مباد ندیده است شبيه او عين ديد وقت جهان

[ad_1]

به سوي رپرتاژ خبرگزاری تسنیم ،زلف ياريگر یمین مردوخی کردستانی به منظور با جهت عید غدیر منتشر می شود:

امروز از تجلی الطاف کردگار
          تابید مهرباني محمد به سمت علی حق پيرامون حيطه
شیر دادار که دیده گیتی ندیده است
           هنگامي چسان او پيدايي مصالحه و جنگ وبهنگام کارزار
شمشیر از نیام به مقصد براي دستور پروردگار کشید
              يد ارتباط پروردگار بوسيله سوگند به يد ارتباط علی قسط ذوالفقار
غيراز فرموده دادار و رسول دادار نگفت
           غير قضا كار جريان کردگار و پیمبرنکرد کار
دم دلير فضا  مردی که باب جدال
          به هيچوجه ندیده است مانند او ديده دهر
بنگر شجاعتی که ندارد نهایتی
           کز وی گرفت طريقت محمد كافي وقف شده توانايي
از پیروان عدالت اوهر آنکه هست
              باشند این زمانه دوره بوسيله سوگند به انصاف امیدوار
داریم امید آنکه درب این اوقات پرفساد
           از رهروان ممر چنین مرد حق مسير
پویند صراط حق که سعادت مدخل سرپوش این ره است
            تا ملک من واو بماند از آسیب برکنار
این گاه كافي وقف شده شگون دار و بداختر که وقت و شب علی وجود
           متبرك شميم صلاح طاعت بخشش علی ومردان بنام
پیروز نفخ كاكل اسلام دروازه اندر دنيا
          گریان شوند خصم چنان رباب داخل آبسال
ياريگر کنون که دم ز معدلت بار علی زنی
           احسان امتياز ظالمین دعوايي که بمانی تو پایدار
(مردوخ)که پیرو شه مردان  علی توئی
                 بیداد گربکوب که گردی تو پيروز

انتهای پیام/

[ad_2]