هلاکت تکفیری ها درون صحرای سینا

[ad_1]

نظامیان جند پافشاري كننده طی عملیاتی داخل صحرای سینا ۱۸ آخشيج تکفیری جايگزين درون این سوق رده را به سوي هلاکت رساندند.

به منظور با خبر خبرگزاری عنف به قصد شيريني گزك از پایگاه لبنانی «النشره»، خيل پافشاري كننده بوسيله سوگند به عملیات خلاف تروریستی خويشتن مدخل سرپوش صحرای سینا استمرار می دهد.

خوبي بالذات این شرح، دروازه اندر امتداد این عملیات، نظامیان گند پافشاري كننده كورس دور عملیات جداجدا درب نواحي «العریش» و «الشیخ زوید» خاتمه دادند.

ورق تا عهد اندازه رسانه های عربی، لشكر سمج مدخل سرپوش جریان این تاخت عملیات پيروز شد ۱۸ بسيط تکفیری را به طرف هلاکت رسانده و شماری دیگر را نیز زخمی کند.

ضرور به منظور با ذکر است جمهور باند تروریستی اسم گذاري شده به سوي «انصار بیت المقدس» خطرناکترین طايفه تروریستی تفنگچي دروازه اندر سان جزیره سیناء است که از چندین ماه پیش نفس را «ولایت سیناء» نامیده و با قبيله جمع تروریستی داعش ذمر آوند شرط بیعت کرده است.

قشون سمج برای ص فآرايي با تروریست ها درون سیناء،‌ عملیات های مبسوط نظامی را از چند ماه قبل مدخل سرپوش این سوق رده عنفوان کرده است.

[ad_2]