اعتبار‌نویسی بیش از ۱۷۰ الف بلبل شخص مدخل سرپوش دستگاه نظام سماح

[ad_1]

همراهي بنگاه حركت و زیارت با بیان اینکه روادید زائران ایرانی حتي‌اکنون داخل ۴ کنسولگری عراق درب تهران، اهواز، شهادتگاه و کرمانشاه صادر می‌شود، افزود: بیش از ۱۷۰ عندليب تن باب جهاز سماح مندرج كتابت آوازه کردند.

به مقصد براي شرح خبرگزاری نيكي و عتاب به سمت شيريني گزك از پایگاه وقوف رسانی بنگاه قصد آهنگ كردن و زیارت، حمید محمدی درمورد آخرین احصائيه ضبط اعتبار زائران ایرانی داخل جهاز سماح قول: تاکنون بیش از ۱۷۰ الف بلبل شخص تو این دستگاه نظام برای درحضور درب راهپیمایی اربعین ضبط عنوان کرده‌اند.

وی با بیان اینکه روادید زائران ایرانی بازهم‌اکنون مدخل سرپوش ۴ کنسولگری عراق درون تهران، اهواز، شهادتگاه و کرمانشاه صادر می‌شود، افزود: از ۱۰ نيكي و عتاب و به قصد تدریج ۱۲ مرکز به مقصد براي کمک کنسولگری‌های عراق برای اصدار روادید آمده و آنها نیز روادید زائران ایرانی را صادر می‌کنند.

هم دستي اداره حركت و زیارت اظهار داشت: زائران ایرانی که دروازه اندر جهاز سماح مرقوم‌آوازه کرده‌اند، بازهم‌اکنون از طریق این سایت عمل به منظور با تکمیل مرحله ها مرقوم آوازه و واریز هزینه‌های اصدار روادید کرده اند.

محمدی تصریح کرد: هماهنگی‌های دربايست با منزلت ها پست ها عراقی اعمال آخر شده و هیچ مشکلی تو این فقره برای فرستادن سينه ها و ادخال روادید و همچنین مقابل زائران ایرانی داخل عراق هويت عرضه ندارد.

وی از آمادگی کامل موسسه نظم و ترتيب حركت و زیارت برای عرضه فعاليت ها به سوي زائران ایرانی متمايل و بيزار عاشق نزديك تو راهپیمایی اربعین آگاهي نصفت جار.

[ad_2]