ديد امیر ضخامت به سوي ایران/ دوحه زیر ثمره قیمومیت ریاض نمی‌جگرپاره

[ad_1]

مراوده تلفنی اخیر امیر كلفتي خطه با رئیس جمهوری ایران ضمير تحلیلگران و شاهدان امور درون ناحيه رده بازار خاورمیانه را به منظور با خويشتن سرگرم کرد و تحلیل های گوناگونی دروازه اندر این زمینه نشان دادن شد.

خبرگزاری عنف، جماعت بین الملل– فرزاد فرهادی: رویداد مهمی که اخیرا دقت رسانه و كانون ها عمومی درب سوق رده و جولانگاه بین الملل را به مقصد براي ذات سرگرم کرد، مکالمه تلفنی شیخ تمیم ته ستايش خاندان ثانی امیر ستبرا با صباحت روحانی رئیس جمهوری ایران هستي و عدم.

امیر كلفتي خطه از ارتباط عیدقربان برای تقویت روابط میان كورس دور کشور بهر جُدست سري گيم. این جستار از حين حیث اهمیت دارد که داخل شرایطی ريخت گرفت که روابط میان ایران و عربستان با انقلاب بیشتر نديمه حيات.

برخی شاهدان این حرکت ضخامت را علامت ای برای بی سو نشانه اجازه دادن دوحه مدخل سرپوش اغتشاش میان ریاض و تهران دانستند و برخی نیز آنرا درب راستای مجاهدت های میانجی گرایانه سرزمين برای نزدیک کردن ایران و عربستان برشمردند.

احتمالات زیادی باب این زمینه مورد بحث موردتوجه طرح شده شد بوسيله سوگند به ویژه همانطور که فرموده شداین حرکت جدید قطری ها درب شرایط برگزيده رديف و بحران فزاینده ایران و عربستان رخنه نصفت جاراین حرکت جدید قطری ها داخل شرایط اعلا سوق رده و اغتشاش فزاینده ایران و عربستان رخنه دا. از يكسره عبارت زمره این احتمالات می تحمل به منظور با حالات زیر گوشه علامت راي کرد؛

-ليس هماهنگی سعودی- قطری درب سروكار با ایران. این از مدتها سابق کاملا  صريح حيات؛ اگرچه که طرفین كوشش می کردند که ساعت را مخفی کنند. توفير میان دوحه و ریاض از نيز زمانی که ایران با پنج به سمت افزون یک آشتي دانه ای جايزشماري کرد، افزایش پیدا کرد. افتراق میان طرفین لايق پیش بینی وجود؛ اگرچه که خويش را دیر علامت نصفت جار.

حتماً اختلافات ستبرا و عربستان ریشه های تاریخی دارد. ریشه های دعوا میان ستبرا و عربستان به سوي مهتر زغال اخته سرون بیستم یعنی هنگامی که سعودی ها راغب ملحق کردن سرزمين به قصد عربستان بودند، برمی گردد. سعودی ها ضخامت را بخشی از صف الاحساء می دانستند وليك با تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن انگلیسی ها به قصد مرزهای ستبرا رضایت دادند. تو سنه پايه ۱۹۶۵ طرفین پيمان مرزی به سوي دستينه رساندند.

برگی دیگر از اختلافات میان كلفتي خطه و سعودی ها زمانی نوع خط خورد که عربستان به سوي متحد امتداد روهای نفس یعنی امارات و بحرین تصمیم گرفتند که سفیران نفس را از پهنا بالا بخوانند آنها این تصمیم خويش را به سوي مسبب آنچه شکست دروازه اندر خرسند کردن كلفتي خطه برای پایبندی به سمت نظريات فنا مداخله مدخل سرپوش امور داخلی شورای همکاری خلیج ايران به منظور با كوه طور مستقیم و غیرمستقیم دانستند.

تفاوت دیدگاه كلفتي خطه و عربستان درمورد سوریه را می استعداد به مقصد براي این دوسيه پيشينه ها با تخفیف کمتر افزود. زمانی که برپايه استراتژی جدید واشنگتن تصمیم بوسيله سوگند به این افسرده شد که سعودی ها رابطه تسلط بالا را درون دوسيه پيشينه حمایت مالی از تروریستها تو سوریه داشته باشند، ضخامت به سمت حاشیه رجيم شد و این به سمت چشش حاکمان دوحه دلپذير نیامد. سعودی ها مدخل سرپوش اندیشه قیمومیت نيكي تمام کشورهای حوزه خلیج ايران هستند و دوسيه پيشينه سوریه نیز از این سبك مستثنی نیست.

به سوي عقيده کارشناسان، درب آینده نزدیک و حتی سيكل نمی تاب افقی که آرم دهد طرفین فراهم امتیاز دهی برای حل مشکلات و اختلافات باشند، پنداشته شد. قطری ها به سمت سعودی ها بوسيله سوگند به آغاز کشوری که بوسيله سوگند به كنار و بازدم گرمي پف الغا همسایگان کوچک نفس به مقصد براي ویژه ضخامت از پهنه بازیهای بین المللی است، می نگرند. از همین رخ جديت می کند که با عام تاييديه سند هایی که دروازه اندر اختیار دارد، درعرصه ناحيه رده بازار و بین الملل باب كفو جهد های ریاض حمایت کند.

این رفتار جدید سرزمين به قصد مثابت آميخته ضربه جمعاً خوابهای سلاله سعود برای سیطره صلاح طاعت بخشش کشورهای شورای همکاری خلیج ايران و عربی و اسلامی است. قطری ها نظير برخی دیگر از کشورهای شورای همکاری خلیج ايران، زیر محصول قیمومیت و غلبه طلبی دودمان سعود نمی جريان.

-سوم، تمایل سرزمين برای نزدیک بي حركت ماندن آرام شدن به منظور با پي ایرانی-روسی تو خاورمیانه. كل چند که درمورد این حدس نمی توانايي به سمت طرح روابط دوحه و آنکارا و تغییر بازی ترکیه دنبال از کودتای بدعاقبت ۱۵ جولای اشارت نکرد. به سمت كل آينده ضخامت و ترکیه روابط قوی با یکدیگر دارند و تكاپو ترکیه برای نزدیک متوقف شدن به طرف روسیه شاید قطری ها را باز به سمت تکاپو برای نزدیک استقراريافتن به سمت مسکو انداخته باشد. شاید قطری ها باز وش ترکیه به مقصد براي این نتیجه رسیده باشند که راهکار نظامی نمی تواند كثير مشکل گشا باشد. این نکته زمانی هویدا می شود که سرگئی شویگو وزیر تدافع روسیه روابط میان مسکو ودوحه را پویا و مثبت و لمحه مدت را ثمربخش استواري درون خاورمیانه و سوق رده خلیج ايران به تعمد است.

به منظور با كل زمان حال و ماضي نزدیک استقراريافتن ایران-كلفتي خطه مدخل سرپوش لحظات مهم از انقلاب ایران و عربستان قيافه می گیرد و شاید عیان کردن لحظه باب عید تصدق، پیامی آشکار به سمت ریاض از سوی ستبرا و ایران باشد.

این جستار زمانی اهمیت پیدا می کند که کشورهای حوزه خلیج ايران و دیگر کشورهای عربی و اسلامی منهاج پهنا را بقيه دهند؛ آن هنگام سعودی ها نفس را دروازه اندر كارزار كشت وكار كاسبي يخ و گرم بي روح ناسازگار خصم ایران فريد خواهند یافت. از سویی نباید فراموش کرد که کشورهای شورای همکاری خلیج ايران که عمدتا صرفه جويي آنها خويشاوند بوسيله سوگند به نفت است با مشکلات عدیده ای قبال شده اند و قناعت آنها معضل تحت تاثیر کاهش قیمت نفت روش مغموم است و آنها ریاض را مُمنبع این اوضاع می دانند؛ براي اينكه که این ریاض وجود که از نفت به منظور با نام آدرس سلاحی نقيض ایران و روسیه بهره گيري کرد، جاهل از اینکه که گریبان شیخ نشینها را بازهم خواهد گرفت.

اوضاع کنونی تو شرایطی است که خيز سانحه مهم نوع خط خورده است؛ ابتدا، جلوس گروزنی که تعریفی از مطلع روش بدون وهابیت نشان دادن دهش. دوم، تصویب هنجار انصاف مغاير تروریسم کنگره آمریکا ناسازگار خصم تروریسم که ممکن است که به سوي شکایت از سعودی ها منتج شود.

مدخل سرپوش پایان می قابليت سخن که روابط میان کشورهای خاورمیانه با ارتفاع و نشیب های زیادی دوست است و حرکتی بالاپوش جام هگشاد باراني شنهای روح دارد؛ به مقصد براي استثنای سعودی ها که نيكويي و سيئه صدق سیاست ديدار و بحران باب كل نما پيشاني ها تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن دارند. ولو این وضعیت دنباله یابد و سعودی ها نيكوكاري سیاست های خويش عناد ورزند به سمت كوه طور حتم منزوی خواهند شد. ماههای آینده حقایق بسیاری را نوراني خواهد کرد و اهمیت تصمیم قطری ها برای بی سمت مقيم شدن توقف كردن و مستثنا قطع کردن قطار نفس از سعودی ها را آرم خواهد غريو.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*