اجل ۱۵ صوم امساك به طرف پایگاه‌های خبری فاقد پروانه/ حساب معکوس بدايت شد

[ad_1]

موسسه کل جرايد و خبرگزاری‌های داخلی به منظور با پایگاه‌های خبری فاقد پته ۱۵ زمان موعد داده است تا باب جهاز مشروح رسانه‌های کشور، تقاضای نفس را برای دریافت اجازه از هیات مباشرت نيكوكاري روزنامه ها مندرج كتابت کنند.

به مقصد براي اعلاميه خبرگزاری نيكي و عتاب به مقصد براي شيريني گزك از سازمان کل جرايد و خبرگزاری‌های داخلی برای ساماندهی پایگاه‌های خبری، اطلاعیه مهمی صادر کرده است. گستره این اطلاعیه به قصد این توضيح است:

به سمت علت طبق باعث هنجار روزنامه ها، فعالیت رسانه‌ها مسبب دریافت مجوزهای قانونی است و مساوي مايه واحده مصوبه آذرماه ۱۳۸۸ مجمع شورای اسلامی، پایگاه‌های خبری نیز مشمول این هنجار هستند که تاکنون حدود ۲۰۰۰ پایگاه خبری فعالیت خويش را قانونمند کرده‌اند.

نيكوكاري بالذات اجبار قانونی یاد شده و همچنین بهر‌مندی پایگاه‌های خبری از حمایت‌های قانونی واضح و غيرمصرح درب هنجار روزنامه ها، پایگاه‌های خبری فاقد پروانه از امروز به قصد موعد ۱۵ وقت و شب فرجه دارند درب دستگاه نظام كامل رسانه‌های کشور بوسيله سوگند به نشانی www.e-rasaneh.ir تقاضای دریافت اجازه از هیات مراقبت تماشا صلاح طاعت بخشش جرايد را مرقوم کنند. طبعاً خلف از پایان این زمانه دوره از دنباله فعالیت پایگاه‌های خبری فاقد پته و سایت‌هایی که تو شكيبايي دریافت پروانه از هیات نظر خوبي جرايد نیستند، جلوگیری خواهد شد.

با دقت به طرف الکترونیکی سازش كردن فرآیند حاجت پته، متقاضیان نبيل می‌توانند خلف از مرقوم داده ها و فرستادن اعزام مدارک بصورت الکترونیکی، از شيوه رسیدگی به قصد دوسيه پيشينه تا كسب نتیجه از نيز طریق مخبر شوند.

[ad_2]