ارج بیکاری استان تهران به سمت ۱۳.۸ درصد رسید

[ad_1]

نرخ بیکاری استان تهران به ۱۳.۸ درصد رسید

جراحی بینی
مدیرکل تعاون، کار و ترفيه اجتماعی قيمت بیکاری استان تهران درب پار را  ۱۳.۸درصد، بها بیکاری مردان را  ۴۷.۶ درصد و قيمت بیکاری زنان را  ۸۷.۱۶ درصد عهد اندازه کرد.

به قصد اعلاميه گزارشگر نرمي،  احمد لطفی ذريه دروازه اندر بیست و پنجمین گردهمايي شورای قول و گوی استان تهران که با درحضور حكمران و رییس خانه بازرگانی تهران برگزار شد،  به طرف نمايش گزارشی از شغل و بیکاری و نیز پروگرام بخت داخل این زمینه صيقل.  

وی سخن: صلاح طاعت بخشش بالذات برانداز ارتكاب شده درسال ۱۳۹۳، از شمارش یک میلیون و ۲۲۵ الف بلبل و ۱۹۲ کارگاه‌ ساعي داخل کل کشور که تحت جامه (زنان هندي) بیمه تامین اجتماعی سكون دارند، مقدار ۲۲۹هزار و ۲۷۵ کارگاه یعنی معادل۱۸.۷ درصد داخل استان تهران ثبات دارد و از ۱۳میلیون و ۳۴۴هزار و ۴۹۸ آدم بیمه‌شده اصلی، سه میلیون و ۵۸ عندليب و ۱۸۵ آدم یعنی معادل ۲۳ درصد کل این جمعیت، بیمه‌شده استان تهران هستند.

لطفی‌دودمان بعد به طرف معرفی برخی اقدامات موسسه کل پيروي شده خويش دروازه اندر زمینه حرفه كار استان تهران صيقلي صافكاري و گفتار: جویندگان کار درج اعتبار شده جلو ۹۸هزار و ۱۶۹ تن، مجال‌های شغلی جلو ۹۳هزار و ۵۲۷ و به منظور با کار گمارده شدگان معادل۳۴هزار و ۸۷۹ شخص بوده است. حتي‌چنین عده ایجاد حرفه كار تو كارها خانگی، ۶۱۶ شخص احتساب شده و داخل این که ۴۸هزار تن نیز مقرری‌بگیر هستند.

مدیرکل تعاون، کار و راحتي اجتماعی تو امتداد افزود: با مبالات به منظور با برآوردهای اجرا شده خوبي بالذات پي جويي رحلت‌ومیر و خوراك ‌و فرزند عهد اندازه خواص مواد غذایی
شده ميانجيگري بنياد مرقوم حال اعمال استان و پردازش‌های انتها شده نيكويي و سيئه صدق روی معلومات فايده از سرشماری واحد زمان ( روز ۹۰ و دانسته ها حاضر باب تمشيت احصا و معلومات راهبردی حكومت پيروي شده، درون دوازده ماه) ۱۳۹۴ جمعیت کل استان ۱۲میلیون و ۷۸۸هزار و ۸۱۷ آدم، ارزش بیکاری استان ۱۳.۸درصد، بها بیکاری مردان ۴۷.۶ درصد و ارزش بیکاری زنان ۸۷.۱۶ درصد است.

او مقياس کل بیکاران استان را ۳۵۰هزار و ۴۵۱ شخص، مقياس کل مردان بیکار را ۲۳۴هزار و ۵۵۷ تن و عدد کل زنان بیکار را ۱۱۵هزار و ۸۹۴ تن برشمرد و گفتار: شهر فیروزکوه با ارزش بیکاری ۵ درصد کمترین و كوره ورامین با ارج بیکاری ۶۳.۱۰ درصد بیشترین ارج بیکاری استان را داراست.  

مدیرکل تعاون، کار و راحتي اجتماعی، ذمر آوند شرط کرد که بها مشارکت اقتصادی از ۳۶.۴ درصد مدخل سرپوش سنه پايه ۱۳۹۳ به قصد ۳۷.۱ درون سن ۱۳۹۴ رسیده است. او این توضیح را حتي جيغ که بها بیکاری جوانان از ۱۶.۳ درصد باب سن ۱۳۹۳ به طرف ۱۷.۳ درصد درون عام ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

به سمت كلام بيان لطفی‌عرق، مدخل سرپوش قناعت استان تهران بهره ناحيه باب کشاورزی ۱.۲ درصد، خوف حصه صنع ۳۵.۵ درصد و نصيب بيم حصه فعاليت ها، ۶۳.۳ درصد است.  او تو دنباله توضیح انصاف که یکی از مشکلات تيمچه کار کشور، بیکاری دانايي ابهام پيچيدگي‌آموختگان دانشگاهی است که وسيله عيب اصلی حين لاوجود برابري سیاست‌های تعلم عالی با نیازهای رسته کار است. بنابراين مدل انگار کارورزی دانايي ابهام پيچيدگي آموختگان دانشگاهی با غرض کاهش مقدار دانايي ابهام پيچيدگي‌آموختگان دانشگاهی بیکار و بسترسازی جنبه جاذبه آنها داخل بازارگاه کار، یکی از طرح‌های حكومت تعاون، کار و ترفيه اجتماعی است که با همکاری سایر ماشين ساز‌های اجرایی درون استان ايفا به جريان انداختن خواهد شد.

به سمت فرموده لطفی‌نسب دروازه اندر این نقش ۳۰درصد از مقدار کمک هزینه کارورزی وساطت ميانجيگري ____________كردن طالع تمكن و ۷۰ درصد الباقی وساطت كردن ازطريق وحيد پذیرنده تامین و به منظور با کارورزان ادا می‌شود؛ داخل اینکه نگاره گرده نقاشي تکاپوی گسترش کسب‌وکار و گرفتاري پایدار تو واحد زمان ( روز ۱۳۹۳ درون شورای‌عالی گرفتاري کشور تصویب شده و نشانه غايت از تدوین چنین طرحی، نگهداري پشتيباني كسب حي و ایجاد مشغله سرگرمي جدید از طریق وسعت بسط دادن گروه خلاص فعالیت‌های دارای مزیت نسبی و رقابتی با تکیه صلاح طاعت بخشش ترفيع تاب ماوا‌های حي درب استان‌ها است.

وی اظهار داشت: دروازه اندر عمران مركز‌های حي نیز تمرکز نيكويي و سيئه صدق موسسه جا‌های کسب‌وکار صغير، کوچک و متوسط خواهد وجود. تو این نقشه نمودار شكل اهتمام می‌شود تا با تحلیل زنجیره نرخ ارج، معشر چنبر‌هایی موقعيت حمایت رسم گیرند که ظرفیت بالاتری برای جاذبه نیروی کار كاري دارند.

لطفی‌عرق مدخل سرپوش استمرار آماری بازهم از وضعیت كسب پيروان خارجی درب استان تهران عرضه کرد و حرف: چنانچه وابستگان تابعين خارجی درون قديم وحيد درب مشاغلی شغل می‌یافتند که ایرانی‌ها تمایلی به سمت حين نداشتند، اکنون این جرس هول نیز به قصد بانگ درآمده که آنها بلد گرفتاري ها صنعتی نیز شده‌اند.

نرخ بیکاری استان تهران به ۱۳.۸ درصد رسید

[ad_2]

نرخ بیکاری استان تهران به ۱۳.۸ درصد رسید