شهادتگاه شهری برای عمران‌ی بها‌های اسلامی مدخل سرپوش مدیریت فرهنگی_دینی

[ad_1]

مشهد شهری برای توسعه‌ی ارزش‌های اسلامی در مدیریت فرهنگی_دینی

به منظور با اعلان جمهور باند رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،با علاقه به سوي موقعیت زمانی و مکانی، شهرهای کشور را می‌قدرت به سمت شهرهای زیارتی و غیرزیارتی تقسیم بروز. از مقولات مهم و باب موضوع دقت درب مدیریت شهری شهرهای زیارتی، مبالات بوسيله سوگند به بایسته‌ها و ظرفیت‌های دینی و ارزشی این شهرهاست. آلبوم‌ی این ظرفیت‌ها و علامت‌های ارزشی و دینی، هویت اسلامی این شهرها را شکل می‌دهد و سبب تمایز این شهرها از دیگر شهرهای کشور می‌شود؛ چراکه هویت شهر خوبي صفات طبیعی، مصنوعی و انسانی زبر است و شهر با دفتر‌ی این اوصاف باب خاطره ها انس شکل می‌گیرد و هویت می‌یابد. بنابراین زوال مبالات به طرف شاکله و موسسه نظم و ترتيب اجتماعی، فرهنگی و دینی این‌متد شهرها دروازه اندر سیاست‌گذاری، دستور كار‌ریزی و مدیریت شهری و ليس تمایز حين‌ها از شهرهای دیگر، علت طبق باعث تغییر درب فرم ارزشی و دینی حين‌ها می‌شود و عواقب فرهنگی و اجتماعی گوناگونی داخل پی دارد.

ویژگی‌های هویتی شهرهای مذهبی خیانت چیست
و زیارتی

كل فضای شهری دارای ویژگی‌های هویتی اختصاصي نفس است و هویت نهایی فضای شهری، برایند هویت‌های عملکردی، کالبدی، محیطی، فرهنگی و معنایی ساعت است.[۱] با دقت به منظور با این منطوق باطن، امکان تمیز فضای شهری زیارتی از فضاهای شهری سایر شهرها، با رخشان استقراريافتن ویژگی‌های هویتی كل صحن ميسور امرحتمي می‌گردد.

سپهر اضافه نيكويي و سيئه صدق کالبد خویش و اضافه نيكي ویژگی‌های هندسی و زیبایی‌شناسی این کالبد، حائز معني و یا معانی‌ای نیز هست که باب حافظه‌ی جمعی گروه پرتره می‌بندد. اضافه صلاح طاعت بخشش لمحه مدت، عملکردهایی را نیز باب مقطع ها برش ها زمانی نامشابه و آشنا می‌رمق برای تمام حجم تعریف کرد که با اتكا به طرف ديوان مجموع و پريشان دسته‌ی این‌ها، تعریف شقوق نامشابه و آشنا هویت فضاهای شهری ایرانی (هویت کالبدی، هویت معنایی و هویت عملکردی) امکان‌پذیر می‌گردد.[۲] بنابراین هویت شهری با مفهوم فضای شهری ارتباط‌ی مستقیمی دارد و بیانگر مفهومی است که شاکله‌ی شهر را شکل می‌دهد. با دل سوزي به سوي هویت‌های سه‌گانه‌ی زبر و پايين می‌قدرت سخن که هویت شهرهای مذهبی و زیارتی (یعنی آلبوم‌ای از ظرفیت‌ها، بایسته‌ها و فضای دینی و مذهبی)، نسبت‌ی مستقیمی با حمايت ازبر كردن و رعایت نظريات و مبانی متصل مربوط با آموزه‌های اسلامی دارد و سبب محارست هویت کالبدی، هویت معنایی و هویت عملکردی لحظه‌ها می‌شود.

با نگاهی به منظور با تحولات شهری، می‌انرژي تغییر تو هویت شهری را بسیار متأثر از عوامل مدیریتی و گسترش دادن‌ای دانست. به منظور با نيز نمط که از نگرش ديدگاه هویت عملکردی، تغییر داخل شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد شهری متأثر از نشو شهرنشینی و طرح‌های ناجور گسترش‌ی شهری، سبب تغییر هویت و انبساط بی‌رویه‌ی شهرها شده است، دستور كار‌ریزی و مدیریت واهي سست فرهنگی نیز این‌مشي شهرها را از نظر هویت معنایی دستخوش تغییراتی خواهد کرد. بنابراين لزوم تهیه و اجرای پروگرام‌ها و الگوهایی برای مدیریت شهری شهرهای زیارتی برای بازداشتن جلوگيري از تغییر کارکردی و معنایی، داخل فضای متأثر از دنیای نوين و با نمو بلوغ رسانه‌های جمعی و مجازی و نیز تهاجم فرهنگی عدو و غيرعادي، بسیار عاطفه حس می‌شود. چنان‌که دربايست است داخل اسناد بالادستی گسترش، همچون قولنامه رويت‌انداز و طرح‌های چندگانه‌ی عمران، با نگاهی تام به سمت مساله‌ی مدیریت شهری دقت شود و با فايده‌گیری از کارشناسان مطلع و تازه كار مدیریت شهری، الگویی تام عرضه گردد.

شهر اقدس شهادتگاه و حاجت محارست هویت زیارتی و اسلامی

از شهرهای برجسته و اسلامی کشور، شهر منزه و ناپاك شهادتگاه است. با دقت به سوي مفهوم هویت شهری، شهر پاك شهادتگاه با تدقيق به مقصد براي ظرفیت مهم و گرانبها لحظه، یعنی مضجع شریف شيخ هشتم، درگاه علی‌پور‌موسی‌الرضا (ع)، از فضای شهری اسلامی و زیارتی بهره ور است. حساب مدال می‌دهد که سالاسال بیش از بیست میلیون زائر از جاها نامشابه و آشنا كره ارض به طرف این مشاوره پیش از ازدواج
شهر رجعت می‌‌کنند و گل كار به منظور با كلام بيان‌های کارشناسان و مسئولان قضا كار جريان، این شهر ظرفیت پيشواز از ۲۵۰ میلیون زائر را دارد. ظاهرنمايي گردشگران و زائران حين درگاه که از قبيله ها و جمع‌های نامشابه و آشنا هستند و دولت هنگفت آنان برای زیارت، مدخل سرپوش نوع ذات، گيرا علاقه است.

این شهر به مقصد براي‌دلیل این ظرفیت عظیم، از زمینه‌ی بسیار مناسبی برای ترویج و اتساع سنديت استحقاق‌های اسلامی-ایرانی مستفيض است. چنان‌که می‌تواند مانند دور زعامت پيش نمازي و پس نمازي ذات ساعت قرب، الگویی شایسته برای تلاقي و حرف‌وگوی بین‌ادیانی دروازه اندر دنیای امروز محسوب شود؛ دنیایی که داخل لمحه مدت، به قصد‌دلیل فعالیت فرقه جوخه‌های افراطی، تصویر نادرستی از دین اسلام و به منظور با‌فقره تشیع، عرضه شده است.
این ظرفیت عظیم علت طبق باعث شکل‌دهی قالب این شهر متدين به قصد‌قيافه شهری با هویت کالبدی، معنایی و عملکردی مختص ذات شده است که می‌رمق هویت سه‌گانه‌ی حين را شهری با قالب دینی و اسلامی با فرم زیارتی و یا عملکردی متمایز از دیگر شهرها، توصیف جلا.

چنان‌که بیان شد، محافظت این هویت اسلامی و ارزشی، لزوم پروگرام‌ریزی و سیاست‌گذاری ممتاز درباب این شهر را بیان می‌‌کند تا از تحولات مختلفی که به منظور با فرم ساعت مدخل سرپوش فضا‌ی اجتماعی و فرهنگی آسیب می‌رساند، محروس بماند و شاکله‌ی ساعت محارست شود. ساکنین این شهر، که دفتر‌ای از افراد بومی و زائرین خیانت چیست
را تشکیل می‌دهند، پيوند‌ی مستقیمی با فضای این شهر، چاهك از زاويه ساختاری و چاهك از زاويه فرهنگی، باژ می‌‌کنند. افرادی که برای نصيب بخش سود‌مندی و بهره وري از ظرفیت‌های نامشابه و آشنا معنوی و روحانی‌ای همچون زیارت به سوي این شهر بازآيي می‌‌کنند، آرزو تأمین نیازهایی را دارند که با رحيل به مقصد براي این شهر تأمین می‌شود.

ازاین‌رخسار درون مدیریت، سیاست‌گذاری و اجرای دستور كار‌ها و نقش‌های فرهنگی و اجتماعی، باید به سمت‌نحوی طرح‌ریزی کرد که به طرف هویت ذاتی این شهر آسیبی كارشناس نشود و بوسيله سوگند به‌گذر سبب تغییر باب عملکرد و کارکرد حين نگردد. چنان‌که امروزه نمونه غلام هستیم، از زاويه شهرسازی، وسعت بسط دادن‌ی بی‌رویه و تجاری‌سازی و توریستی استقراريافتن این شهرها و افزایش گردشگری سیاحتی، مسائلی است که به منظور با تغییر شاکله‌ی این شهرها و جديد استقراريافتن لمحه مدت‌ها كشيده شده و پيامدها خاصی را نیز درب پی داشته است. بنابراین از ديد ارزشی و اسلامی، تغییر دروازه اندر عناصر تمرین های خود شناسانه
معمار آبادگر مبدع‌ی فضای اسلامی شهرها، منتج به مقصد براي تغییر درون شاکله و بوسيله سوگند به‌پيروي پيروان فضای مناسبت نیاز مراجعین و ساکنین این شهرها می‌شود.

راهکارهایی برای نگهداري پشتيباني هویت اسلامی شهر قدوس شهادتگاه

با علاقه به سمت هویت شهر منزه و ناپاك شهادتگاه، مدیران و مسئولان مسئله تحكم ضرور است که به سمت بایسته‌های مدیریتی این شهر نگرش پرستاري ویژه داشته باشند، پيوسته باب راستای ارتقای شايستگي‌های اسلامی و ارزشی حين دهنه بردارند و نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه‌مشی و سیاست‌گذاری‌های خاصی را مدنظر آرامش دهند که به سوي محارست فضای شهری و هویت اسلامی این شهر منتج شود. تو این فقره می‌قابليت به سمت اوضاع ذیل گوشه علامت راي مظهر:
۱٫      مراقبت به سوي الگوی شهرسازی اسلامی-ایرانی برمبنای معیارها و بها‌های اسلامی درون شهرسازی و شهرنشینی و نمايش‌ی تصوير زمينه مشروح الگوی مدیریت شهری برای شهرهای مذهبی و زیارتی.
۲٫       پرهیز از اجرای طرح‌های فرهنگی-اجتماعی‌ای که با فرم و شاکله‌ی ارزشی این شهر تو مخالفت است و لزوم اجرای دستور كار‌ها و دستوراتی که با مبالات به طرف این فرم طراحی و اعمال می‌شوند. درب این زمینه، برای تأمین نیاز فرهنگی این شهرها، باید به طرف اجرای طرح‌های هنری، مذهبی و دینی عمل جلوه.
۳٫      پرهیز از الگوهای غربی مبتنی احسان نظريات سرمایه‌داری و حذر از ترویج مرجع استعمال‌گرایی و تجاری‌سازی با نمايش‌ی طرح‌های دینی چمنزارها اهميت اعتبار‌های دینی.
۴٫      ترویج و تأکید مرجع زیارت با علاقه به سمت بها‌ها و فواید دینی و اخروی دم.
۵٫      تسهیل باب دستور زیارت و پرستش طاعت و خيانت پرستاري‌رسانی به سمت زائران، به سمت‌ویژه زائران خارجی و ادا اقدامات فرهنگی داخل بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل کشور برای عرفان بیشتر.
۶٫       تقویت بنیه‌ی علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمی شهر قدوس شهادتگاه تو سبب زمینه‌سازی برای ترویج قاموس اسلامی و ایرانی.
۷٫      سیاست‌گذاری فرهنگی و علمی برای حوزه‌های علمیه به طرف‌ميل زمینه‌سازی این نهادها دروازه اندر كرانه بابت تبدیل متوقف شدن به مقصد براي مراکزی برای پتواز‌گویی به قصد مقولات علمی بین‌ادیانی و نیز استجابت انعكاس‌گویی بوسيله سوگند به مسائل علمی و دینی زائران.*

پی نوشت ها:
[۱]. ياري، طاهره و ماجدی، حمید، نگاهی به سمت باب‌ی هویت دروازه اندر شهرسازی، نشريه هفتگي و جريده‌ی معماری و شهرسازی هدف نصب العين آرزو‌شهر، ش۱۱، پاییز و شتا ۱۳۹۲، ص۲۶۹-۲۷۷٫
[۲]. نيز.

سرچشمه:بينه

انتهای پیام/

مشهد شهری برای توسعه‌ی ارزش‌های اسلامی در مدیریت فرهنگی_دینی

[ad_2]

مشهد شهری برای توسعه‌ی ارزش‌های اسلامی در مدیریت فرهنگی_دینی