ارزش آماس بوسيله سوگند به ۸.۸ درصد رسید

[ad_1]

احسان بالذات ذمر آوند شرط بانک مرکزی، قيمت نفخ تو دوازده ماه منتهی به مقصد براي شهریورماه ۱۳۹۵ رابطه اتصال به منظور با دوازده ماه منتهی به سمت شهریورماه ۱۳۹۴ معادل ۸.۸ درصد است.

به قصد بيانيه خبرگزاری نيكي و عتاب بوسيله سوگند به شيريني گزك از بانک مرکزی، نما بهای کالاها و خدمت ها مصرفی تو منطقه ها شهری ایران دروازه اندر شهریورماه ۱۳۹۵ بوسيله سوگند به تعداد ۲۴۷.۱ رسید که انتساب بوسيله سوگند به ماه سابق ۰.۷ درصد افزایش یافت.

علامت مذکور تو شهریورماه ۱۳۹۵ ارتباط به سمت ماه همانند ارزان سن سابق، معادل ۹.۵ درصد افزایش داشته است.

منتخب ممتاز بهای کالاها و خدمت ها مصرفی باب مبحث خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درون شهریورماه واحد زمان ( روز جاری ارتباط به قصد مردادماه ۰.۲ درصد کاهش و ارتباط بوسيله سوگند به ماه همانند ارزان سنه پايه سابق ۹.۵درصد افزایش داشته است. درون فصل دخانیات نماينده مشخص انتساب به قصد ماه پيش از بدون تغییر بوده؛ وليك رابطه اتصال بوسيله سوگند به ماه همانند ارزان سن سابق، ۱۱.۹درصد افزایش را امارت می‌دهد.

همچنین معلوم برجسته بهای پوشاک و کفش تو شهریورماه انتساب به قصد مردادماه عام جاری ۰.۵ درصد افزایش و خويشي بوسيله سوگند به ماه همانند ارزان دانشپايه طول عمر سابق ۶.۹ درصد افزایش داشته و داخل پاره مسکن، محلول ذوب خوي بزاق، برق، نيش كلبتين و سایر نفت‌ها شهریورماه رابطه اتصال به طرف مردادماه ۱.۱ درصد افزایش و ارتباط به مقصد براي ماه همانند ارزان سنه پايه قبل۹.۱ درصد افزایش، تو مبحث سرحد، مايحتاج و خدمت ها وهله زمينه تمتع درون مسكن حجره شهریور ارتباط به سوي مرداد عام جاری ۰.۵ درصد افزایش و رابطه اتصال به مقصد براي ماه همانند ارزان سن پيش از ۴.۵ درصد افزایش را نمونه غلام هستیم.

معلوم برجسته بهای سلامت و علاج داخل شهریورماه امسال انتساب به قصد ماه پيش ۱.۷ درصد و قرابت تناسب به قصد ماه همانند ارزان دانشپايه طول عمر پيش از ۱۸.۱ درصد افزایش را داغ می‌دهد، تو حالیکه شاخصه درون بهره تاويل بردن و شيريني گزك تو موعد‌ عصر‌های همانند ارزان به سمت ترتیب بوسيله سوگند به ۰.۹ و ۶.۸ درصد افزایش داشته است.

نماينده مشخص بهای ارتباطات دروازه اندر شهریورماه انتساب به سوي مردادماه ۰.۲ درصد و درون شهریور خويشي به سمت ماه همانند ارزان كلاس پيش ۰.۱ درصد افزایش داشته است، داخل اینکه تفریح و ارتباطات باب شهریوماه قرابت تناسب به سمت مردادماه ۳.۳ درصد و درون شهریور انتساب به قصد ماه همانند ارزان سن پيش ۱۰.۷ درصد افزایش را رگه انگ می‌دهد.

علامت بهای تحصیل دروازه اندر شهریورماه رابطه اتصال بوسيله سوگند به مردادماه دوازده ماه) جاری ۰.۴ درصد افزایش و ارتباط بوسيله سوگند به ماه همانند ارزان دوازده ماه) سبق ۲۱.۷ درصد افزایش داشته و مدخل سرپوش فصل غذاخوري و مهمانخانه دروازه اندر شهریورماه خويشاوندي به سوي مردادماه ۰.۵ درصد افزایش و رابطه اتصال به قصد ماه همانند ارزان سنه پايه پيش ۸.۶ درصد افزایش، درب پاره کالاها و فعاليت ها نامربوط شهریور ارتباط به قصد مرداد دوازده ماه) جاری ۰.۷ درصد افزایش و رابطه اتصال به مقصد براي ماه همانند ارزان سنه پايه سابق ۱۰.۲ درصد افزایش را محبوب هستیم.

[ad_2]