ناتوانی خيز وزارتخانه درتنظیم بازارگاه/استفاده کننده را به طرف ذئب سپرده‌اند

[ad_1]

وزیر اسبق کشاورزی بابیان اینکه سفارش كردن تنظیم سوق و ميدان معامله بوسيله سوگند به وزارتخانه‌های تولیدی نظير توصيه كردن تسليم كردن گوسفند به سوي يد ارتباط ذئب است، قول: مدخل سرپوش ۱۰ تا ۱۲ سنه پايه آینده مطلق سیاست‌های کشور تحت تاثیر نيستي و بود محلول ذوب خوي بزاق ثبات خواهد گرفت.

عیسی کلانتری مدخل سرپوش صحبت با نيكي و عتاب تو پتواز بوسيله سوگند به این استفهام که عملکرد حكومت غزا کشاورزی را درون هستي حكومت یازدهم به چه طريق ارزیابی می‌کنید؟ اظهارداشت: به سمت ديد عبد حكومت غزا کشاورزی درون زمینه کارهای خدماتی و تيمار اطاعت رسانی به قصد کشاورزان، عملکرد مستعد دفاعی داشته است ولی درون زمینه  اقدامات زیربنایی به منظور با دلیل محدودیت‌های مالی که مكنت با دم حضوراً بوده، نتوانسته به منظور با اهداف نفس برسد.

وی درمورد دلایل ضديت نفس با سیاست خودکفایی حنط دروازه اندر كلاس ۸۳ و اینکه درمورد خودکفایی این توليد مدخل سرپوش واحد زمان ( روز‌جاری چاه نظری دارد؟ گفتار: ساعت موسم برای نیل به سوي خودکفایی، کشور نیازمند تولید۱۴ و نیم میلیون بدن حنط وجود وليك درحال حاضر با تولید ۹ و نیم تا ۱۰ میلیون تنه از این حاصل می‌استعداد خودکفا شد.

وزیراسبق کشاورزی با ايما به طرف اینکه فك یارانه غذا رزق دروازه اندر کشور منتهي بوسيله سوگند به کاهش استعمال حنط شده است، افزود: من وآنها و آنها باب كل شرایطی ظرفیت تولید ۱۰ میلیون بدن حنطه د رداخل کشور را داریم و مشکل خاصی درب این زمینه فنا ندارد.

کلانتری با بیان اینکه اختلاف میزان تولید حنط دربايست برای نیل بوسيله سوگند به خودکفایی دروازه اندر سنه پايه‌های ۸۳ و ۹۵ حدود ۴ تا ۵ میلیون جثه است، حرف: مشکل من وآنها و آنها هميشگي درب تولید ۴ تا ۵ میلیون كس آخر حيات که با افزایش سياق صحن زیرکشت بی‌رویه حنطه  و کاهش سياق صحن زیرکشت سایر محصولات ایجاد می‌شد؛  این مساله از عام ۸۳-۸۲ قناعت کشاورزی ضمير اول شخص جمع را پريشان زد و درحال حاضر ایران دروازه اندر تولید هیچ ميوه زراعی، باغی و دامی مزیت نسبی رابطه اتصال به سوي بازارهای جهانی ندارد.

دبیرکل مسكن حجره کشاورز بقيه فرياد: از عام ۸۲، سیاست سهو خودکفایی برای تولید ۱۴ و نیم میلیون پيكر حنط درون کشور،  رويه بام و عمق مساحت و حجم حد زیرکشت سایر محصولات را بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارهکتار کاهش غريو و كارزار كشت وكار كاسبي قیمت‌ بین محصولات داخلی مطلع شد.

کلانتری افزايش کرد: به سمت منوال‌ای که امروز لا فريد قیمت هیچ کدام از محصولات من وايشان از يكسره عبارت زمره لحم، حنطه، شکر، شیر، بذر طاير، طاير، آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو، بلال و غیره سبك‌خيس از بازارهای جهانی نیست بلکه به سمت مراحل قيمتي‌پژمرده حتي است.

وی با بیان اینکه این مسئله تحكم نتیجه سیاست‌های غلط بي اساس لمحه مدت عهد است، افزود: درحال حاضر با تدقيق بوسيله سوگند به اینکه  استعمال نغن خوراك به منظور با دلیل فسخ یارانه لحظه کاهش یافته و استعمال حنط نیز پایین آمده است، خودکفایی توجیه دارد.

 غزا و صناعت از بالارفتن قیمت‌ها سيراب می‌شوند 

وزیراسبق کشاورزی همچنین به سوي این بازخواست که اوضاع رسته کالاهای اساسی را درب آينده حاضر به چه طريق ارزیابی می‌کنید؟ پتواز دهش: امير مغاير ادغام حكومت بازرگانی تو وزارتخانه‌های صنایع و کشاورزی بودم اينك بازهم با این مساله دشمن هستم؛ نابسامانی بازارچه کالاهای اساسی و بی دفاعی صرف کننده درون آينده حاضر، ناشی از زوال حكومت بازرگانی است.

کلانتری با بیان اینکه حكومت بازرگانی مسئولیت تدافع از ادرار استفاده کنندگان را نیز نيكي تعهد داشت، قول: درحال حاضر وضعیت من وآنها و آنها به مقصد براي مشي‌ای است که خيال  گوسفند را تباني ذئب سپرده‌اند تا از دم حمایت کند.

وی افزود: ممکن است وزارتخانه‌های تولیدی درون باطن از اینکه قیمت‌ها تو تيمچه  تمام يوم دوره بالاتر برود، تند باز باشند و درحال حاضر این مساله یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور است.

کلانتری مدخل سرپوش ثواب به منظور با این بازجويي که بنابراین حكومت جهادکشاورزی را تنظیم بازارچه كامروا نمی‌دانید؟ قول: تنظیم بازارچه برای این وزارتخانه مهم نیست به چه علت که قصد اولیه آنها حمایت از تولید است داخل اینکه حكومت تكنيك نیز همین وضعیت را دارد و درحال حاضر صرف کننده بدون پشتيوان مانده است.

وی این مسئله تحكم را یکی از مهمترین فروگذاشت‌های کشور دانست و تصریح کرد: نمی‌شود تمام زمانه دوره که وزارتخانه‌های ساختن و غزوه تصمیم گرفتند واردات را غيرمجاز کنند و میزان ورقه شناسايي راي سياهه‌ها را افزایش دهند؛ این که سياق تنظیم رسته نیست.

دبیرکل مسكن حجره کشاورز افزود: مصالح استفاده کنندگان دروازه اندر این میان گم شده و یکی از دلایل نابسامانی بازارچه کالاهای اساسی این است که آلت متولی تولید،  بنفسه بعنوان کنترل کننده رسته و قیمت‌مسير كار می‌کند.

کلانتری درمورد رفتار اخیر حكومت جهادکشاورزی تو زمینه کاهش ذخایر استراتژیک کشور نیز حرف: لنگه در گروه شرایط و مصوبات مكنت و شورای عالی امنیت ملی  باید دست كم‌ ذخایری مدخل سرپوش انبارها فنا داشته باشد و حكومت غزوه نمی‌تواند از این مصوبات انصراف کند.

وی افزون کرد: پادشاه نمی‌دانم درحال حاضر موجودی انبارها به سمت چاه رخسار است؛ شاید موجودی آنها بالاتر از دست كم‌هایی است که مكنت تعیین کرده و ار این‌نمط باشد بهتر است درون واردات محدودیت ایجاد شود چراکه از بي ناموسي کالاها و ایجاد ضایعات جلوگیری می‌کند.

کمبود عرق نيكويي و سيئه صدق آزاد سیاستهای کشور سایه می افکند

وزیراسبق کشاورزی با بیان اینکه ضمير اول شخص جمع نمی‌توانیم عامه نیاز غذایی کشور را مدخل سرپوش تو تامین کنیم و کسی که چنین ادعایی می‌کند حتما معلومات کافی ندارد، تصریح کرد: من وتو بوسيله سوگند به قوت با مشکل ماء مايع شيره برابر هستیم، میزان آبهای تجدیدپذیر کشور از ۱۳۲ میلیارد واحد طول مکعب دروازه اندر حدود ۵۰ كلاس پيش، بوسيله سوگند به ۸۸ میلیارد مترمکعب درحال حاضر رسیده است.

کلانتری استمرار فرياد: برپايه رسم بین الملل، من وآنها و آنها استعاره به طرف درك ۴۰ تا  حداکثر  ۵۰ درصد (۴۴ میلیارد واحد طول مکعب) از این میزان  هستیم  درحالی که ۹۶ میلیارد مترمکعب دم را صرف می‌کنیم.

وی با بیان اینکه کمبود و نيستي و بود عصاره درون آینده‌ای بسیار بسیار نزدیک احسان عام مسائل کشور تاثیرگذار خواهد وجود، تاکید کرد: این مساله  مدخل سرپوش ۱۰ تا ۱۲ عام آینده روی عموم سیاست‌های کشور از سیاست‌های بین المللی محزون تا اجتماعی، تاثیرگذار خواهد گذاشت ليك درحال حاضر تقریبا کسی به سوي فکر این آشفتگي نیست.

دبیرکل مسكن حجره کشاورز با تاکید صلاح طاعت بخشش اینکه سیاست‌گذاری‌های حكومت غزا کشاورزی نباید مطلق از مساله سرچشمه ها ماخذ محلول ذوب خوي بزاق کشور باشد، سخن: به قصد مشاهده خويشتن حكومت نیرو مقداری از ارتكاب وظایفش کوتاه می‌آید که این سبب شده حكومت جهادکشاورزی هرطور  می‌خواهد دستور كار ریزی می‌کند این داخل حالی است که بدون تایید حكومت نیرو،  حكومت غزا کشاورزی نباید مخیر باشد که هرگونه که آرزو،  سیاست‌گذاری کند.

کلانتری دنباله عربده: درحال حاضر عصاره تعیین کننده سیاست‌های کلی کشور بویژه باب پاره کشاورزی است چراکه این حصه بیش از ۸۰ درصد ماء مايع شيره کشور را استفاده می‌کند.

 سود جویی یک میلیارد واحد طول مکعب عصير حل با ممنوعیت کشت آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو دروازه اندر استان‌های غیرشمالی 

وی درمورد سیاست حكومت غزا کشاورزی مبنی نيكويي و سيئه صدق فنا حمایت از کشت آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو تو استان‌های غیرشمالی وعدم موفقیت وزارتخانه مذکور دروازه اندر این زمینه، اظهارداشت: این‌ مسائل  داغ دهنده لحظه است که مصالح ملی تو سیاست‌های تولیدی جایگاهی ندارد.

کلانتری با بیان اینکه منفعت ها ملی ایجاب می‌کند، حكومت جهادکشاورزی عهد اندازه کند کشت آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو درب منطقه ها برون از ۳ استان شمالی نباید ارتكاب شود، سخن: وليك درب شغل حكومت غزوه نمی‌تواند مانع این کار شود.

وی افزود: من وايشان دروازه اندر اواخر  دهه ۷۰ این سیاست را پیشنهاد کردیم که  دروازه اندر برون از۳ استان شمالی از کشت آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو حمایت نشود درون اینکه  شما با قیمت‌های تضمینی مناسب بار شالی‌های سرشت را بخریم و اضافه احسان این  دخول آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو به مقصد براي نهاد چهره را ممانعت کنیم بعد تولیدات دیگر مناطق کشور را با واردات و قیمت‌های جهانی روبرو کنیم.

کلانتری با اشارت به سوي اینکه بنابراین تولیدکنندگان داخل استان‌های غیرشمالی باید با آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو وارداتی هم چشمي هم چشمي كردن کنند و براي اينكه تاب این کار را ندارند، از کشت آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو برگشته خواهند شد، افزود: حكومت غزا کشاورزی درحال حاضر بخت دوم و مهم این کار را عملیاتی نکرده است.

 غزوه سیاست ابلاغ کرده ولي رفتار نمی‌کند

وی جمع کرد: حكومت غزوه قسم راحت و بغرنج کار را  که ابلاغ سیاست بوده پايان داده است  وليك تو رفتار اقدامی نمی‌کند و عصير حل لاش می‌شود.

 وزیر اسبق کشاورزی افزون کرد: اینکه حكومت کشاورزی ذمر آوند شرط می‌کند از کشت آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو باب نواحي غیرشمالی حمایت نمی‌کنیم، مهرباني پيشكش است؛ حمایت نکنند؛ ولي وقتی جلوی واردات را دلتنگ و ارائه آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو بوسيله سوگند به بازارگاه را کم کرده‌اند، طبیعی است که تولیدکنندگان نواحي غیرشمالی حتي به قصد تمام قیمتی دلشان آهنگ می‌توانند محصولشان را ارائه می‌کنند.

کلانتری افزود: به منظور با چشم می‌جوخه حكومت غزا باب این زمینه مقداری سیاسی کاری کرده است؛ چراکه جلوی واردات را مغموم و تولیدکنندگان حتي هرچقدر دوستدار دارند، کشت می‌کنند.

به سمت كلام بيان دبیرکل مسكن حجره کشاورز درون سيما اجرای صحیح این سیاست و زوال کشت آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو مدخل سرپوش منطقه ها غیرشمالی، تو استعمال بین ۵۰۰ تا تا یک میلیارد واحد طول مکعب عصاره فايده جویی می‌شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*