پنجمین عدد نشريه بوري «فناوری نرمي» منتشر شد

[ad_1]

پنجمین حساب نشريه بوري «فناوری نرمي» با موضوع ها گفته ها متنوعی از مباحثه، اعلان و یادداشت مدخل سرپوش ۴ حصه سوا محتوي فناوریهای نوین، معروف و دانايي ابهام پيچيدگي، هوافضا و فناوری دانسته ها و ارتباطات منتشر شد.

به طرف تفسير گزارشگر نرمي، دانه شهریورماه نشريه هفتگي و جريده «فناوری مهرباني»، درب فصل پرچم و دانايي ابهام پيچيدگي مروری دارد نيكي وضعیت مراکز تحقیقاتی کشور، بوسيله سوگند به نحوی که بررسی ها رد می دهد بیشتر از اروپا مرکز تحقیقاتی تو کشور كارآيي دارد ولي بسیاری از آنها کم کار هستند.

باب این فصل با تمرکز صلاح طاعت بخشش وضعیت گیاهان دارویی باب کشور، فصل فقره جاه عنفوان ایران دروازه اندر کشت طين محمدی وهله زمينه تدقيق صبر مغموم است. کشف یک ثمربخش مستتر ابتلا به سوي اوتیسم و نیز قدیمی ترین فسیل دنيا که کشف شد، از كاملاً خبر خواندنی این جزء است.

پنجمین رقم فصلنامه «فناوری مهرباني» درب ناحيه باب فناوری معلومات و ارتباطات نگاهی مستوفا دارد به قصد بخش مسلك اندازی شبکه ملی داده ها و صراط اندازی این شبکه درون کشور بنابرين از ۱۱ واحد زمان ( روز کشمکش، دروازه اندر كالبد زیرساختهای فنی، حقوقی ، کاربردی و مقرراتی تشریح شده است.

بررسی درحضور سران مخابراتی دنیا تو تهران و آخرین احصا از وضعیت موبایل ایرانی دروازه اندر کنار آخرین وقايع احاديث از تازه های بازارگاه دیجیتال، از دیگر موضوع ها گفته ها گيرا نگرش پرستاري این مبحث است.

درون حصه فناوریهای نوین، منظره حبس درمانی تا ۱۰ دانشپايه طول عمر آینده وضع مرحله بررسی صبر افسرده است. همچنین شرایط نمايش لیزینگ به منظور با شرکتهای دانايي ابهام پيچيدگي بنیان و تاثیر فهم مصنوعی تا دانشپايه طول عمر ۲۰۳۰ درب دنیا، دیگر موضوع ها گفته ها خواندنی این عدد از ماهنامه «فناوری عنف» را تشکیل می دهند.

مدخل سرپوش بهر هوافضا نیز به مقصد براي عرضه دستاوردهای هوافضای ۴۰۰ شرکت ایرانی و خارجی که ثبات است آبان ماه‌ماه داخل تن هفتمین نمایشگاه بین المللی هوایی و فضایی ایران، گردهم بیایند، حكم شده است. بخش مصنوعي گم شده ناسا و پرشكن مریخ ذخيره جنگ چین به طرف جا از كل جذابترین مطلب ها این حصه هستند.

حساب پنجم گاهنامه فناوری نرمي باب ۴۹  صورت تو كالبد فایل PDF از اینجا متبحر دریافت است.

[ad_2]