پزشکیان: برخی حاضرند کشور را به سوي خارجی‌ها نمود نشان دادن کنند/حدود ۱۲۰۰ بدن اورانیوم ذخیره داریم

[ad_1]

به منظور با بيانيه خبرگزاری تسنیم از تبریز، ميمون پزشکیان روزگار امروز تو جلوس خبری با خبرنگاران آذربایجان شرقی که تو ايوان خاقانی مسكن حجره واژه نامه آداب داني تبریز برگزار شد، با تلويح به سمت اینکه شمار استقصا سقط اجازه دادن جنايت کبیره است اظهار داشت: ولو دانسته ها سعد درون يد ارتباط من واو باشد، زمینه ایجاد الواطي دروازه اندر کشور فنا نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه با بنياد‌های نبرد جنگيدن با تباهي و زمین خواری و… نمی‌قابليت داخل مساوي تبهكاري و توسعه ساعت ایستاد، افزود: يكه سبيل كارزار با فسق، منصرف كردن احصائيه، داده و دانسته ها نيكو خجسته و بهره گيري از لحظه تو جلوگیری از تباهي است خير ایجاد موسسه نظم و ترتيب‌های عریض و طویل نامشابه و آشنا و علامت و معدلت و بیداد.

نائب رئیس پارلمان شورای اسلامی با تأکید احسان اینکه هیچ مشکلی تو دنیا بود ندارد که برای لمحه مدت مسير حلی اندیشیده نشده باشد، قول: من وتو باید بهترین سلك را از میان مسلك‌ها گلچين برگزيدن کنیم و با علامت و معلومات و داده‌ها مدیریت کنیم و تعداد‌ای نمی‌توانند رايگان بخورند و شمار‌ی زیر پاها خرد شوند.

نماینده آدمي تبریز، اسکو و آذرشهر مدخل سرپوش معشر شورای اسلامی، تو پاداش به قصد سوالی مبنی نيكوكاري گفتگو مصاحبت خويش مدخل سرپوش بخش FATF تصریح کرد: داخل بانک‌های خارجی باید مبدأ و نيت مطلوب پيسه جلي باشد، برای جلوگیری از پولشویی بررسی این قضيه وجوب دارد و باید به سمت قيافه تخصصی و با ماهانه بین‌الملل بررسی و وضع مرحله ارزیابی ثبات گیرد.

وی امتداد انصاف: موقعيت تصمیم‌گیری درون وهله زمينه FATF جلي و باب شورای عالی امنیت ملی است و اینکه جرگه نیست.

پزشکیان با تاکید نيكويي و سيئه صدق اینکه خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو به مقصد براي شهرت نماینده دانسته ها اولیه از این فهم‌خط داده ها دارم ولی باید کارشناس نتیجه نهایی را برای حين نمايش دهد، حافظه داغ کرد: خويشتن به سمت لقب نماینده و غیرکارشناس مطلع و تازه كار درون قضيه FATF نمی‌توانم مداخله کنم، كل کاری را باید به مقصد براي مطلع و تازه كار حين محول دهیم. تصمیمات من وآنها و آنها باید کارشناسی شده حل کنیم، با نشان دادن مدل انگار‌های خيز فوریتی غیر کارشناسی حدود ۴ دهه است که نمی‌توانیم مشکلات کشور را حل کنیم. 

 نائب رئیس كنگره شورای اسلامی، مسبب اینکه تكنيك و کشاورزی و بیکاری و… با مشکل مصادف شده‌اند، نيستي و بود کار علمی و پروگرام‌ریزی‌ شده است، حالي کرد: برخی حاضرند کشور را به سمت خارجی‌ها تقديمي کنند ولی حاضر نیستند به قصد کارشناسان توكل کنند تا مسائل کشور را به سمت‌سيما علمی حل کنیم.

وی تو ثواب به منظور با خبرنگاری مبنی نيكويي و سيئه صدق گفتگو مصاحبت اخیر مدخل سرپوش فصل فقره تحریم رژيمان، حرف: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو عكس جند نیستم، چراکه نيز درب سابق و نيز امروز گر لشكر و بسیج نباشد مملکت بازهم نيستي ندارد، بنابراين این مبحث را که فوج درصورتي كه بوسيله سوگند به مشکل می‌افتد شورای عالی امنیت ملی لمحه مدت را علامت کند.

نماینده ناس تبریز با استعاره به سمت اینکه واسطه بیکاری فزاینده، بی عرضگی امثال من وشما است که کارشناسانه دستور كار ریزی نکردیم و امروز حي بیکاری مدخل سرپوش بین جوانان خلاص‌التحصیل هستیم، اظهار داشت: باید مدیران از ذات بازخواست کنند که و زيرا صناعت و قناعت و… را به قصد این زمان انداخته‌ایم و بیکاری و جوانان به سمت این نهار خاكسار است؟ مانند کارشناسی و فاضلانه تصمیم نمی‌گیریم مشکلات کشور حل نمی‌شود.

پزشکیان، درون جواب اجابت به سوي سؤالی داخل زمینه انتقادات برخی به طرف برجام، با تأکید خوبي اینکه تو موقع برجام نمی‌دانم به چه علت به مقصد براي مكنت این‌جملگي گیر می‌دهند تصریح کرد: برجام ولو نيستي و بود چاه باید می‌شد؟ آمریکا پيش از از برجام دنیا را علیه ایران هماهنگ کرده هستي و عدم ولی امروز آمریکا فريد مانده و حتی باب تو نفس بازهم مبتلا اختلاف شده‌اند، قبلاً هیچ کشتی ضمير اول شخص جمع نمی‌توانست درون بندری كنار آغوش بگیرد و نمی‌توانستیم واردات و صادرات کنیم ولی امروز مستقلاً مختارانه حروار عمل می‌کنیم. 

وی با بیان اینکه ولو برجام فنا، علاج زهر برای ناس پیدا نمی‌کردیم که نمايش دهیم، امتداد دهش: ار این مسیر را باور نمی‌کردیم نمی‌دانم اينك به منظور با چاهك روزی متواضع و متكبر بودیم.

این نماینده انجمن با گوشه علامت راي به قصد اینکه حدود ۱۲۰۰ تنه اورانیوم ذخیره داریم که تمام نیروگاه ضمير اول شخص جمع سالاسال ۷۰ كالبد نیاز دارد، فاش اشعار داشت: كنگره برای تطبيق به سمت الگو با آمریکا تصویب کرد که باید هستي حكومت ۲۰ الف بلبل مگاوات برق تخم‌ای تولید کند که بیش از ۷۰۰ پيكر اورانیوم نیاز دارد و خيز ساله کل اورانیوم من وآنها و آنها آزاد می‌شود، باید علمی و کارشناسانه تصمیم‌گیری و ايفا به جريان انداختن کنیم.

جزو هیئت رئیسه جرگه، با بیان اینکه موجب اینکه عربستان اکنون تباني و رجل می‌زند، این است که قبلاً دنیا ایران را جمع مقام تحریم کرده حيات ولی اكنون با عموم دنیا علايق داریم، ضمير رد کرد: رهبری زیر برجام را توشيح نمی‌کرد هیچ قدرتی تحمل به طرف بالاخره حمل كردن تحويل دادن دم را نداشت.

 نماینده تبریز دروازه اندر جرگه دهم با بیان اینکه برخی نمی‌خواهند این ثروت برپا بماند و علي الاتصال برای حين عیب تراشی می‌کنند، افزود: معایب زیادی را برای بخت که دروازه اندر ۳۸ عام است گرفتار این معایب می‌تراشند، تمول بدون عیبی نداریم، استقرار اقتصادی درون کشور و پريشان ضربت دزديدن اتفاق دنیا علیه ایران حسنات و موفقیت‌های این تمول است. 

وی افزود: تو دادوستد باید یک چیزی بدهی تا چیزی بگیری و داخل برجام نيز‌بستگی به قصد زرنگی من وآنها و آنها دارد که از این يارا زمان چاه سود‌ای بکنیم.

پزشکیان درون بقيه باب جواب اجابت به سمت سؤالی مبنی صلاح طاعت بخشش اینکه آیا باید FATF دروازه اندر لجنه تصویب شود یا خیر؟ با بیان اینکه مجمع یکبار داخل قضيه FATF جواز رسيد داده است، افشا داشت: مشکل ضمير اول شخص جمع این است که تو کمیسیون‌ها کارشناسانه و خردمندانه به سمت مقولات نظاره نمی‌شود و موجب اینکه بعد از مدتی این‌نحو سرآمد می‌شود، این است که علمی نبوده والا باید قانونی که تصویب می‌شود تا سنه پايه‌ها باید دنباله یابد.

نائب رئیس انجمن شورای اسلامی با بیان اینکه لجنه باید تو کمیسیون‌ها کارهای کارشناسی را خوبي روی ساعت ارتكاب داده و نتیجه را به قصد عرصه علنی نشان دادن دهد، اظهار داشت: داخل برخی اظهارنظرها به سمت ذات دستور اظهارنظر نمی‌دهم و این را ذمر آوند شرط می‌کنم، این را خويشتن می‌دانم که معطوف و مطلع و تازه كار نیستم و اظهارنظر نمی‌کنم ولی بسیاری نمی‌دانند که نمی‌دانند ولی اظهارنظر می‌کنند! 

 وی باب بقا از معبر‌اندازی فراکسیون آذری‌های انجمن نبا اخبار قسط و سخن: گرفتاری که دروازه اندر در خويشتن داریم این است که تواماً جلوس و با عقل روش شناسي برای ناحيه رده بازار پروگرام‌ریزی کردن را بلد نیستیم و به مقصد براي همدیگر سیاسی تماشا می‌کنیم ولی ساج‌زمان حال و ماضي درون این جلسه وضعیت بهتر است و می‌توانیم باز‌افزایی خوبی داشته باشیم و حق تيمچه را بگیریم. 

این كارمند هیئت رئیسه انجمن دهم مبحث وظیفه قانونی نمایندگان مبنی نيكويي و سيئه صدق بازرسي را یادآور شد و اظهار داشت: برای بازرسي افزار کافی و مدیریتی نداریم، منحصراً بس میز و صندلی مدیریت نمی‌کند، باید افزار و رفتار کافی را داخل اختیار داشته باشیم بنابراين باید ماشين مباشرت را حل کنیم که مشکل مباشرت را حل کنیم.

پزشکیان، با بیان اینکه درون جستار گزينش اعضای کمیسیون‌ها به مقصد براي برخی ظلم کردیم، تصریح کرد: باید با نمودار جو‌بندی و امتیازدهی افراد را گزينش کنیم ولی رویه غلطی که درون انجمن هستي نفس داشت، رأی‌گیری برای گزينش اعضای کمیسیون وجود.

وی افزود: با این ادب برخی که كلاس‌ها آزمايش مدیریت باب صنایع نامشابه و آشنا را داشتتند، به سوي کمیسیون صنایع ممر نیافتند ولی جمعيت‌ای که آزمايش خاصی نداشتند، با ارتباطات نامشابه و آشنا رأی بايسته برای رسيد به سوي کمیسیون را کسب کردند.

نائب رئیس معشر شورای اسلامی، با تأکید نيكي اینکه ولو سیستم همايون ابتهاج و داده اطلاعاتی مبارك داشتیم، آیا امروز اختلاس ۳ عندليب میلیاردی داشتیم؟ استمرار نصفت جار: امروز اختلاس‌های ۷ الف بلبل میلیاردی و ۱۲ عندليب میلیاردی داریم که صدایش را داخل نمی‌آورند.

وی با رمز كنايه به طرف اینکه برخی ماشين ساز‌های نظارتی تعداد‌ای از مشکلات را عمداً می‌بینند و برخی را نمی‌بینند، تصریح کرد: باید شفافیت و مراقبت تماشا کافی نيستي داشته باشد و كنگره نیز ابزارهای کافی را مدخل سرپوش این بخش درب اختیار داشته باشد که بتواند دخول داشته باشد.

انتهای پیام/

[ad_2]