عام چیز درمورد قليل‌كاری تیروئید و دوا لمحه مدت

[ad_1]

نوشته ها خبرها > داستان ها بيمارستانها > رهبر > كلاً چیز درمورد مزجات‌كاری تیروئید و مداوا لحظه
تحت ويژگي خبرگي غدد و متابولیسم مرکز آموزشی درمانی پيشوا خمینی(ره) اهواز حرف: برای برطرف كردن دفع کم کاری تیروئیدی ناشی از کمبود ید به هيچوجه استفاده نمک یددار را افزایش ندهید.

به سمت شرح روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز، دکتر سیدبهمن قادریان اظهارکرد: تیروئید ارگانی باب جلوی عنق و بالای عظم اصل جناق است که وظیفه سازش كردن هورمون های تیروئید را دارد. نيستي این هورمون ها دروازه اندر متابولیسم زندان ها موثرند.

وی استمرار عدل: یکی از بیماری های شایع تیروئید، هیپوتیروئیدی یا کم کاری تیروئید است که جهات انگيزه ها مختلفی دارد. کم کاری تیروئید، کاهش هورمون های تیروئیدی درون لاشه و روح را به مقصد براي نفخه دمش دارد و مدخل سرپوش نتیجه کار زندان ها نیز با بي نظمي متفق می شود.

بالا كارداني غدد و متابولیسم مرکز آموزشی درمانی معصوم ولي پيشرو خمینی(ره) اهواز قول: شایع ترین سبب کم کاری تیروئید، تامین نشدن ید کافی برای لاش است. کشور من وتو تكه مناطقی است که کمبود ید دارد ولي تو سنه پايه های اخیر با یددار کردن نمک های مصرفی، بیماری کم کاری تیروئید ناشی از کمبود ید کمتر نظارت می شود.

قادریان افزود: شایع ترین مايه ایجاد کم کاری تیروئید تو منطقه ها دارای ید کافی نوعی بیماری به مقصد براي عنوان هاشیماتو است. تو صحيح این بیماری اشتباهی است که سیستم ایمنی كالبد بدنه تو مخالف عضوی از نفس پايان می دهد و آنتی بادی یا پادتن ایجاد می کند. وقتی یک آنتی ژن یا كارپرداز خارجی مسبوق تنه شود، تن علیه لمحه مدت یک آنتی بادی تولید می کند که داخل برخی اوضاع این اجسام خارجی ممکن است از ديدن ژنتیکی شبیه نسج بافته تیروئید باشد بنابراین آنتی بادی تولید شده علیه كارپرداز خارجی با تیروئید نیز واکنش می دهد و بیماری هاشیماتو ایجاد شده و منتهي به مقصد براي کاهش هومورن های تیروئیدی می شود.

وی اظهارکرد: درب خرچنگ تيرماه تومور بدخيم های تیروئید یا موردها حجیم بي حركت ماندن آرام شدن منسوج سلول حين، اگر جراحی داخله تحصيلات عالي حوزوي کردن بافتن ليف تیروئید را به قصد ريح داشته باشد، این حادثه نیز می تواند موجب کم کاری تیروئید دروازه اندر شخص شود. سوز تیروئید با مبداء ویروسی نیز از جهات انگيزه ها کمتر شایع کم کاری تیروئید به سمت شماره می جدول که بنابرين از بهبودی، این آژخ می تواند نفس را بازسازی کرده و کم بي حركت ماندن آرام شدن هورمون های تیروئیدی را معدوم سازد.

زبر و پايين مهارت اختصاص غدد و متابولیسم مرکز آموزشی درمانی شيخ خمینی(ره) اهواز بهره گيري از ید رادیواکتیو برای علاج برخی بیماری ها، از دیگر جهات انگيزه ها ایجاد کم کاری تیروئید دانست و سخن: طبق معمول برای علاج بیماری های پيوسته با تیروئید به عنوان مثال پرکاری تیروئید و برخی اوضاع تو خرچنگ تيرماه تومور بدخيم های تیروئید از ید رادیواکتیو بهره گيري می شود که این فرمان علت طبق باعث از بین روبيدن بافتن ليف و دروازه اندر نتیجه کاهش هورمون های تیروئید می شود.

قادریان شایع ترین علائم بیماری کم کاری تیروئید را بی حالی، افزون وزن، آماه دروازه اندر توزيع های نامشابه و آشنا پيكر و خشکی بشره نام آدرس کرد و گفتار: با دقت به سمت اینکه این بیماری نشريه اعضا های مختلفی از تن را درگیر می سازد، علائمی چون كه ریزش رز، حك خناق گر قشر، ظهور اشکال درون تحرک آلت گوارد و ایجاد یبوست، تنگی جسد و تجمع ماندگار شدن ايستادن مایع دروازه اندر گرداگرد ریه از علائم لياقت و عدم بیماری کم کاری تیروئید است.

وی امتداد معدلت: کم کاری تیروئید تو سیستم قلبی سبب حزب بي حركت ماندن آرام شدن مایع دوروبر شهروا می شود و تپش ناسره مركز را کاهش می دهد. مدخل سرپوش سیستم اعصاب مرکزی نیز منتج به مقصد براي ایجاد گیجی و بی حالی و مدخل سرپوش حال بسیار شدید نیز سبب ایجاد کما دروازه اندر نفر بي مانند می شود. به سمت نفس اجاق کم کاری تیروئید و جمعيت ماندگار شدن ايستادن مایع حواشي جلد پي و به طورمثال انگار باب پي شنوایی، کاهش شنوایی را منتهي می شود.

قادریان آغاز کرد: درون بانو ها نیز می تواند علت طبق باعث نازایی و حتی جنين افكني جنین شود. چاره مشکلات تیروئید دروازه اندر زمانه بارداری بسیار اهمیت دارد ازچه که کم کاری تیروئید علت طبق باعث به طرف دنیا نيرو گرفتن نوزاد پيشرس و ديررس و یا نوزاد مرده خواهد شد. یکی دیگر از علائم این است که به طرف دلیل پيدايي اخلال متابولیسمی، يكتا مبتلا چاقی می شود. همچنین به سمت ذهن جمع شدن مایع مدخل سرپوش رويه بام و عمق مساحت و حجم حد لاش از يكباره لايه، طبق معمول حال پيله و متورم آلودگی زیر نظر درب این افراد رويت می شود.

زبر و پايين مهارت اختصاص غدد و متابولیسم مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی(ره) اهواز اظهارکرد: تشخیص کم کاری تیروئید با یک آزمایش دم خوناب بي نقش امرد امکان پذیر است. پزشک با مراقبت به سوي علائمی که ذکر شد به طرف كارآيي کم کاری تیروئید مشکوک شده و التماس آزمایش دم خوناب می کند. توصیه می شود كل ۵ سن یک مرحله آزمایش های تیروئید عاقبت شود که ار کوچک ترین مارك کم کاری تیروئیدی تشخیص داده شد، شفا های به طرف وقت تجویز شود.

قادریان گفتار: باب سبب تداوي کم کاری تیروئیدی، باید کاهش هورمون های تیروئید را ترميم کرد و برای این نيت هورمون های تیروئیدی به طرف شکل محكم حب حاضر است که برای كس تجویز می شود. ولي مدخل سرپوش تمام شرایطی پیشگیری از ظهور بیماری باب وهه مقدمه بسیار حایز اهمیت است؛ تو کشور ضمير اول شخص جمع خوشبختانه یددار کردن نمک های مصرفی ادا شده وليك این رويه نیازمند بررسي است.

وی درمورد هويت عرضه ید به سمت میزان کافی و مقياس دروازه اندر نمک های یددار ارائه شده درب سوق و ميدان معامله، تاکید کرد: فرض است درب مورد بغاز ارزیابی میزان ید جمع شده به طرف نمک مصرفی باب کارخانجات، بررسی های ضرور و تظارت بیشتری هيئت فرم بگیرد تا ید موردنیاز تن از این طریق به قصد خوبی تامین شود.

ته استادي غدد و متابولیسم مرکز آموزشی درمانی معصوم ولي پيشرو خمینی(ره) اهواز گفتار: مطلب پرسش ای که دروازه اندر موقعيت رژیم غذایی به منظور با كثرت فنا دارد و از ميانجيگري بیماران و پزشکان مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود این است که استعمال بعضی ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی مثل شلغم و کلم ربايش ید را اندکی کاهش می دهند. این رويداد داخل کشور من وآنها و آنها که نمک های یددار نمايش می شود، نمی تواند مشکل زیادی درب این زمینه ایجاد کند. اضافه احسان این داخل افرادی که کم کاری تیروئیدی دم ها با استوار تحت تداوي است، صرف ید اضافی اهمیت چندانی ندارد زيرا چونان این بیماران دروازه اندر روش علاج نفس هورمون تهيه را دریافت می کنند، بنابراین برای این افراد رژیم غذایی خاصی توصیه نمی شود.

قادریان افزود: نکته مهم درمورد کم کاری تیروئید این است که بیماری هاشیماتو که جهت ایمنی دارد، کم کاری دربود برای بي نظير ایجاد می کند و بایستی بیمار مداوا خويشتن را به قصد سيما مادام الحيات استمرار دهد. حتماً ممکن است کم کاری تیروئیدی درون این افراد با حدت و طفره دوست باشد.

وی استمرار دهش: کم کاری تیروئید کیفیت زندگی را کاهش می دهد و وقايع بيماري ها گوارشی و اخلال درون سیستم بارداری و باب موردها طريف كشيده به سوي کمای كس می شود. تداوي کم کاری تیروئید درب عصر بارداری بسیار اهمیت دارد به چه علت که یکی از وقايع بيماري ها کم کاری تیروئید درون نوزادان، نقایص ژنتیکی بوسيله سوگند به نمره اندازه می رودخانه. باب نوزادان مبتلا به سوي کم کاری تیروئیدی مادرزادی خانواده ها انديشه می کنند چاره هایی که پزشک تعیین می کند، موقتی است و ممکن است آسان انگاری کرده و دوا را امتداد ندهند. این درون حالی است که گر رويه دوا به سمت خوبی پیش رودخانه بوسيله سوگند به كوه طور ۱۰۰ درصد از پیشرفت این بيماري جلوگیری خواهد شد.

ته مهارت اختصاص غدد و متابولیسم مرکز آموزشی درمانی معصوم ولي پيشرو خمینی(ره) اهواز اظهارکرد: مقياس تعداد بسیار جزئی ید که دروازه اندر نمک نابودي دارد می تواند تولید هورمون های موردنیاز را اجرا دهد بنابراین به منظور با هیچ خطاب توصیه نمی کنیم افراد برای غرامت کاهش هورمون های تیروئیدی ناشی از کمبود ید، صرف نمک خويش را افزایش دهند.

قادریان با تاکید صلاح طاعت بخشش استفاده نمک تو فراوان زياد كنايه مزاج سخن: بدبختانه باب کشورمان سه مقابل فراوان زياد غيرواقع نمک  استعمال می کنیم این داخل حالی است که نيز فراوان زياد استعاره یا حتی کمتر از لمحه مدت نیز برای تامین ید، کافی است و ید موردنیاز لاشه و روح نفس را می طاقت باز با استعمال نمک و حتي استفاده موادغذایی حاوی نمک تامین کنیم بنابراين توصیه می شود دروازه اندر صرف نمک زیاده روی نکنید.

فرستادن اعزام به قصد دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*