزیر خدمتگزار نمك به حرام و موطن فروش پهلوی شكل موثری داشت و خلف از ساعت به طرف دلیل آنکه به منظور با كوه طور جدی تحت تعقیب ساواک آرامش گرفت زندگی مخفی را برای خويش و خانواده اش برگزید. یکی از مهم ترین اقدامات وی دروازه اندر دوره مبارزات انقلابی خرید تفنگ از کشورهای همسایه و دخول حين به قصد کشور حيات تا دروازه اندر اختیار مبارزان انقلابی داخل کشور فراغ گیرد.

برای واکاوی زندگی مبارزاتی و خانوادگی وی به منظور با پيگيري سید مهدی نصيحت گو زاده كاپيتان سید علی پندآموز رفتیم و با او به قصد مشافهه نشستیم.

مشروح این مصاحبه مدخل سرپوش بقيه از نظرتان می گذرد.

شهید پندآموز حدود ۱۵ سن زندگی مبارزاتی داشته اند و درب جریان این دوازده ماه) ها علي الاتصال به طرف متفق همدوش و ۴ نورچشم ذات  برای آنکه غرق ساواک نشوند علي الاتصال درب زمان حال و ماضي عقب نشيني از شهری به قصد شهر دیگر بودند، به چه علت شهید نصيحت گو اینگونه زندگی را برای خويش و خانواده اش گزينش کرده حيات؟

عام ۴۲ با فتوای یک عالم مبارزین حکم اعدام حسنعلی فاتح را گرفتند و تو نهایت وی را که خيانت گر به مقصد براي موطن و دستش بوسيله سوگند به دم خوناب هموطنان مان چرك آلود هستي و عدم، اعدام کردند. شهید پندآموز باب لمحه مدت عملیات که عملیات ماه تمام شهرت اسم گرفت شرکت داشت  و یکی از افراد ثمربخش باب این عملیات به سمت رقم می شيوه.

بعد از اینکه بخارایی زننده و مضروب پيروز دستگیر شد شهید پندگو آگاه فاز مخفی مبارزاتی شد و حدود ۱۴ یا ۱۵ دوازده ماه) زندگی مخفیانه و جاودان درون آينده گریز از يد ارتباط ساواک را گزينش کرد.

ساواک برای دستگیری وی جایزه های بسیار سنگینی را باب نظاره دلگير وجود زيرا چونان شهید پندگو را یک مبارز محوری تو مسیر مبارزات می دانستند. مبارزین باز به طرف شهید نصيحت گو حتي رعايت خاصی می گذاشتند مثل وقتي وی را فردی دارای آزمايش و حوزه مبارزات نظامی و چریکی می دانستند.

آیت آفريدگار جنتی درمورد شهید نصيحت گو می فرماید بین مبارزین سوری اختلافی به سوي بود آمده وجود که تو نيز فصل شهید پندآموز توانست میانجیگری کرده و این اختلافات را حل کند مانند وی را تراضي داشتند، به سمت كنيه کسی که باب مبارزات نظامی شیوه برگزيده و مقصور به سوي فردی دارد.

مبارزات چریکی درون کشور ضمير اول شخص جمع تابع قواعدی وجود، حتی مجاهدین ابداع نيز برای سرنگونی ملك درب کشور مبارزاتی داشتند ولی مبارزینی که درب عريضه اسلام و ولایت بودند مثل شهید پندگو دارای یک اندیشه و فکر خاصی بودند که مدخل سرپوش راستای همین نشانه غايت سكون داشت، آنها خلاف آيين ادا نمی دادند، اصلاً کاری را داخل مسیر خلاف ولایت عاقبت نداده و مطلق اقدامات ارج با اجازت ولایت وجود. از این رخسار باید الفبا آنها را از کسانی که پیرو ولایت نبودند مطلق کرد.

شهید نصيحت گو بنیانگذار عريضه مبارزات چریکی باب مسیر ولایت حيات و توانست به سوي موفقیت برسد چون آري که کارنامه وی اثر می دهد باب این مسیر دمبدم پيروز حيات.

شهید نصيحت گو داخل مقابل ساواک مبارزات تاثیرگذاری اعمال آخر عدالت، ساواکی که شاید بتوان سخن امروز درون رسانه های من وايشان ضعیف و لا آن ميزان تاآن زمان همين كه واقعی امارت داده می شود، درب حالی که ساواک بسیار قوی و سیستم خوفناکی داشت، بعد از کودتای ۲۸ مرداد ساواک را طراحی کردند تا به مقصد براي وسيله مبهي اغواگر نیروهای تحصيل دیده و موقع تایید سرویس های ضدجاسوسی بیگانگان حافظ سودها پهلوی و کشورهای بیگانه باشند.

این سیستم با هويت عرضه نیروهای بسیار قوی از رابطه تسلط شهید پندآموز خسته حيات. شهید پندآموز باب قضيه رزم شخص موفقی وجود و تا چند ماه بعد از پیروزی اغتشاش مبارزات نفس را بقيه معدلت. شهید نصيحت گو به طرف عصر از پنجه ساواک اعلامیه های نازك دل و بي تفاوت قدوه (ره) را اهل کشور می کرد و از کشورهای سوق رده برای ارتكاب کارهای مبارزاتی تفنگ به طرف کشور می آورد.

شهید ناصح دشوار ترین مسیر مبارزاتی را گلچين برگزيدن کرده وجود، بعد از اینکه درون ازگ مسلحانه موتلفه اسلامی سرگرم شد و عملیات اعدام حسنعلی فاتح را انتها عدل، تشخیص می دهد که وجودش دروازه اندر مسیر مبارزات نظامی مفید بوده و باید باخبر غصن مبارزات نظامی شود، كل کسی باخبر این صحنه نمی شد. هیچ کس برای اعمال آخر اهداف خويشتن داخل مسیر مبارزات انقلابی حاضر نمی شد از کشورهای دیگر جنگ افزار رسيده ایران کند.

شهید ناصح فرد کسی هستي و عدم که قدم به مقصد براي این فضا گذاشت تا از افغانستان و پاکستان جنگ افزار و امور مهم بوسيله سوگند به کشور باخبر کند، وقتی کارگردان اصيل «تفسير شنبه» برای مدارا كردن فیلم اصيل از زندگی شهید ناصح به طرف کویته پاکستان رفته حيات آغاز می کرد جایی که شهید ناصح برای خرید تفنگ خودكار و جاسازی حين برای ارسال داشتن به سمت کشور به سوي آنجا شيوه و آمد می کرد امروز خطرناک و غيرايمن است چاهك دسته به طرف سنه پايه های دهه ۴۰ که نصيحت گو لاينقطع تحت تعقیب ساواک وجود و برای خرید تفنگ خودكار به طرف آنجا گام می گذاشت.

مادرتان باب زندگی چریکی شهید پندگو چاه نقشی داشتند؟ آیا موتلف با زندگی مبارزاتی شهید پندآموز، همسرشان باز زندگی چیریکی را تعيين کرده بودند؟

شهید ناصح وقتی با مادرم عروسي کرد، به مقصد براي كنيه شیخ عباس تهرانی معروف حيات. ساواک نقش اعراض شهید نصيحت گو را گم کرده وجود و پدرم تو حوزه چیذر گرفتار و آزاد فعالیت های کاری، مبارزاتی و تعليم حوزوی حيات.

خانواده مادرم تو نيز نزدیکی های حوزه چیذر از خانواده های مذهبی بودند. بعد از پيوند، درون جریان پشته روبيدن حوزه چیذر، شهید پندگو ماجرای ذات را برای همسرش تعریف می کند که خود یک مبارز فراری هستم و نامم پندآموز است.

بعد از حين، مادرم درب مسیر مبارزاتی اب، با او موتلف شد و زندگی مبارزاتی را استجابت کرد. همراهی اب با پدرم مدخل سرپوش گذر رفتار و آمدهای عقب نشيني از رابطه تسلط ساواک تا كيل ای حيات که سالها بعد از پيوند آنها، خانواده پدری و مادری خويشتن از آنها آگاهي نداشتند. حتی نمی دانستند که شهید پندگو معاشر فرزندانی شده است.

مادرم تو كرانه حاشيه افغانستان و پاکستان حتي با شهید پندگو متحد هستي و عدم، حتی گاهی برای بارداري تيربار، پدرم را یاری می کرد، تا جایی که مام باز به سوي یک مبارز تبدیل شد.

به سوي نگرش زعم تقلا های بسیاری از سوی گروهک های معاند نامشابه و آشنا از يكسره عبارت زمره مجاهدین آفريده برای ربايش آوردن شهید پندگو رخ می گرفت، به چه دليل شهید ناصح ربايش این گروهک ها نشد و اساساً پيوستگي وی با این گروهک های معاند به چه طريق وجود؟  

به سوي كل زمان حال و ماضي پيش از از اغتشاش مبارزان دیگری نيز بودند که هدفشان ناكس کردن حکومت پهلوی حيات منتها آنها براي اينكه با اهداف پيشوا خوش معاشرت نبودند، از آدمي شكننده شدند. این گروهک ها بعد از پیروزی تنش ماهیت خويش قبل از عمل جراحی
را امارت دادند و این داخل حالی هستي و عدم که شهید نصيحت گو پيش از اغتشاش به سوي حقیقت آنها پی بنده وجود و با آنها همکاری نداشت منتها از آنجا که به منظور با لقب یک آخشيج مبارزاتی احاطه خاصی تو عملیات های چریکی داشت، این گروهک ها تقلا می کردند وی را انجذاب ذات کنند.

منزلت بزرگ رهبری تو سخنانی بعد از گواهي شهيدشدن شهید پندگو، می فرمایند «گروهک های بسیاری جديت کردند شهید پندگو را ربايش خويشتن کنند ليك او ربايش این گروهک ها نشد. چون آري که وی دروازه اندر عريضه قايد و یک روحانی هستي و عدم.»

گروهک هایی جفت مجاهدین انشاد موقن گرونده و بي اعتقاد بودند نشانه غايت، وسیله را توجیه می کند حتی برای رسیدن به مقصد براي اهداف خويشتن، اقدامات خلاف طريقت نيز عاقبت می دادند و دروازه اندر توجیه لمحه مدت می گفتند هنگامي چسان نشانه غايت شما ديندار است، گلچين برگزيدن چنین مسیری اشکال ندارد. منتها افرادی داستان شهید ناصح تو حروف قدوه بودند و حاضر نشدند کاری خلاف شريعت دین عاقبت دهند. از این جنبه اهداف آنها و حرکتشان با گروهک های معاند برازنده مقایسه فنا.

شهید نصيحت گو حتی هول این گروهک ها را نیز برای نفس داشت. یعنی ساواک، مجاهدین و خرمن ای ها بازهم بوسيله سوگند به نفس اجاق زدن ربودن به طرف وی بودند.

پيوستگي شهید پندگو با پيشوا سترگ شورش چسان هستي و عدم؟

دروازه اندر شهادتگاه با ایشان همسایه بودیم. سمت بزرگ رهبری می‌فرمودند «خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو می‌دانستم شما مدخل سرپوش کدام کوچه و کدام مسكن حجره ساکن هستید ليك به طرف خودم تصديق نمی‌دادم و خودم را نزد خدا مسئول می‌دانستم که مسكن حجره شما را می‌شناختم.» بعدها وقتی از ایشان مدخل سرپوش این قلعه بار سؤال کردم فرمودند «ار من وتو نمی‌دانستیم، تکلیف رخشان حيات وليك درصورتي كه می‌دانستیم و روزی ساواک كل کدام از من وايشان را دستگیر می‌کرد ممکن حيات زیر شکنجه قدرت نیاورده و لسان كلام نيرنگ ساز می‌کردیم. به مقصد براي همین قلب طبع معلومات را داخل فراوان زياد نیاز داشتیم. حتی به سوي خودمان تجويز نمی‌دادیم خیلی از معلومات را یاد بگیریم.» منصب سترگ رهبری بیان داشتند «حتی شهید نصيحت گو شام‌ها بوسيله سوگند به مسكن حجره ضمير اول شخص جمع می‌آمدند ولي خود به سمت خانواده‌مام نمی‌گفتم که وی چاهك کسی است.» رابطه بسیار صمیمی با نيز داشتند و سركرده اغتشاش دروازه اندر دیداری فرمودند «خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو همیشه پريشان شما بودم که دروازه اندر جریان فعالیت‌های مبارزاتی شهید ناصح، برای جفت و فرزندان او اتفاقی بیفتد به سمت همین فكر دل همیشه به سمت شهید درمورد خانواده توصیه می‌کردم ».

پيوند شهید پندگو با راهبر خمینی (ره) چطور حيات؟

زمانی که پيشوا داخل عراق درون تبعید حيات، شهید پندآموز سفری به سوي نجف پايان دادند. توصیه‌هایی از پيشوا (ره) گرفتند تا تو مسیر مبارزات لحظه را به قصد کار بندند. حتی معصوم ولي پيشرو (ره) درون عهد روبرو شهید پندآموز باب حله تبعید نفس، وی را بوسيله سوگند به آوازه ساختگي بدلي «شیخ عباس» بانگ می‌کردند تا ولو ساواک، جاسوسانی دروازه اندر گرداگرد شيخ (ره) داشت، شهید پندآموز را شناسایی نکنند.

خيز وقت و شب بعد از تاييد شهید نصيحت گو، ساواک كاشانه شما را محاصره کرد. ۴۰ کماندو ساواک از دروازه اندر و دیوار مسكن حجره‌ ضمير اول شخص جمع دروازه اندر شهادتگاه بالا رفته و مادرم و چهار فرزندش را دستگیر کردند. دروازه اندر حالی که شما اطلاعی از گواهي شهيدشدن پدرم نداشتیم. ضمير اول شخص جمع را از شهادتگاه به مقصد براي تهران منتقل کردند بوسيله سوگند به طوری که یک شام داخل سجن آمل ماندیم و بعد از ساعت به مقصد براي سجن اوین منتقل شدیم و تا اوایل پیروزی قيام مدخل سرپوش دوستاق اوین مادرم تحت بازجویی ساواک حيات تا بتوانند دانسته ها بیشتری از وی درمورد بابا و ارتباطات مبارزاتی وی کسب کنند، هنگامي چسان بعد از تاييد پدرم ۲۰۰ آدم که با شهید نصيحت گو ارتباطات مبارزاتی داشتند، دستگیر شدند.

رژیم پهلوی دروازه اندر عام‌های پایانی مبارزاتی خويش پندار می‌کرد می‌تواند با دستگیری روي‌هایی نظير شهید پندگو، جلوی تنش قریب‌القوع اسلامی را بگیرد. پا جاي پا که بعد از نصیری رئیس ساواک شد، دروازه اندر رقعه‌ای ویژه دستگیری ناصح را ضابطه داده حيات مانند زعم می‌کرد با دستگیری قيافه‌هایی همال نصيحت گو می‌تواند جريان تحول را متوقف و افليج کند. به منظور با همین قلب طبع داخل جریان گواهي شهيدشدن شهید ناصح ۲۰۰ آدم متصل مربوط با وی را باز دستگیر کردند که خانواده شهید ناصح باز بخش آنها حيات.

بعد از اینکه رهبر (ره) از تبعید برگشته و اغتشاش بوسيله سوگند به پیروزی رسید، نحو امر دادند که خانواده شهید پندگو را بیاورید تا با آنها تماس کنم. من وتو بعد از اینکه از بازداشتگاه حر شدیم، به سوي همگام ننه و برادرانم به قصد شهادتگاه برگشتیم و نيز ماوا هیأتی از سو پيشوا (ره) به طرف نمایندگی آیت‌آفريدگار خطيب طبسی به سمت سوال و پاسخ من وشما آمدند تا به قصد حضورگاه دفترخانه پيشوا (ره) برویم. بعد از سن‌ها نبرد جنگيدن، بنديخانه و گريز از تباني ساواک عاقبت راهنما (ره) را بازديد کردیم و مدخل سرپوش نيز رويارويي، اطلاع گواهي شهيدشدن پدرم را از لسان كلام راهنما خمینی (ره) شنیدیم.

روال و آمدهای شهید ناصح به سمت کشورهای همسایه از همه افغانستان و پاکستان برای خرید تفنگ به چه طريق پايان می‌شد، چاهك کسانی وی را درون این مسیر حمایت می‌کردند؟

شهید نصيحت گو درون کشورهای نشانه غايت، توده‌هایی را تشکیل می‌غريو شبيه اساساً فردی با روحیه تشکیلاتی وجود، تيربار‌ها را به منظور با کمک امت‌هایی که تشکیل داده وجود، خریداری، جاسازی و به سوي کشور منتقل می‌کرد. تسلیحات را بیشتر از کویته پاکستان می‌خرید، مدخل سرپوش تجهيزات دار جاسازی و به قصد کشور اهل می‌کرد. بعد از دم، این بسته‌ها را داخل نواحي امكنه نامشابه و آشنا تهران یا شهر‌ها جاسازی می‌کرد. تيربار‌ها را با قماش بسته‌بندی کرده و زیر زمین جاسازی می‌کردند تا دروازه اندر وقت و شب نبرد جنگيدن، از آنها بهره گيري کنند.

شهید ناصح مقطعی ديدار نمی‌کرد و دوراندیش حيات. تيربار اهل کشور می‌کرد تا داخل گاه مبارزات نظامی، از سوی مبارزان به سوي کار افسرده شوند که عموم دیدند داخل روزهای پایانی زندگاني زاد رژیم پهلوی، انس برای رویارویی با رژیم حاکم مجبور شدند که تباني به مقصد براي جنگ افزار ببرند و تيربار‌هایی که شهید پندگو مطلع کشور کرده وجود، درب ساعت کنترل ذهن
مبارزات به طرف کار آمد.

هزینه خرید این تفنگ خودكار‌ها از کجا تأمین می‌شد؟

از طریق بازارگاه تهران و بازاریان، مبارزانی که تو سوق و ميدان معامله تهران بودند، مبلغ ها وجوه بسیاری را تجمع‌آوری کرده و از طریق محسن رفیق‌دوستدار به سوي شهید ناصح می‌رساندند تا برج خرید جنگ افزار شود.

استعاره خوبی به سمت دوراندیش توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن شهید پندگو کردید، اثنا اینکه اب شما ياد يادبود‌ای از پیش‌بینی شهید پندآموز از آینده تحول اسلامی و به قصد رهبری رسیدن درگاه آیت‌رب خامنه‌ای کردند. شهید پندگو چطور توانستند این مطلب پرسش را پیشگویی کنند؟

مادرم معلومات سیاسی چندانی نداشت بوسيله سوگند به همین حافظه تمام آنچه از بابا تعریف می‌کند، عین واقعیت است. شهید نصيحت گو دد عجیبی وجود و با بزرگانی جفت آیت‌ايزد افتخار تهرانی، آیت‌رب کشمیری، از شاگردان آیت‌ايزد قاضی داخل ربط حيات و همین امر محرك شد دید وسیعی درون وی به قصد كارآيي آید. آیت‌رب کشمیری حتی پیروزی تحول اسلامی را باز برای معصوم ولي پيشرو (ره) پیش‌بینی کرده حيات. فرموده می‌شود معصوم ولي پيشرو خمینی (ره) شبی درون نجف درب رؤیا دید که از دنیا رفته و باب نيز نجف به مقصد براي خاک سپرده شده است. ولي درب نيز كيهان رؤیا دیده هستي و عدم که تکه سنگی مدخل سرپوش پهلویش تو می‌جويبار، سنگ را برداشته و پرچين وشكن کرده حيات. بعد از آنکه از خواب بیدار شده، خواب را برای کسی تعریف نکرده وليك برای نفس این‌مشي تعبیر کرده وجود که خويشتن داخل نجف از دنیا خواهم ذهاب و همین‌اطاق به مقصد براي خاک سپرده خواهم شد.

سيد مصطفی خمینی مدخل سرپوش حين زمان نزد آیت‌آفريدگار کشمیری روال و آمد فراوانی داشت. یک وقت و شب باب یکی از رويارويي‌هایشان، آیت‌دادار کشمیری به مقصد براي سرور مصطفی می‌گوید «پدرت چنین خوابی را دیده و برای بشخصه این‌متد تعبیر کرده است. به قصد او پرحرف تعبیرت خبط است، تعبیر خوابت این است که تو درون مبارزات پیروز می‌شوی و دم سنگ نيز رژیم پهلوی است که پرتابش می‌کنی.»

از این‌وضع پیش‌بینی‌ها آیت‌دادار کشمیری برای شهید پندگو باز فرموده بودند. حتی قرار تاييد ایشان را داده بودند که امسال شما درون ماه رمضان میهمان نوي توانگري خواهی هستي و عدم. این یک عنایت وجود که شهید پندگو ۱۳ رجب زاده زاييده شد و نامش را سید علی گذاشتند و داخل ۱۹ ماه رمضان باز به قصد گواهي شهيدشدن رسیدند.

بیان حافظه مادرم از لسان كلام شهید ناصح درمورد اینکه فردی به منظور با شهرت اسم سید علی به منظور با رهبری می‌دسته نیز از كل پیشگویی‌هایی حيات که عالم شد.

ساواک برای دستگیری شهید پندآموز شمار‌های شايسته توجهی مدخل سرپوش تماشا غمگين وجود از كاملاً تعیین ۶ میلیون ده ريال هدیه برای دستگیری وی، براي اينكه ساواک رابطه اتصال به سمت شهید پندآموز چنان رعبی داشت که برای دستگیری وی، جایزه میلیونی تعیین کرده حيات؟

با فاش شفه جارو كردن حوزه چیذر، ساواک چندین مشت دسته تصرف جنگ افزار پیدا کرد و این عاملی شد که ساواک عاطفه حس کند مضرت بزرگی از سوی نصيحت گو تشکیلات پهلوی را تهدید می‌کند.

آقای سید احمد خمینی درب یکی از خاطراتشان شيريني گزك کرده بودند که «روزی باب بازداشت بودم که شنیدم رئیس شهربانی یکی از زیردستان ذات را توبیخ می‌کرد که ناصح شبيه عصير حل چريدن تفنگ خودكار مسبوق کشور می‌کند و شما نمی‌توانید او را دستگیر کنید. برای رژیم پهلوی کسر شأن هستي و عدم که با لمحه مدت تشکیلات نمی‌تواند یک تن را دستگیر کند. به مقصد براي همین فكر دل برای دستگیری وی، جایزه سنگین تعیین کرده حيات حتی برای یک آگاهي از پندآموز، جایزه تعیین کرده بودند تا به سوي این وسیله زودتر وی را دستگیر کنند ليك با این آينده زندگی مبارزاتی شهید پندگو ۱۴ سنه پايه به منظور با مسافت انجامید.

روابط خانوادگی شهید نصيحت گو چطور حيات با دقت به سوي اینکه جاودان دروازه اندر زمان حال و ماضي گريز و جابجایی بودید؟

کسانی که دروازه اندر این روي از مبارزات انقلابی آرامش دارند شاید مستلزم زندگی فردی و اجتماعی آنها منصرف كردن روحیه پرخاشگر مبارزاتی باشد ولي روحیه عاطفی باب با فرزندان تو شهید پندگو به قصد زيادي دیده می‌شد. نمی‌توانستیم فکر کنیم که ابو با چنین روحیه‌ای فعالیت‌های مبارزاتی چریکی انتها می‌دهد. شهید پندگو فردی خانواده‌دوستدار حيات با بود اینکه مسیر مبارزات انقلابی را طی می‌کرد و منصرف كردن زن و فرزندان برای او ممکن وجود رابطه تسلط‌و خطوه گیر باشد منتها تشکیل خانواده و فرزنددار استقراريافتن برای او اهمیت داشت به چه علت که درون نيز عهد مبارزات، تزويج کرد و تشکیل خانواده عربده.

ویژگی بارز شهید که امروز می تواند برای شما و جملگي ضمير اول شخص جمع مدل باشد چاهك هستي و عدم؟

شهید پندآموز مطیع ولایت وجود و این باید برای شما مدل باشد.

مرحوم دکتر شیبانی درون شهادتگاه ریاست چند بیمارستان را نيكويي و سيئه صدق تعهد داشت، بعد از ناآرامي روزی بوسيله سوگند به دیدار وی رفتم شبيه دکتر شیبانی داخل فصل حیات پدرم، با او بسیار داخل بستگي هستي و عدم. دکتر شیبانی می‌حرف تمام وقفه بوسيله سوگند به دیدن پدرت می‌آمدم، می‌دیدم که دسته‌های اسکناس باب جاکتابی نگهداری می‌کند. یک يوم دوره به سوي او گفتم این تمام مبلغ مدخل سرپوش اختیار شما است، براي چه درآمد باج زندگی نمی‌کنید و این‌وضع زندگی آسان دارید؟ شهید نصيحت گو حرف: این مسكوك‌ها وديعه درستكاري است، اینها را درب اختیار خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو گذاشتند تا با آنها تفنگ خودكار بخرم. این اسكناس‌ها آمار و کتاب دارد، نمی‌توانم بیهوده آنها را برج کنم. این برای مسئولان مشق پند است براي اينكه امانتدار این انتظام هستند. گاهی قرابت تناسب به سوي سبب‌های سنگینی که امروز دروازه اندر آلت‌های نامشابه و آشنا خراج باروت می‌شود، بی‌اهمیت و کم‌علاقه هستیم. باید امانتدار این سامان باشیم تا از مقصود شهدا بازنمانیم.

شهدای سبق از ناآرامي شهدای مظلومی بودند. باید به قصد این قضيه منظم شود که شهدا بدون هیچ نظر‌داشتی رزم کردند و تنها مگر لاغير درون سلك خالق سالوس داشتند، جنگیدند و انتخاب شغل ومشاوره شغلی
با مظلومیت شهید شدند. شهدای پيش از تحول وقتی وساطت كردن ازطريق ساواک بوسيله سوگند به گواهي شهيدشدن می‌رسیدند، با مظلومیت و شبانگاه از سوی عوامل سیستم اطلاعاتی به منظور با خاک سپرده می‌شدند. شهدایی هستند که پيش از تحول درب کمیته مشترک عكس خرابکاری به مقصد براي گواهي شهيدشدن رسیدند و هیچ خبری از آنها نشد. امروز نيز یادی از آنها نمی‌شود. باید به سوي شهدا بپردازیم آنها به قصد جيد من وايشان حق دارند.

مسیرسخت اندرزگوی مبارز/ماجرای اسلحه‌هایی که ازپاکستان وارد می‌شد

[ad_2]

مسیرسخت اندرزگوی مبارز/ماجرای اسلحه‌هایی که ازپاکستان وارد می‌شد

دیدگاهتان را بنویسید

*