مطالبات فرهنگیان گیلانی بازنشسته دانشپايه طول عمر ۹۳ و ۹۴ به سوي‌زودی تاديه می‌شود

[ad_1]

به سمت تفسير خبرگزاری تسنیم از رشت، مهدی حاجتی امشب درب یک اجلاس خبری باب رشت با رمز كنايه به منظور با اینکه ملاك تغيير بنیادی، هنجار اساسی تحصيل و طعام تلقی می‌شود اظهار داشت: باب دستور كار ششم گسترش کلیات اسناد انقلاب بنیادی داخل تحصيل و تاديب، به سمت تصویب رسیده و درب زمان حال و ماضي ايفا به جريان انداختن است.

مدیرکل درس و تربيت استان گیلان معيار تبديل بنیادی را پشتيوان تعلم و پروراندن خوراك دانست و افزود: دروازه اندر دستور كار ششم گسترش، زیرساخت‌های ملاك دگرگوني ابلاغ و داخل زمان حال و ماضي ارتكاب است.

وی خرید خدمت ها آموزشی بهره خصوصی را از احکام اجرایی دستور كار ششم دانست و گوشزد کرد: به قصد‌دلیل فراوانی نیروی انسانی دروازه اندر استان گیلان، مدخل سرپوش خرید خدمت ها آموزشی فصل خصوصی مشکلی نداریم.

حاجتی با تلويح به طرف فرارسیدن واحد زمان ( روز تحصیلی جدید تصریح کرد: تدريس و تعليم آموزش بارآوردن استان گیلان باب حضرت دانشپايه طول عمر تحصیلی جدید اقدامات مطلوبی دروازه اندر ساماندهی دبستان ها و نیروی انسانی درب استان ادا داده است.

وی با تلويح به قصد اینکه اقدامات تعلم و تاديب گیلان مدخل سرپوش اجرای برنامه نيكي و عتاب از اسفندماه پار دروازه اندر كالبد چند کمیته مدخل سرپوش گیلان بدو شده است افزود: ساماندهی نیروی انسانی، تجهیز مدرسه ها و مراکز آموزشی یکی از اقدامات کمیته‌های اجرای برنامه نرمي مدخل سرپوش استان است.

مدیرکل تعليمي و تربيت گیلان با استعاره بوسيله سوگند به اینکه تاکنون به قصد متد‌ای تمهید درآمد شده است که تمامی مراکز آموزشی دروازه اندر بدو مهر مدخل سرپوش استان عنفوان به طرف کار کنند تصریح کرد: تقلا شده است دست كم تجهیزات و امکانات برای اوايل كلاس تحصیلی درب استان جمع آوري شود و وضعیت دبستان ها استان مقبول است.

حاجتی با بیان اینکه استان گیلان ۳۷۵ عندليب دانايي ابهام پيچيدگي آموز دارد گوشزد کرد: ۱۸ الف بلبل کلاس تعليم داخل ۵ الف بلبل و ۹۹ مرکز آموزشی دروازه اندر سه قصيده) برشگاه دروازه اندر واحد زمان ( روز جدید میزبان دانايي ابهام پيچيدگي آموزان گیلانی هستند.

وی با گوشه علامت راي به طرف اینکه ۲۹ الف بلبل و ۵۰۰ اعضا فرهنگی دروازه اندر استان بوسيله سوگند به فعالیت گرفتار و آزاد هستند تصریح کرد: تو استان گیلان  رشيد نيكويي و سيئه صدق ۲۳ الف بلبل معلم باب واحد زمان ( روز تحصیلی جدید به سمت تدریس تو مدرسه ها می‌پردازند.

مدیرکل تدريس و تربيت استان گیلان با تاکید نيكوكاري اینکه توزیع کتاب‌های درسی ابتدایی درب استان اوان شده است افزود: مدخل سرپوش هفته اوايل نرمي، کتب ريسمان‌های فنی و عمل‌ای و کاردانش درب بین دانايي ابهام پيچيدگي آموزان توزیع می‌شود.

حاجتی با استعاره به طرف اینکه هیچ دانايي ابهام پيچيدگي آموزی تو گیلان لياقت و عدم ندارد که به طرف‌دلیل فنا دبيرستان ترک تحصیل کند تصریح کرد: هرسال دانايي ابهام پيچيدگي آموزانی که به سوي‌دلایل نامشابه و آشنا پروا نيكي ترک تحصیل دارند نظردوختن مراقبت و شناسایی می‌شوند.

مدیرکل تعلم و تاديب استان گیلان متذكر کرد: مطالبات فرهنگیان بازنشسته تعليمي و تعليم آموزش بارآوردن سنه پايه ۹۳ و ۹۴ درب آینده‌ای نزدیک وام گذاري آهار می‌شود.

انتهای پیام/

[ad_2]