طرح فوج درامنیت فرهنگی وفکری/باهوش نیروی دفاعی را کنار نمی‌گذارد

[ad_1]

پيشوا سترگ قيام اسلامی گند را پناهگاه جان پناه موضع مبارزه مستحکم اغتشاش نامیدند و تاکید کردند: هیچ عاقلی نیروی دفاعی خويشتن را کنار نمی گذارد، بنابراین باید تاب دفاعی کشور را زمان به قصد يوم دوره استحکام بخشید.

به طرف رپرتاژ خبرگزاری نرمي، پيشگاه آیت آفريدگار خامنه ای راهبر بزرگ قيام اسلامی پگاه امروز (یکشنبه) تو دیدار شرکت کنندگان دروازه اندر همایش سراسری فرماندهان جند پاسداران شورش اسلامی، جند را «پناهگاه جان پناه موضع مبارزه مستحکم قيام» و «بسيط نماينده مشخص پدافند از امنیت داخلی و خارجی و هویت مبرز و پيدا و مناسبت نیاز برای پیشرفت کشور و حرکت به منظور با سوی آرمانها» دانستند و درون حكم به طرف برخی انحرافها برای سنجش با اجزاء اصلی توان نرم و معنوی انضباط اسلامی و تحریف آنها، گفتند: یکی از اجزاء مهم قوت نرم جمهوری اسلامی، بی اعتمادی مطلق به قصد قدرتهای قدرت كچل و درون رأس آنها امریکا است و این بی اعتمادی باید وقت و شب بوسيله سوگند به يوم دوره توسعه یابد.

مقتدا اغتشاش اسلامی باب ابتدای سخنان نفس، طغرا راهبر(ره) برای تشکیل نیروهای تثليث فوج را ناشی از مشاهده نتيجه بخش عامل و دوراندیشانه و ضمير شكم درونِ نورانی حين مرد مهتر رهبر ممتاز و الهی دانستند و دروازه اندر مورد بغاز اهمیت و مظنه و جایگاه قشون پاسداران قيام اسلامی افزودند: يكسر معروف پيشوا(ره) مبنی نيكويي و سيئه صدق اینکه «چنانچه جيش نيستي و بود کشور بازهم فنا» به منظور با این دلیل هستي و عدم که رژيمان، شجره طیبه ای است که از هویت دم، ایمان و حرکت انقلابی و جهادی می تراود و محارست کشور و تنش نیز بسته به منظور با مداومت این عناصر مهم است.

پيشگاه آیت پروردگار خامنه ای مقرون رسیدن به قصد هدف نصب العين آرزو برجسته تنش یعنی «تشکیل مدنيت ثقافت نوین اسلامی» و پدافند از ديسيپلين آراستگي اسلامی تو رويارو دوزوكلك ها را «حرکت انقلابی و جهادی» صلاح طاعت بخشش شمردند و گفتند: اکنون بعد از بخشودن ۳۷ دوازده ماه) از شورش اسلامی به مقصد براي فقره بعد از عصر پدافند اقدس، حقیقت مقال لمحه مدت بشر عمیق، مجرب و متوکل به طرف رب مدخل سرپوش مناسبت گند، بیش از پیش عيان مرطوب شده و باید قول «رژيمان پناهگاه جان پناه موضع مبارزه مستحکم اغتشاش است».

ایشان با تأکید نيكويي و سيئه صدق اینکه تدافع از امنیت در و برون از مرزها یکی از وظایف اساسی فوج پاسداران است، تفهيم کردند: خيل اضافه احسان صيانت امنیت و مسائل دفاعی، مدخل سرپوش پهنه های دیگری همچون سازندگی، نضج، تيمار اطاعت رسانی بوسيله سوگند به محرومان، مسائل فرهنگی و هنری و تولید فکر انقلابی، نگار آفرین و تأثیرگذار است که این اقدامات باید استمرار یابند و به سوي معرفت خلق و افکار عمومی نیز رسانده شوند.

راهبر ناآرامي اسلامی، اقدامات دفاعی، سازندگی و فرهنگی ارتش را عمده و واضح و نامعلوم برجسته خواندند و با تأکید نيكويي و سيئه صدق اینکه چنین ارزیابی از اقدامات قشون، درست گرایانه و غیرجانبدارانه است، افزودند: حتی دشمنان ديسيپلين آراستگي و قيام نیز چنین قضاوتی درمورد لشكر پاسداران دارند.

آمر امير کل توان با تأکید نيكي اینکه محارست هویت ارتش، اقدامی مهم و نیازمند هوشیاری و آسیب شناسی دائمی است، حالي کردند: محارست، به سوي معنای ايست مدخل سرپوش هنگام فرصت نیست بلکه باید همگام با تغییر ابزارها و پیشرفتهای عدو و غيرعادي، جند نیز به مقصد براي پیشرفتهای نفس مدخل سرپوش صحنه های علامت و فناوری و نوآوریها صرفه جو نباشد و حرکت رخسار به طرف رو متوقف نشود.

درگاه آیت رب خامنه ای، «امنیت» را موضوعی بسیار مهم و زمینه سامان پیشرفت معنوی و مادی اجتماع جمعيت خواندند و گفتند: از تمام وظایف جند، تأمین امنیت داخلی و خارجی است و ولو امنیت خارجی نابودي نداشته باشد، و درب بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از مرزها جلوی عدو و غيرعادي افسرده نشود، امنیت داخلی باز از بین خواهد روال.

ایشان، بايسته برطرف كردن دفع تهدیدهای نظامی را سلطه متزايد نیروهای تفنگدار دانستند و افزودند: تو درازي ضلع بزرگ تر ديرش سالهای ديرينه گاهی روزگار سخنانی از ناحيه برخی مسئولان مورد بحث موردتوجه طرح شده شده مبنی خوبي اینکه مدافعه حل تهدید نظامی و كارزار كشت وكار كاسبي به قصد دلیل بهمان رفتار بوده است، درب حالی که این سخنان صحیح نیست، زیرا يكه كارگزار مدافعه حل تهدید نظامی، «استطاعت دفاعی و نظامی» و «ایجاد جبن و پروا داخل عدو و غيرعادي» بوده و خواهد هستي و عدم.

سلسله جنبان ناآرامي اسلامی همچنین با استعاره به طرف برخی اظهارنظرهای اخیر مبنی خوبي اینکه مايه پیشرفت برخی کشورها، دسته آوری موسسه نظم و ترتيب های نظامی آنها بوده است، تأکید کردند: ايمان این سخنان از کسانی که به قصد آنها قرابت تناسب داده شده، بسیار پيچيده است، ليك ولو چنین سخنانی واقعاً بیان شده باشد، پيشه ها غلطی است.

قرب آیت پروردگار خامنه ای گفتند: کشورهایی که كلام بيان می شود بنگاه نظامی ذات را فرقه آوری کردند، بوسيله سوگند به اختیار ذات این کار را نکردند بلکه آنها مدخل سرپوش كارزار كشت وكار كاسبي جهانی معدوم شده بودند و به منظور با آنها جواز ندادند که بنگاه نظامی داشته باشند.

ایشان تأکید کردند: هیچ عاقلی نیروی دفاعی خويشتن را کنار نمی گذارد، بنابراین باید قوه دفاعی کشور را يوم دوره بوسيله سوگند به يوم دوره استحکام بخشید.

مراد شورش اسلامی، «ایمان» را ثمربخش اصلی استحکام توانايي دفاعی کشور نيكوكاري شمردند و تفهيم کردند: كارزار كشت وكار كاسبي نامتقارن بوسيله سوگند به همین منطوق باطن است و قبل روبرو با هويت عرضه منصرف كردن ماشين و تجهیزات پیشرفته، فاقد كارگزار ایمان است.

جناب آستانه آیت دادار خامنه ای افزودند: همسان تعزيه بارز كارزار كشت وكار كاسبي نامتقارن باب عراق روی معدلت و لحظه هنگامی حيات که نیروهای مردمی عراق که فاقد تجهیزات پیشرفته نظامی هستند ليك از ایمان بالایی برخوردارند، توانستند مناطقی را فارغ کنند که نظامیان امریکا و حتي‌پیمانان آنها، از ابتدای برابر مدخل سرپوش عراق نتوانسته بودند دم نواحي را به منظور با قدرت ذات درب آورند.

ایشان باب بقا سخنان ذات به سمت مبحث «تحریف اجزاء طاقت نرم انضباط اسلامی» نیز حكم کردند و گفتند: باب کنار حرفهای غلطی که درمورد توانايي دفاعی کشور فرموده می شود، برخی ناصحيح و درست‌پردازی‌ها و تحریف ها نيز درمورد بعضی از مفاهیم قيام ارتكاب می شود که هول ساعت، از سخنان خبط بیشتر است.

پيشوا قيام اسلامی، نفی مفهوم «آزادي» و مساوی نسبت حماقت دادن ساعت با عزلت را یکی از این تحریف‌ها برشمردند و افزودند: نشانه غايت اصلی از نفی آزادي، پیروی از نظم های ترسیمی قدرتهای سيطره جرب اگر است که متأسفانه حزب ای به تعمد یا ندانسته، تو آينده تکرار این جستار هستند.

محضر حضور آیت پروردگار خامنه ای، «آزادي، دائره المعارف و اعتقادات» را مایه هویت یک مردم و حكومت دانستند و تأکید کردند: بوسيله سوگند به چاه دلیلی باید از هویت واقعی ذات تباني کشید و از رفتار های ناصحيح و درست و رسوا غربی ها پیروی کرد؟

ایشان، جستار حجب آور «همجنس گرایی» را یکی از موردها نيكي خلاف صلاح جويي و ايجاد آدمي زاده برشمردند و گفتند: دروازه اندر تبلیغات جهانی بوسيله سوگند به متد ای فضاسازی و هوچی گری می کنند که درصورتي كه کسی منکر این مسائل خلاف شود، درك اعتزال کند و به منظور با همین واسطه حتی برخی اولياء امور درجات غربی برای رأی استدلال كردن خصومت ورزيدن از چنین تفکر غلطی عهد اندازه طرفداری می کنند.

قدوه اغتشاش اسلامی افزودند: نتیجه زوال استقلالی که غربی ها احسان لمحه مدت تأکید می کنند، چنین وضعیتی است، زمان حال و ماضي آیا من واو باید تفکر الهی و نورانی اسلام را آزاد کنیم و پیرو چنین تفکر مفتضحی شویم؟

قرب آیت خدا خامنه ای یکی دیگر از تحریف های اجزاء قوه نرم انتظام اسلامی را، «مساوی نسبت حماقت دادن آرمانگرایی با لاوجود عقلانیت» دانستند و اعلام کردند: آرمانگرایی عین عقلانیت است زیرا چنانچه ملتی بدون مرام شود، مانند وضعیت امروز جوامع غربی از وجدان و برون تهی و عاطل خواهد شد.

ایشان تأکید کردند: آنچه که علت طبق باعث ذوق به سمت پیشرفت و حرکت درون ملتها می شود، آرمانها هستند و هرچه این آرمانها والاتر، مجرب نمسار و نورانی پژمرده باشند، حرکت صحیح نمناك و خشك باطراوت خواهد حيات.

پيشوا تحول اسلامی به سمت یکی دیگر از تحریف ها بابت اجزاء توان نرم انتظام اسلامی نظر امر کردند و گفتند: یکی از عناصر توانايي نرم جمهوری اسلامی ایران، «بی اعتمادی مطلق به سمت قدرتهای پادشاهي كچل جهانی» است که امروز نمود نماد لمحه مدت امریکا است.

پيشگاه آیت رب خامنه ای با تأکید صلاح طاعت بخشش لزوم بسط بی اعتمادی مطلق به طرف امریکا، افزودند: متأسفانه برخی ها حاضر نیستند این بی اعتمادی را تقبل کنند و باآنكه به سوي لسان كلام می گویند امریکا عدو و غيرعادي است ولي درك واقعی بی اعتمادی بوسيله سوگند به امریکا، درب آنها هويت عرضه ندارد.

ایشان متذكر کردند: هنگامی که درون آدميزاد درك دشمنی و بی اعتمادی واقعی بوسيله سوگند به كران مخالف فنا داشته باشد، تو مذاکرات و دیدارها، الزامات حين را رعایت می کند و به سوي فرموده های حاشيه برابر مطلقاً اطمينان نخواهد کرد.

قدوه اغتشاش اسلامی، بی اعتمادی مطلق به سمت امریکا را نتیجه عقلانیت ناشی از فکر و ژرفا و تجربت دانستند و گفتند: قضيه دشمنی امریکا را باب مسافت سالهای متمادی بعد از تحول و درب قضایای اخیر مذاکرات بذر ای و درب مسائل دیگر دیده ایم.

محضر حضور آیت رب خامنه ای بوسيله سوگند به یک هماننده تاریخی گوشه علامت راي کردند و افزودند: درب قضیه نظام حكومتي مبتني برقانون اساسي و استبدادي، هنگامی که به قصد انگلیسی ها توكل و صراط بوسيله سوگند به سو ميانجيگري قنسولگري آنها کج شد، شوك اساسی آگاه و نتیجه دم ۷۵ سنه پايه دنبال وارو ورا عقبه ماندگار شدن کشور، شد.

ایشان عتاب به طرف برخی کشورهای ناحيه رده بازار متذكر کردند: ولو هوشیار نباشید و دروغ ديسيپلين آراستگي غلبه امریکا را درک نکنید و فریب شكرخند آنها را بخورید، شما حتي ممکن است ۵۰ یا حتی ۱۰۰ عام دنباله بیفتید.

مقتدا اغتشاش اسلامی تأکید کردند: درصورتي كه شما امروز جاده را برای مذاکره با امریکاییها و تلقين های آنها باب بخشهای نامشابه و آشنا، نيرنگ ساز کنیم، خير منحصراً بس زمینه سامان رسوخ آشکار و غيب آنها شده ایم بلکه پیشرفت موقعيت ديد کشور هیچ فصل پژوهشگر نخواهد شد و پس ماندگی قطعی خواهد حيات.

پيشگاه آیت آفريدگار خامنه ای با تأکید احسان لزوم هوشیاری و بیداری مسئولان دروازه اندر ازاء رسوخ و سيطره عدو و غيرعادي حالي کردند: امریکاییها تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن دارند که ضمير اول شخص جمع با آنها درمورد مسائل صف مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور آسیا به مقصد براي‌ویژه سوریه، عراق، لبنان و یمن مذاکره کنیم؛ تيرخور واقعی آنها از این درخواستهای مذاکره چیست؟ آنها هدفی به استثناي جلوگیری از زي جمهوری اسلامی ایران درب صف به طرف خطاب آژانس پيشكار اصلی ناکامی های امریکا، ندارند.

ایشان با تلويح به سوي ترفندهای مذاکراتی امریکاییها و دشمنی های آشکار آنها که همانند هایی از دم تو مذاکرات دانه ای دیده شد، گفتند: عقلانیت اقتضاء می کند، خويشي به مقصد براي کسانی که دشمنی خويشتن را آشکار کرده اند، بی اعتمادی مطلق داشته باشیم.

مراد تحول اسلامی با ايما به طرف برخی پچ پچ ها برای مذاکره با امریکا بابت مسائل رديف نیز تأکید کردند: مذاکره با امریکا ني و آري فريد فایده ندارد، بلکه ضرر بازهم دارد و این فصل فقره، با برهان بوسيله سوگند به مسئولان جنبه ها بالای کشور فرموده شده و آنان نیز پاسخی درب علامت لمحه مدت نداشتند.

درگاه آیت ايزد خامنه ای با تأکید نيكويي و سيئه صدق اینکه مذاکره ني و آري فريد دشمنی ها را کم نمی کند بلکه زمینه را برای رسوخ نيرنگ ساز می کند، بوسيله سوگند به امنیت حاکم احسان کشور استعاره کردند و افزودند: عدو و غيرعادي مطلق اهتمام ذات را برای احسان نيز ربودن امنیت کشور فراغت داده است، بنابراین كل سازمانهای نیروهای تفنگدار و دستگاههای مربوطه باید از این امنیت به قصد شهرت یک دستاورد مهم باب دنیای غيرايمن امروز، پاسداري کنند.

ایشان اضافه خوبي امنیت محیط زندگی، امنیت فرهنگی و فکری را نیز بسیار مهم برشمردند و تأکید کردند: گند باید دروازه اندر عامه این موردها نگار آفرینی داشته باشد.

سركرده کل توان بعد باب بیان چند توصیه مخاطبه به سمت پاسداران ناآرامي اسلامی، مبنا راه عموم توانایی‌های خيل را «ایمان و روحیه انقلابی و جهادی» دانستند و افزودند: نباید تصديق قسط که روحیه انقلابی با میل و وسط جرات كلون كردن و باز كردن به قصد دنیا و رسيده استقراريافتن درب رقابت تكلف پرستی و گشاده بازي تضعیف شود.

«لزوم نگهداري پشتيباني پیوستگی نسلهای جدید ارتش با مفاهیم اغتشاش» و «اهمیت مبحث درس»، توصیه‌های بعدی قدوه تنش اسلامی حيات.

ایشان همچنین از «بسیج» به مقصد براي‌ديباچه اسم «ظرفیتی ملی» یاد کردند و با اظهار خرسندی از فعالیتهای بي شمار تو این آلبوم مردمی، احسان ژرفا‌بخشی به مقصد براي فعالیتها تأکید کردند.

محضر حضور آیت دادار خامنه‌ای با تلويح به سوي «شمايل طرح و آینده‌سامان خلق ایران داخل تحولات جهانی» گوشزد کردند: چنانچه مسئولان و نفوس و پري بتوانند صرفه جويي مقاومتی را به منظور با معنای واقعی متجسس و کشور را از جادوی مالی و پولی عدو و غيرعادي خلاص کنند و سنديت استحقاق و آقایی دلار را داخل زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز رستگاري داده‌اند و برای آنها مثل خواهند شد.

مراد اغتشاش اسلامی، موجب عصبانیت دشمنان از شريعت ایران را همین ویژگی مكاشفه وحي القا‌بخشی جمهوری اسلامی خواندند و افزودند: حرکت مذهب امت ایران با هستي نفس فراوان فشارها، تحریمها و تهدیدها زمان به سوي يوم دوره روشن‌نم و دلاورانه‌تازه و پلاسيده، و درخت پاک و مبارک ناآرامي اسلامی كل زمان تناورتر شده است.

ایشان با استعاره به مقصد براي تكاپو دستگاههای تبلیغاتی تحت چيرگي صهیونیستها برای بر كردن این واقعیات منور، استقبالهای مردمی از مسئولان تو برخی سفرهای خارجی را دلیل دیگری خوبي طرح بي حركت ماندن آرام شدن خلق ایران دانستند و افزودند: جمهوری اسلامی هنوز مدخل سرپوش ابتدای سلك دستیابی به قصد اهداف و آرمانهای والاست منتها همین ارز از حرکت و علامت اجازه دادن آزادي، ایستادگی و اراده پايدار نیز دلهای ملتها را به سوي خويشتن انجذاب کرده است.

پيشگاه آیت رب خامنه‌ای با تأکید نيكوكاري لزوم امتداد اجازه دادن این ممر نورانی با طاقت و آمادگی مادی و معنوی متزايد، تفهيم کردند: تعليم كتاب الله فرقان كلام الله بوسيله سوگند به من وتو این است که داخل رويارو دشمنی‌ها باید با یاری جست وجو كردن احضار كردن از مالك بزرگ، پشتكار و پایداری کرد، زیرا ايزد و هدایت الهی نديم من واو است.

امام قيام اسلامی تأکید کردند: درصورتي كه من وآنها و آنها انگیزه، ایمان و آهنگ استوار خويش را صيانت کنیم و هوش كله و تدبیر را به طرف‌درستی به منظور با کار ببندیم، احسان تدابیر كل‌جانبه دشمنان فائق خواهیم آمد و برخلاف خيال برخی که خیال می‌کنند، محاصره شده‌ایم، جمهور دشمنان را بوسيله سوگند به خاک خواهیم نشاند.

ایشان تأکید کردند: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو خويشاوندي به قصد آینده هیچ نگرانی ندارم و معتقدم به طرف توفیق الهی، فردای کشور از امروز لحظه، بسیار بهتر خواهد هستي و عدم.

پیش از سخنان قيادت تنش اسلامی، سبب‌الاسلام والمسلمین سعیدی نماینده ولی فقیه درب فوج پاسداران با تبریک دهه ولايت پيشوايي و ولایت، رویکرد فرماندهان و مسئولان قشون و بسیج را مداومت گفتار شيخ و رهبری خواند و قول: گند تمام ظرفیت‌های نفس را برای فعل به مقصد براي وظایف و مأموریت ها و برافراشته نگه منصرف كردن رايت مدنيت ثقافت‌سامان ناآرامي اسلامی به منظور با‌کار خواهد گرفت.

همچنین ژنرال سرلشکر جعفری سردار کل قشون باب گزارشی سخن: خيل برای ادا مسوليت خويش نيكي نگهداري پشتيباني ظرفیت‌های اغتشاش اسلامی، تعريض سياق صحن وسع زبردستي درون دنيا اسلام، کمک به سمت شكل گيري ايده آل‌های اغتشاش و ناورد با حامي اشرافی‌گری، بي ناموسي، تبعیض و وادادگی تمرکز دارد.

سرلشکر جعفری افزود: بالذات راهبرد بازدارندگی فوج، ارتقای معنویت و نگهداري پشتيباني روحیه انقلابی درون عام جنبه ها است.

آمر امير کل ارتش با بیان اینکه نمی‌گذاریم تصوير زمينه‌های پست فطرتي‌آلود آمریکا برای رخنه و تبديل ديسيپلين آراستگي كمال يابي یابد، تاکید کرد: اطمینان داشته باشید ریشه‌ها و سرشاخه‌های شجره خبیثه‌ای که بخواهد سیاست‌های آمریکا را درون کشور رسوخ دهد، فك بريده خواهد شد و قيام اسلامی با حمایت‌ها و هدایت‌های سردار کل نيرو توانايي برای گذر ردشدن از وهله توقفگاه سوم تکوین خويش پاسداری می‌شود.

[ad_2]