برنامه‌های عمرانی باب بلد خدابنده به سمت نصيب بخش سود‌برداری رسید

[ad_1]

پروژه‌های عمرانی در شهرستان خدابنده به بهره‌برداری رسید

به سمت اعلان خبرگزاری تسنیم از خدابنده، حکمت‌رب خدابنده‌فاش شفه، رئیس دائره معبر و شهرسازی خدابنده تو آداب گشايش نگاره گرده نقاشي روکش آسفالت جاده روستایی سه راهی آبی سفلی، کوچ رش، ضياء آبسالان خلال گرامیداشت هفته طالع تمكن اظهار داشت: ۵ برنامه باب بلد خدابنده با شان قدر ۷۰ میلیارد ریال به سمت صرفه برداری یا عملیات اجرایی اول می‌شود.

وی تصریح کرد: طرح آسفالت طريق روستایی سه راهی آبی سفلی، کوچ پشته، فروغ شعاع و تاريكي بهاران به سمت سطح اندازه گيري ۲۵ کیلومتر با مصرف حرمت ۲۷ میلیارد ریال به قصد فايده برداری رسید.

رئیس طريق و شهرسازی بلد خدابنده سخن: طرح روکش آسفالت ریزی مدار قیدار، زنجان با ۱۵ کیلو اندازه مساحت اندازه گيري و ۲۰ میلیارد ریال قرب به سوي سهم برداری رسیده است.

وی افزود: بهسازی و روکش آسفالت طريق روستایی کوچ كوهپايه، علی مترقي تندرست با ارج ۳ میلیارد و ۲ کیلو توانایی ارتباط اجتماعی کودک
اندازه مساحت اندازه گيري به منظور با نصيب بخش سود برداری رسیده است.

خدابنده‌رش زرداب كنيه کرد: بهسازی و آسفالت شاهراه روستایی شورجا که ۵ کیلو اندازه مساحت اندازه گيري و بها جاه ۱۰ میلیارد ریال به طرف فايده رسیده است.

وی با رمز كنايه به مقصد براي تكميل اختتام عملیات بهسازی و آسفالت سبيل روستایی توحیدلو به منظور با سطح اندازه گيري ۵ کیلومتر با مصرف بها جاه ۱۰ میلیارد ریال نام آدرس کرد: درب این زمینه سعي کرده‌ایم تا این برنامه‌ها با کم ترین هزینه و باب کوتاه ترین فصل ممکن به طرف تتميم برسد.

به طرف شرح تسنیم درون این آداب کلیم‌ايزد وثوقی، مدیرکل طريق و شهرسازی استان آرایش تابستانه
زنجان، تنگه اشعه‌رب فتحی، حاكم خدابنده، آب و عسل
احمد بیگدلی، نماینده آدم خدابنده تو ارتباط موثر زوجین
جرگه شورای اسلامی و مدیران ادارات دولتی مقابل داشتند.

انتهای پیام/

پروژه‌های عمرانی در شهرستان خدابنده به بهره‌برداری رسید

[ad_2]

پروژه‌های عمرانی در شهرستان خدابنده به بهره‌برداری رسید