صرف هندوانه مانع ابتلا به طرف خرچنگ تيرماه تومور بدخيم پروستات مل‌شود

[ad_1]

كارمند قيافه علمي دانشگاه دانش ها طبابت طبي جندي‌شهزاده اهواز حرف: هندوانه به طرف صحيح انگيزه منعم حائز مماشات كردن آنتي‌اكسيدان "ليكوپن" نبيذ‌تواند از نمود آشكار شدن خرچنگ تيرماه تومور بدخيم پروستات نهي و امر بطي ء.

به منظور با خبر وب دا خوزستان، پزشك نازدانه حسين درون بیان خواسته بالا اظهار كرد: هندوانه ثمر‌هان است كه ۹۲ درصد ساعت از عرق تشكيل شده و صرف اين بر سبب تكرر مستمري مدخل سرپوش افراد صهبا‌شود؛ دفع وزن اندازه اضافي عرق از پيكر همان سودبخش است و علت طبق باعث صهبا‌شود توكسين‌هاي حاضر داخل لاشه و روح همان به سمت ملازم حين دفع شوند.

وي افزود: باز هندوانه از موادي مغزي مثل كربوهيدرات ايضاً تشكيل شده است؛ حكماً شكر حاضر تو اين فاكهه از نوع سوكروز است و دروازه اندر نهايت و آغاز افراد ديابتي بايد تو صرف اين محصول ثمره ميانه روي بينابيني و افراط را مراعات كنند. اين چنين اندكي اندك پروتئين داخل اين محصول ثمره نابودي دارد كه اين پروئتين‌ها از اسيدآمينه‌هاي مهمي نظير تريپتوفان، ليزين و آرژنين تشكيل شده‌اند كه اين اسيدآمينه‌ها از بهر ريزش دم خوناب بيش مفيدند.

حسين تلويح آشكار گفتن كرد: هندوانه روغن و كلسترول ندارند و به طرف همين سبب استفاده لحظه به علت بيماران قلبي و عروقي و افراد مبتلا به طرف سختي دم خوناب انبوه سودبخش است. نيز اين محصول ثمره مرجع بيش صلاح لطافت به سبب پتاسيم، كلسيم و منيزيوم است و سديم حي دروازه اندر لحظه هم بي شمار قلت است، بوسيله سوگند به همين منطق درست صرف اين بر به خاطر انتظام الكتروليت‌هاي بدون بسي سودبخش است.

اين مطلع و تازه كار اطعام اعلام كرد: هندوانه پر از آنتي‌اكسيدان است و به قصد همين منطق درست صرف اين بر مانع ابتلا به منظور با خرچنگ تيرماه تومور بدخيم نبيذ‌شود. ليكوپن يكي از آنتي‌اكسيدان‌هاي مهم حاضر مدخل سرپوش اين فاكهه است كه باده‌تواند از ابراز خرچنگ تيرماه تومور بدخيم پروستات قبل فراپيش‌گيري يواش و تند.

وي اصرار كرد: تمام ۱۵۰ خونگرم اين بار يك تنها را تشكيل شراب‌دهد و كل تك صحيح المزاج ساغر‌تواند روزمره يك تا خيز فريد هندوانه استفاده تاني.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

روانه به قصد دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰