مقصود اصلی عدو و غيرعادي بي نظمي درب قناعت کشور است / به قصد آینده دلپذير‌بینم

[ad_1]

قرب آیت ايزد خامنه ای غرض اصلی عدو و غيرعادي دروازه اندر شرایط کنونی را خرابكاري دراقتصاد کشور دانستند وتصریح کردند: عدو و غيرعادي به سمت كنار و بازدم گرمي پف شر و حسن شوم متوقف شدن شرایط اقتصادی آدم و داخل نهایت ایجاد نارضایتی از اسلام و ترتيب اسلامی است.

به سوي شرح خبرگزاری مهرباني  به قصد شيريني گزك از پایگاه معرفت رسانی رساله منصب بزرگ رهبری،  همزمان با عید سعید غدیر قوس كج، عید رهبري و ولایت، و عیدُ ايزدِ‌الاَکبر، فجر امروز (سه‌شنبه) هزاران آدم از قشرهای نامشابه و آشنا انسان با درگاه آیت ايزد خامنه ای راهنما بزرگ قيام اسلامی، مدخل سرپوش حسینیه شيخ خمینی (ره) دیدار کردند.

راهنما قيام اسلامی داخل این دیدار خلال تبریک عید سعید غدیر انحنا، مهمترین پیام ماجرای غدیر را تعیین «ولايت پيشوايي» به منظور با خطاب دستور و آيين اسلوب حکومت تو اسلام بیان کردند و با ايما به سمت ویژگیهای مقصور به سوي يكتا جناب آستانه علی(ع) به سمت ویژه خصوصیات حکومتی ایشان، ملازم تمسک به منظور با ولایت امیرالمومنین علی(ع) را حرکت درون مسیر خصوصیات و حرفه به سمت توصیه های لحظه شخصیت مشخص دانستند.

ایشان با تلويح به قصد برخی تعابیر که از عید غدیر به منظور با كنيه «عید برجسته الهی» یاد کرده اند، گفتند: جهت این تعابیر، رویداد بسیار مهمی است که درب ماجرای غدیر عالم شد و حين، تعیین معيار و آيين اسلوب‌ی حکومت باب اسلام است.

ایشان افزودند: این دستور، نيز ولايت پيشوايي و ولایت داخل سازمان اسلامی است که به سوي گرامر صاحب اختيار و به قصد وسیله پیامبر اسلام(ص) عهد اندازه شد.

زعيم تنش اسلامی گوشزد کردند: افزون نيكويي و سيئه صدق تعیین دستور، محضر حضور علی(ع) به مقصد براي آغاز مورد شاهد رهبري معرفی شدند که شخصیتی برجسته، نورانی، قدسی و غیرقابل ساييدگي آسيب بودند.

ایشان افزودند: حكماً هیچ کس درون نشيم اشل زعامت پيش نمازي و پس نمازي و رهبری گروه اسلامی به مقصد براي ستيغ بی‌همتای امیرالمؤمنین دسترسی ندارد و برجسته‌ترین شخصیتهای علمی و عرفانی تاریخ اسلام همچون معصوم ولي پيشرو عالي قدر من وايشان که شخصیتی برجسته، فراگير‌الاطراف و عمده هستي و عدم، داخل روبرو امیرالمؤمنین(ع) همچون درخشندگي و پرتوی از روشنايي خورشید هستند.

ایشان درون علاوه عده بندی این قسمت قطعه از سخنان ذات تأکید کردند: عارضه غدیر، پایه گذاری قانون حکومت درب گروه اسلامی است و مدال می دهد اسلام به سوي غیر از دستور ولايت پيشوايي و ولایت، الگو های حکومت های سلطنتی، شخصی، فضه و تعدي، زیاده چه، متکبر، پیرو شهوات و اشرافی را تراضي ندارد.

ایشان دروازه اندر بیان اهمیت قضيه غدیر به منظور با فرمايش صاحب اختيار به مقصد براي پیامبر اعظم(ص) مبنی نيكي اینکه ابلاغ نبوت تو گروی ابلاغ زعامت پيش نمازي و پس نمازي است، گوشه علامت راي کردند و گفتند: این ايمان اسلامی مبتنی صلاح طاعت بخشش مبانی مستحکم و برهان های غیرقابل صدمه است ولي پایبندی بوسيله سوگند به این عقيده و بیان ساعت، نباید با تحریک احساسات برادران سزاوار سيره ختنه، رفيق باشد زیرا این کار خلاف سیره ائمه معصومین(ع) است.

مقتدا تحول اسلامی با تأکید مکرر احسان اهمیت همبستگي و پراكندگي درون دنیای اسلام و با تلويح به قصد اینکه هرگونه ناسزاگویی بوسيله سوگند به مهان صالح اهالي رسوم، مدخل سرپوش درست مانع از شنیده استقراريافتن مبانی منطقی و منطقيِ عقيده به طرف زعامت پيش نمازي و پس نمازي می شود، گوشزد کردند: تحریک احساسات دیگر هباك اسلامی به سمت اسم شیعه، درب حقيقت «شیعه انگلیسی» است و نتیجه ساعت، وقوع گروههای خبیث و مزدور متعلق به قصد امریکا و سرویس جاسوسی انگلیس همچون داعش و النصره است که جنایات و ویرانی های زیادی را مدخل سرپوش ناحيه رده بازار به طرف صراط انداخته اند.

ایشان درب استمرار با استعاره به سمت صفات و خصوصیات معنوی و انسانی قرب علی(ع) همچون ایمان عمیق، تقدم داخل اسلام، فداکاری دروازه اندر شاهراه اسلام، صدق و ريا، پرچم و معلومات بالله، جلادت، ترحُم، ایثار و بخشودن، افزودند: جزء دیگری از خصوصیات لحظه درگاه درست و نامربوط به منظور با شیوه حکومت داری است که از همه‌ی آنها معدلت، مروت، جلو نسبت حماقت دادن جمله آحاد آدميزاد، تحاشي از زخارف دنیا، تدبیر، تندي حرفه تو عاقبت وظیفه، تبیین، هدایت سازمان به قصد ديانت و بی باک سازش كردن درب شغل بوسيله سوگند به حق و دروازه اندر ادا بوسيله سوگند به عدالت، است.

مقتدا تحول اسلامی تو فقره احتراز امیرالمؤمنین علی(ع) از امکانات دنیوی و حکومتی برای مصرف ها شخصی، تأکید کردند: بدانديشي استقراريافتن برای استعمال از منبع ها مالیِ تو اختیار، یکی از بلاهایی است که حکومتها به مقصد براي لحظه مبتلا هستند، داخل حالی که حکومت زعامت پيش نمازي و پس نمازي با این مسائل سواً پرخيده حريف، و استعمال شخصی از امکانات عمومی غيرقانوني است.

امام تنش اسلامی مدخل سرپوش مورد بغاز تدبیر درگاه علی(ع) دروازه اندر سازمان اسلامی، تأکید کردند: لحظه محضر حضور دروازه اندر اطلاع دوستدار و عدو و غيرعادي و درب دسته بندی دشمنان نیز تدبیر داشتند و حركت ایشان دروازه اندر سه كارزار كشت وكار كاسبي خويش با دشمنان کاملاً متباين هستي و عدم.

ایشان، امیرالمومنین علی(ع) را شخصیتی فراگير الأطراف، عظیم و غیرقابل توصیف دانستند و افزودند: وظیفه من وآنها و آنها حرکت به سمت سو این ستيغ و حصه مندی از لحظه صفات به مقصد براي حد انرژي و ایمان خويشتن است.

محضر حضور آیت ايزد خامنه ای با حكم به طرف لزوم زینت توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن شیعیان برای سزا بیت(ع) درب صناعت تقدير تبعیت و الگوگیری از حين بزرگواران گفتند: کسی که باج می‌گیرد یا از بیت المال زیاده‌خواهی می‌کند، یا نيكي بدیها ديده می‌بندد و هیچ عاطفه حس مسئولیتی باب ____________روبرو هدایت اجتماع جمعيت نمی‌کند، برای ترتيب و اجتماع جمعيت اسلامی، زینت نیست و دروازه اندر درست مایه عیب برای شیعه است.

پيشوا اغتشاش اسلامی با تأکید نيكويي و سيئه صدق اینکه شما هیچگاه نمی توانیم همچون پيشگاه علی(ع) پارسا باشیم ليك می توانیم با حرکت درب ساعت مسیر نورانی، از تبذير و زیاده روی پرهیز کنیم، گفتند: متأسفانه سازمان من واو اسير پدیده كريه تبذير شده است و این گشاده بازي دروازه اندر ابعاد نامشابه و آشنا از كل مدخل سرپوش زندگی های شخصی نفس را رد می دهد.

درگاه آیت دادار خامنه ای یکی از پيامدها روا تفريط داخل گروه را، زدن چريدن قناعت کشور دانستند و اعلام کردند: درصورتي كه اجتماع جمعيت ای بخواهد از ديد استحکام درونی قناعت به سمت مكان مقبول برسد حتماً باید جلوی گشاده بازي را بگیرد.

راهبر تنش اسلامی بازداشتن جلوگيري از گشاده بازي را دروازه اندر ميزان جايگاه بدو وظیفه آحاد بشر برشمردند و با تأکید نيكويي و سيئه صدق اینکه تمسک به مقصد براي ولایت امیرالمومنین (ع) باید داخل شغل خويش را نشانه دهد، گفتند: یکی از راههایی که عدو و غيرعادي از ساعت طریق شوك می زند، سود از مناطق ناتواني گروه است که باید این نواحي امكنه كوتاهي غلطگيري تعمير شوند.

محضر حضور آیت پروردگار خامنه ای، نشان اصلی عدو و غيرعادي دروازه اندر شرایط کنونی را تخريب تو صرفه جويي کشور دانستند و با استعاره به منظور با تأکید های مکرر نفس برای شكل گيري صرفه جويي مقاومتی، افزودند: عدو و غيرعادي به قصد ريح نحس و ميمون ماندگار شدن ايستادن شرایط اقتصادی نفوس و پري و تو نهایت ایجاد نارضایتی از اسلام و روش اسلامی است.

ایشان تأکید کردند: دروازه اندر چنین شرایطی، وظیفه اقبال، جلسه و مسئولان بخشهای نامشابه و آشنا و همچنین آحاد بشر، طرح ریزی و رفتار درون ناحيه كانون‌ی برابرِ قصد‌گیری عدو و غيرعادي است.

پيشوا تنش اسلامی دروازه اندر عین زمان حال و ماضي حرکت عمومی کشور را به طرف برکت خردسال های بی‌شماری که برای احیای اسلام و اقامه دین مجاهدت بی‌وقفه می کنند، نيك توصیف کردند و افزودند: این جوانها به منظور با فرهنگ الهی تمام دشمنی از كاملاً امریکا و رژیم صهیونیستی را به منظور با زانو درب خواهند آورد.

پيشگاه آیت پروردگار خامنه ای تأکید کردند: عامل اینکه مکرر باب آميزش های خويشتن، قرابت تناسب به سوي آینده اظهار خوشبینی می کنم، بود همین واقعیت های مطلوب و ناپسند است که می تواند کشور را به سوي پیش براند.

ایشان، جوانان مؤمن، با انگیزه بالا و مجهز پيش دروازه اندر میدانهای تقلا و پدافند از کشور را شايگان خواندند و تأکید کردند: این، نيز انگیزه ای است که کشور را استخلاص خواهد عدالت و باید لمحه مدت را تقویت کرد.

[ad_2]