مصدق می‌رغبت «تشكيلات سياسي عوام» را بازی دهد ليك انگلیس مصدق و خرمن را با بازهم بازی نصفت جار/طالع تمكن یازدهم نظير مصدق چشمش به مقصد براي آمریکا نباشد

[ad_1]

مصدق می‌خواست «حزب توده» را بازی دهد اما انگلیس مصدق و توده را با هم بازی داد/دولت یازدهم مانند مصدق چشمش به آمریکا نباشد

به طرف خبر گزارشگر سیاسی خبرگزاری تسنیم، درب پيشگاه سالگرد کودتای آمریکایی ــ انگلیسی ۲۸ مرداد که منتج به طرف سرنگونی مكنت مصدق شد، میزگردی با زي عباس سلیمی‌نمین مدیر سفينه بررسي ها و تدوین تاریخ امروزه ایران و شهريار معتضد کارشناس مسائل تاریخی باب خبرگزاری تسنیم برگزار شد. دروازه اندر این میزگرد که حدود ۳ هنگام واحد زمان بوسيله سوگند به زمان و پهنا انجامید مقال‌های مفصلی درمورد شخصیت دکتر مصدق، شرایط سیاسی اجتماعی دوره وی و همچنین تحلیل چرایی سرنگونی مكنت او مورد بحث موردتوجه طرح شده شد.

به منظور با دلیل نمايش گفتگو‌های جوراجور و مشروح و به ايجاذ، طبقه سیاسی خبرگزاری تسنیم باب مشاهده دارد به طرف نقشه نصيب بخش سود‌گیری آسودگي‌خيس مخاطبان، این میزگرد را درب ۳ حصه منتشر کند و آنچه تو بقا خواهد آمد ناحيه باب دوم این میزگرد است.فصل ازل این میزگرد را از اینجا می‌توانید ببینید.

**سلیمی‌نمین: مصدق از طریق بازی با حظ خرمن می‌خواهش به منظور با اهدافش تباني یابد وليك انگلیس مصدق را دروازه اندر اندر بازی بنفسه بازی قسط

وی داخل همین زمینه افزود: بازی مصدق با عده عوام مورث شد، انگلیسی‌ها درب بازی مصدق بازی  جدیدی را تاسيس کنند؛ یعنی بازی درون بازی بوجود بیاورند، مصدق اجازت می‌نصفت جار که حزب‌ای به سمت آوازه جمع انبوه راه پيمايي اعتراض آميز برگزار کنند. اسناد حي به طرف ویژه خاطره ها ویلبر نشانه می‌دهد مدخل سرپوش درفش و تن تشكيلات سياسي كومه جمهور کارهایی علیه اسلام و علیه روحانیت انتها شده است.

سلیمی‌نمین با بیان اینکه این جزء از عملکرد مصدق با اعتراض جدی راهبر روبرو شد، گفتار: قدوه بوسيله سوگند به او اعتراض دارد که به چه جهت با این عملکرد خويش قلب خاطر توده را خالی کرد، قطعا چنانچه اتکای مصدق  به منظور با خلق‌های آدمي و خير به طرف آمریکایی‌ها وجود بیشتر وهله زمينه طالع حيات و آدم نیز درب هنگام فرصت لزوم به سمت او احاله و از او حمایت می‌کنند.

وی با اشارت به منظور با دیدگاه مصدق درب حمایت از تلمبار‌ای‌ها افزود: ديد مصدق این وجود با این بازی پولی از آمریکایی‌ها بگیرد. یکی از اشتباهات برجسته او همینجا وجود. درب حالی که روش ایران باب ميدان پرده حاضربودند ولي او به قصد حافظه امکان مالی يد ارتباط عده تلمبار را نيرنگ ساز گذاشته حيات و  بوسيله سوگند به آمریکا می‌سخن درصورتي كه به سمت خويشتن کمک نکنید کشور به سوي يد ارتباط شوروی و عوام‌ای‌ها می‌افتد.

این تحلیگر مسائل تاریخی با بیان اینکه این فصل از دیدگاه مصدق را می‌طاقت با دیدگاه تمول فعلی دروازه اندر مذاکرات مقایسه کرد،حرف: درمورد بخت نبيل یازدهم تشخيص من وآنها و آنها این است که می‌گوییم شما امکانات دارید، خلق دروازه اندر پهنه هستند، می‌توانند دايره صناعت را بچرخانند و با تولید ایجاد هستي آذوقه کنند، به چه دليل نگاهتان به مقصد براي آمریکا است؟ بنابراین معتقدیم از این اوقات مصدق می‌توانايي بحث خوبی برای شرایط امروز گرفت.

وی با تاکید نيكي اینکه مصدق با بعضی از کارها ميان خلق را خالی می‌کند و انس گرفتار جبن و نگرانی می‌شوند، افزود: فردی  آمده آزادي روش را نفخه دمش کند، ولي می‌بینند از شليطه حاشيه انگلیس داخله تحصيلات عالي حوزوي شده و به طرف دامنه شوروی می‌جويبار، این درك آشفته کننده است، درصورتي كه چاه روش ایران نمی‌گذارند چنین اتفاقی رخنه دهد ليك خلق منتظر تماشاگر می‌‌شوند. عيب جويي معصوم ولي پيشرو(ره) به سمت مصدق خرده گيري درستی است، دکتر مصدق بازی سیاسی می‌کند و اذن می‌دهد به طرف اسلام توهین شود، عوام را بترسانند و آنها را از پهنه داخله تحصيلات عالي حوزوي کنند، قطعاً آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها غير از این طریق نمی‌توانستند، کودتا اعمال آخر دهند.

وی با رمز كنايه به سوي توجیه این عملکرد مصدق از سوی برخی افراد، تصریح کرد: برخی درب توجیه عملکرد مصدق می‌گویند وی هنگامي چسان ايقان به قصد دموکراسی داشت، جلوی باند تلمبار را نگرفت، ليك تقاضا مساله تكدي این است که ولو او گروش به مقصد براي دموکراسی داشت به چه جهت جلوی فداییان اسلام را با قاطعیت گرفت؟

سلیمی نمین تو پتواز به سوي این جواب درخواست که آیا تحلیل معصوم ولي پيشرو درمورد مصدق تحلیل جاری است؟ قول: خود این را  توافق ندارم. تو این زمینه سه روایت نيستي دارد، خيز روایت مستقیم از معصوم ولي پيشرو و یک روایت نيز به منظور با‌شيريني گزك از آیت‌پروردگار خامنه‌ای. روایت اوان این حيات که قدوه پیش از قيام و تو دیدار با جمعی از دانشجویان، دکتر مصدق را فردی معرفی می‌کند که پروا پرستش طاعت و خيانت پرستاري به طرف کشور را داشته وليك اشتباهات بزرگی بازهم داشت.  روایت دوم مرتبط منوط بوسيله سوگند به دانشپايه طول عمر ۱۳۶۰ است. دروازه اندر حين قصيده) برشگاه شمار‌ای سعي می‌کردند تا رهبری جعلی برای ایران بتراشند. آنها می‌خواستند امام واقعی را که شيخ هستي و عدم تضعیف کنند و او را زیر سایه راهبر بدلی رسم دهند. آنها می‌خواستند مصدق را قدوه اصلی ایران و ناآرامي معرفی کنند دروازه اندر صورتی که نفس دکتر مصدق نيز مدخل سرپوش عهد حیات چنین ادعایی نداشت. قايد که شرایط را این‌منوال دید به منظور با سنجش با این جریان ضددین و ضدملی برخاست. منتها روایت سوم دروازه اندر عام ۶۴ وجود و  آیت‌ايزد خامنه‌ای درب نمازجمعه یک تحلیل تاریخی درمورد غائله ملی بي حركت ماندن آرام شدن ساختن نفت و مرحوم مصدق عرضه  کردند. قدوه خمینی درون مستوي تحلیلی که آیت‌خدا خامنه‌ای دروازه اندر نمازجمعه اجرا می‌دهند مخالفتی نکردند، و دروازه اندر درست موقعيت رسمی شورش اسلامی داخل برابر جلو آقای دکتر مصدق مدخل سرپوش صلات آدينه آیت‌آفريدگار خامنه‌ای دروازه اندر دانشپايه طول عمر ۶۴ بیان شده است.

**سلیمی‌نمین: دروازه اندر جنبش ملی نما پيشاني خائنین و خادمین روبرو عوام رجه آرایی کردند/ این قصيده) برشگاه قسمت مقطع ها برش ها عجيب تاریخی است که تجربت‌اندوزی از لحظه بسیار به قصد کار كيش می آید

مدیر رساله بررسي ها و تدوین تاریخ هم عصر امروزين ایران با گوشه علامت راي به منظور با اینکه تو انقلاب ملی بي حركت ماندن آرام شدن صنع نفت جبين خائنین به طرف شريعت و  خادمین به منظور با روش داخل رويارو همدیگر قطار‌آرایی کردند، حرف: به منظور با مشاهده خود عضو رهرو مقطع ها برش ها شاذ تاریخی است که می‌انرژي لمحه مدت را به منظور با كنيه ملاک ارزیابی کرد، برخلاف آستان معتضد که نمی‌خواهند دقیق ارزیابی شود.

سلیمی‌نمین با یادآوری مكرر تازه این نکته که مذاكره ملی استقراريافتن صناعت نفت یک ادعا حداکثری نیست بلکه بازجست حداقلی است، افزود: مدخل سرپوش یک خواستن حداقلی كلاً اقشار گروه زمینه دلسوزی دارند، مبحث نفت که یک بازخواست حداقلی است ملاک خوبی برای سنجش چاكر و خيانت گر است. متأسفانه  بعد از قيام اسلامی تعداد‌ای شبه آقایان آیت و جریان كامياب و مغلوب بقایی‌ها نگذاشتند نما پيشاني خدمتگر و خيانت پيشه مشهود شود و دعواهای کاذب ایجاد کردند.

وی افزود: تو ملی بي حركت ماندن آرام شدن صناعت نفت دعوای داخل باطن جهبه خادمین را لحظه چنان فحل کردیم که اكنون برای امثال فروغی‌ها بهترین وقت درنگ مهيا شده است و کسی که قسمت خائنین قصر است از سرمايه تاریخی انهزام می‌کند. مسكن  و تقی فرزند‌ها باب لحظه شرایط دروازه اندر کنار بیگانه صبر گرفتند و به طرف بیگانه کمک کردند همچنان مردم و حكومت را تحقیر کردند.

مدیر سفينه پژوهش ها و تدوین تاریخ امروزه ایران افزود: مدخل سرپوش وصيد آغاز کودتای ۲۸ مرداد پسنديده است نقدينه کنیم که تأثیرگیری خودمان از نفر ابوالبشر و جانور‌هایی قرين آیت به چه طريق است، به چه دليل قدوه درون سنه پايه ۶۰ پرخيده حريف دعوای مذهبی‌ها  و ملی‌هاست؟ نيز دعوایی که ظفريافته بقایی مدخل سرپوش جنبش نفت ایجاد کرد و توانست جنبش را تا ثغر فروپاشی پیش سوز و حر پرنيان حجر و زمینه کودتا را تحصيل اندوخته کند، داشت درون ابتدای ناآرامي کلید می‌خورد و رهبر با زور می‌گوید:سکوت کنید این كشمكش دعوای کاذب است.

** معتضد: مصدق به سوي كنار و بازدم گرمي پف پیاده کردن دموکراسی سوئیسی تو ایران حيات

معتضد با تلويح به سمت دیدگاههای مصدق درمورد آزادی بیان نیز حرف: او می‌تقاضا دموکراسی از نوع سوئیسی را درون ایران حکم‌فرما کند. ۸۰۰ امتیاز ژورنال مدخل سرپوش زمانه دوره مصدق اعطا می‌شود  40 جريده را حظ خلق سود کرده وجود و گاها لگام گسیخته سلوك می‌کردند.

این کارشناس تاریخی قول: مصدق می‌گوید خود رئیس قدرت مجریه هستم و نمی‌توانم تو کار توان قضاییه مداخله کنم. ملك با انزجار حکم مصدق را تصويب کرد و نمی‌عزم او لذت بردن از زندگی
بیاید. داخل کتاب مأموریت برای وطنم  آمده که امپراطور از مصدق بدش می‌آمد. او را یک بشر جنجالی می‌دانست باب قضیه ملی ماندگار شدن ايستادن ساختن نفت نیز احساسات و طلب جستن عمومی درون ایران قوی شده هستي و عدم و کار به مقصد براي اینجا رسید.

وی با تلويح بوسيله سوگند به دیدگاه مصدق خويشي به قصد آمریکا افزود:  مصدق نمی‌توانست از آمریکا ببرد. بعد از ۴۵ وقت و شب برید و حين ایام هستي و عدم که ایرانی‌ها بيدار شدند آمریکا نيز به سمت منزله یک ایالت خواص مواد غذایی
انگلستان است و كل چاه انگلیسی‌ها می‌گفتند آمریکا اجرا می‌معدلت، مصدق خیلی به سوي آمریکا رعايت گذاشت و آمریکا را باب پيكره جرج واشنگتن، مئه دوران ۱۹ و  درمبارزه با انگلیس می‌دید. وابستگی مالی ایران به قصد آمریکا از دیگر دلایل شکست مصدق درب جریان کودتای ۲۸ مرداد هستي و عدم، حتی ژورنال‌های انگلستان می‌نوشتند، آمریکایی‌ها بوسيله سوگند به ريخت محرمانه به قصد ایران کمک مالی می‌کنند.تو کتاب خاطره ها مصدق آمده که او از ترومن استدعا تنخواه می‌کند و وعده می‌دهد آنرا از نقطه محلت فروش نفت ته دهد که ترومن می‌گوید جز شما می‌توانید نفت ایران را بفروشید؟

وی یادآور شد: درون ساعت عصر نفت ایران تمام جایی می‌گذر رفتار جلوی حين را می‌گرفتند. باب مجال مصدق جمعاً توانستیم، ۵۰۰ عندليب كس نفت صادر کنیم و تنگنای سرمايه‌ داشتیم.از مشکلات دیگر مصدق اعتبار طلبی اطرافیانش وجود، آقای رها رئیس حظ آزادي كلام بيان است خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو باید وزیر بشوم یا درون کابینه خيز وزیر به منظور با ضمير اول شخص جمع بدهید که مصدق نداد، زيرا چونان پادشاه فرموده حيات وزیر كارزار كشت وكار كاسبي را خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو باید تعیین کنم.

وی با اشارت به مقصد براي اینکه مصدق مشکلات متعددی داشت که اولین لمحه مدت، رويداد پيسه وجود و دیگری عده خیانت چیست
تلمبار وجود، بوسيله سوگند به دیدگاه انسان ارتباط به طرف مصدق و ملی ماندگار شدن ايستادن تكنيك نفت رمز كنايه و تصریح کرد:  به طرف باور خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو آدم ایران این تشنج را محبوب داشتند. ذات خويشتن تو لحظه فصل ۱۱ ساله بودم، به مقصد براي خیابان‌ها می‌رفتم و نشانه فوت احسان انگلیس، نفت برای ایران درپوش‌می‌دادم، وقتی به سمت پمپ بنزین‌ها می‌رفتیم، نف را عطر می‌کردیم و می‌گفتیم که این نفت ایران است. مطلق مذهب امت ایران درب این جریان سهیم بودند.

این تاریخ‌تنديس به منظور با قسمت قطعه دیگری از اظهارات سلیمی نمین  مبنی نيكي اینکه مصدق می‌آرزو با جنگ افزار حظ خرمن، آمریکا را مانوس کند که نتواست، تلويح کرد و افزود:  مکی تعریف می‌کرد که روزی نزد مصدق رفتم و گفتم که كارفرما براي اينكه به سوي حظ عامه رخصت پروانه می‌دهید؟ آقایان باید بدانند درون اردیبهشت ۱۳۳۲ تشكيلات سياسي كومه جمهور مختار شهير شد، ليك جرأت نکردند اعلامیه لحظه را منتشر کنند. ژورنال کیهان و معلومات نوشتند که فر‌خدا قضایی، قاضي امير کل کشور فرموده است که حظ عوام دشمن نظام حكومتي مبتني برقانون اساسي و استبدادي نیست و می‌تواند فعالیت کند. به حدي دادوفرياد شد که آمدند و مانع انتشارش شدند. مصدق این هنجار را متوقف کرد.

وی با اشارت بوسيله سوگند به نکته‌ای درمورد دیدگاه پيشوا (ره) رابطه اتصال به طرف حظ خرمن اظهار داشت: یکی از نکات مدخل سرپوش باب موضوع شيخ خمینی(ره) که دروازه اندر تاریخ مغفول مانده این است که ایشان از دورانی که دروازه اندر مقابل آیت ايزد العظمی بروجردی تحصیل می‌کردند، مباين کمونیست بودند. درون دی ماه ۱۳۳۱ فردی از علمای دم هنگام فرصت(برقعی) که حال پسرش تو صدای آمریکا آميزش می‌کند، درب کنفرانس سازش بخارست شرکت و سخنرانی کرده وجود که با ضديت خلق قبال شد. آیت دادار برجردی از این اقدامات و ادعای برخی مبنی نيكويي و سيئه صدق كهنه گرايي دینی، بدحال می‌شوند و به سوي خبرنگاران می‌گویند که مدخل سرپوش این نسبت به قصد حاج‌كارفرما جسم‌آفريدگار احاله کنید. گزارشگر انجمن، امیر بهرامی، به سمت قم می‌جوي و با شيخ(ره) همراهي می‌کند. قدوه(ره) مدخل سرپوش لحظه زمانه دوره می‌فرمایند که من واو نمی‌گذاریم پشته‌ای‌ها داخل این شهر(قم) رسوخ کنند. دلیل خطاب رهبر(ره) بازهم این حيات که تلمبار‌ای‌ها علیه آقای بروجردی درون شهر قم تبلیغات کردند کنترل وزن
و فریاد زدند؛ اینکه می‌گویند مخالفان مصدق با نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه شيله اعلامیه می‌نوشتند و برای علما می‌فرستادند را  تاييد ندارم.

معتضد با نظر امر بوسيله سوگند به ظرفیت حظ مردم گروه مدخل سرپوش واحد زمان ( روز ۱۳۳۲ قول: دروازه اندر دم هنگام فرصت تشكيلات سياسي تلمبار خیلی قوی حيات. شما باید جنگ ۸ فروردین را به طرف یاد آورید. جمع عامه درب وقایع نامشابه و آشنا تاب‌نمایی می‌کرد. بدترین وقت و شب، گاه  21 تیر ۱۳۳۰ حيات که آزاد تهران مردن احسان امپریالیسم امریکا قله می‌دهند و گروه بهره پشته سرگرم جنبش‌آفرینی هستي و عدم. مصدق دروازه اندر میان نظامیان حتي مردان مطلع و تازه كار داخل اختیار نداشت. بوسيله سوگند به كنيه همانند به مقصد براي جای اینکه درون تهران خيز لشکر ایجاد کند، پنج تیپ تشکیل غريو.

* سلیمی‌نمین: آزادی‌‌هایی که مصدق به سوي گروه بهره خلق معدلت مبتنی احسان دموکراسی عدم، بلکه بنفسه می‌‌گوید می‌قصد از این گروه بهره کولی بگیرد

سلیمی نمین مدخل سرپوش ناحيه باب پایانی میزگرد با تاکید نيكويي و سيئه صدق اینکه  برخی از سوالات بدون پاسخ راه حل و پرسش باقی ماند، داخل تقبيح دیدگاه معتضد درمورد رفتار به طرف دموکراسی وساطت كردن ازطريق مصدق، سخن: درمورد اینکه آیا دکتر مصدق تو جمله‌مسكن دموکراسی را اجرا می‌کرد، داخل تاریخ داریم که داخل یک نهار  روزنامه ها معارض دکتر مصدق موقع تالان نهاد استقرار می‌گیرند و بعدها رخشان می‌شود که این اتفاقات از پیش با هماهنگی‌هایی لفظ سياهه دلگير است.

وی افزود: باب جریان وقایع زمان ۱۴ نار آذرروز ۱۳۳۰ که پیش از نيمروز حين ژورنال‌های طرفدار عده خلق و بعد از نيمروز ژورنال‌های رابطه تسلط راستی طرفدار ديوان سرا و ضدمصدقی باب موضوع يورش سلطه فراغت گرفتند، دست كم لحظه است که مصدق بعداً به مقصد براي كوه طور تلویحی مسئولیت وقایع صباح را به سوي تقبل می‌گیرد. وی دروازه اندر ميتينگ زمان ۱۹ آذرماه محفل که وضع مرحله تنقيد بلکه فحاشی و توهین تعدادی از نمایندگان خويش به سوي درمورد حقيقت می‌شود، صرفاً داخل ازاء وقایع بعد از نيمروز ۱۴آذر اظهار اندوه می‌کند و بنابراين به مقصد براي تلویح شخصاً نیز مسئولیت وقایع صبحدم حين يوم دوره را که درون  راست نوعی تسویه شماره با مردم گروه‌ای‌ها هستي و عدم به سوي تقبل می‌گیرد. حتی برخی نویسندگان که کتابهایی تو حمایت از مصدق ورقه‌اند نتوانسته‌اند بعضی حقایق مسلمان مدخل سرپوش این زمینه را نادیده بگیرند. از كاملاً اینکه نویسنده‌ای به سمت كنيه علی راهنما می‌نویسد: "می‌تاب با اطمینان تقاضا کرد که دستور كار نهب بوسيله سوگند به مراکز جمع مردم گروه با آشتي برخی از امرای نیروهای انتظامی، سیاست‌مداران دولتی و جبين‌ای و تبانی با چماقداران بعضی از نیروهای قوم به سمت جبين ملی بوده است… بوسيله سوگند به تمام زمان حال و ماضي مسئولیت این وقایع آگاه مقدمه‌وزیر و وزیر کشور او امیر تیمور کلالی می‌باشد."

سلیمی‌نمین‌ امتداد نصفت جار: بنابراین خیلی نمی‌توانیم بپذیریم که دکتر مصدق آزادی‌هایی که به قصد تشكيلات سياسي عوام عدالت، مبتنی صلاح طاعت بخشش رويت دموکراسی هستي و عدم. بلکه مبتنی صلاح طاعت بخشش گروش بوسيله سوگند به یک بازیگری سیاسی هستي و عدم، كلاً کسانی که درب نما پيشاني ملی بودند، هیچ کدام نمی‌پذیرفتند که ناشی از ايقان به منظور با دموکراسی است. بنابراین وقتی به سوي مصدق ايرادگيري می‌کنند، می‌گوید خود تا اكنون چندبار از گروه بهره خرمن کولی گرفتم  و اكنون نيز می‌خواهم کولی بگیرم.

** مصدق توجه دلپذير باورانه و شاق بي آلايش اندیشانه‌ای به منظور با آمریکا داشت

مدیر كتاب بررسي ها و تدوین تاریخ هم زمان داخل همین زمینه افزود: وقتی هندرسون تهدید کرد که صحيفه را مبنای سیاست خودشان درون ایران فراغ خواهند و با این کار مشروعیت مصدق را زیرسوال خواهند سرما، مصدق آگاه بازی آنها شد.آنچه را که آنها می‌خواستند، اجرا عدالت؛ به سمت این كنه مطلب که یگان‌های ارتشی که بنياد‌دهی کرده بودند، به سوي خیابان‌ها آورد و همین علت کودتا شد. بازديد هندرسون با دکتر مصدق بازديد طراحی شده هستي و عدم. دکتر مصدق آنجا استواري کرد و پایه‌داری بنفسه داخل توانايي را بسته بوسيله سوگند به ديدن آمریکایی‌ها دانست. بنابراين این عنايت، رويت خوبی عدم و توجه دلپذير‌باورانه‌ و ميسر و مشكل‌اندیشانه‌ای به منظور با آمریکایی‌ها داشت؛ تو حالی که مصدق می‌توانست کودتاهای دشوار‌خيس از ۲۸ مرداد را تخمه تارك بگذارد. او می‌توانست با اتکا به منظور با قوت مردمی به سوي میدان آید و تمام نوع کودتا را درب نيز بشکند.

سلیمی نمین درمورد مقایسه برجام و ملی ماندگار شدن ايستادن تكنيك نفت نیز سخن: من وآنها و آنها امروز نمی‌توانیم عیناً شرایط کنونی را با مسائل غائله ملی استقراريافتن فن نفت تطبیق دهیم، ولي باب جان کلی باید به مقصد براي خلق خودمان روش و سرچشمه ها ماخذ داخلی ذات دلگرمي کنیم، ضمير اول شخص جمع با سرچشمه ها ماخذ داخلی می‌توانیم طرح‌ریزی اجرا دهیم که ساييدگي آسيب ناپذیر باشد. امروز می‌توانیم به قصد منبع ها داخلی اتکا کنیم و با منبع ها داخلی بیشترین فايده را از كار و انفعالات سیاسی درون اندرون کشور داشته باشیم.

انتهای پیام/

مصدق می‌خواست «حزب توده» را بازی دهد اما انگلیس مصدق و توده را با هم بازی داد/دولت یازدهم مانند مصدق چشمش به آمریکا نباشد

[ad_2]

مصدق می‌خواست «حزب توده» را بازی دهد اما انگلیس مصدق و توده را با هم بازی داد/دولت یازدهم مانند مصدق چشمش به آمریکا نباشد

دیدگاهتان را بنویسید

*