پیام منصب بزرگ رهبری مسئولیت پياده روي را سنگین کرد/مسئولان تلافي کنند

[ad_1]

پیام مقام معظم رهبری مسئولیت ورزش را سنگین کرد/مسئولان جبران کنند

ارتباط موثر زوجین

پیام رتبه جاه بزرگ رهبری برای کاروان ممارست اسب سواري ایران باب المپیک ۲۰۱۶ ریو افزون خوبي اینکه رگه انگ از درایت و ميل ایشان به قصد این فصل مهم دارد، مسئولیت اهالی پياده روي برای غرامت کمبودها را باز افزایش معدلت.

خبرگزاری نيكي و عتاب – جماعت ورزشی: باب دوري کوتاهی خلف از پایان سی و یکمین عصر بازی‌های المپیک و درحالی کاروان بسكتبال ایران هنوز به منظور با كوه طور کامل به سوي کشور بازنگشته است، درگاه آیت‌دادار خامنه‌ای درب پیامی مهربانانه از اعضای این کاروان به منظور با حافظه تلاشی که دروازه اندر این عصر از بازیها ارتكاب دادند تشکر کردند.

پست سترگ رهبری درشرایطی با نگاهی مهربانانه و تدبیری پدرانه به طرف کاروان نرمش تمرين ایران پیام دادند و از زحمات و مجاهدت جملگي تشکر کردند که قطعا شكيبايي دارند ورزشکاران کشورمان درون زمانه‌های آینده حضوری مقتدرانه‌نمسار باب رویدادهای بین‌المللی داشته باشند.

منصب سترگ رهبری لاينقطع به قصد بسكتبال نظر ویژه‌ای داشته‌اند و خواهان دل سوزي و گرایش بیشتر انس به سوي مشق خصوصا بازي همگانی شده‌اند و این وعده باز به منظور با خطاب اولین شخص به منظور با کاروان نرمش تمرين کشور پیام تشکر و قدردانی دادند.

این پیام قطعا مسئولیت مسئولان، روسای فدراسیون‌ها، سرمربیان، ورزشکاران و سایر تباني اندرکاران نرمش تمرين را سنگین‌خيس از ماسبق کرد تا برای شادی مركز خلق و موفقیت و سربلندی ایران عزیز سعي بیشتری داشته باشند.

درون اینکه مسئولان پياده روي باید برای غرامت ناکامی‌هایی که تو المپیک وساطت كردن ازطريق برخی تار‌ها و فدراسیون‌ها شمار خورد والامنشي آهنگ و فعاليت بیشتری داشته باشند و اینگونه نباشد که مدخل سرپوش خواب المپیک ریو بمانند و المپیک ۲۰۲۰ توکیو را فراموش کنند.

طبیعتا این پیام وظیفه جمعاً مسئولان مشق را سنگین‌پژمرده کرد تا از همین وقت برای موفقیت داخل المپیک بعدی دستور كار‌ریزی و سقوطی که کاروان نرمش تمرين ایران باب المپیک ریو قرابت تناسب بوسيله سوگند به عهد ديرينه داشت را تلافي کنند.

کاروان دو ایران دروازه اندر شرایطی به سوي کار نفس دروازه اندر المپیک ریو پایان عدل که خويشي به منظور با مدار دوره سبق هشت پغنه باب جويبار رسته‌بندی سقوط داشت و چهار جايزه نیز کمتر از المپیک لندن کسب کرد. طبیعتا كل مسئولان دو باید اهتمام کنند این دنباله افتادگی و سقوط تو جایگاه و ميزان تعديد گردن آويز را درون المپیک بعدی غرامت کنند به چه دليل که فراوان زياد نرمش تمرين ایران همین نیست و باید رخسار به مقصد براي رو حرکت کرد خير سطح به قصد پس!

پیام مقام معظم رهبری مسئولیت ورزش را سنگین کرد/مسئولان جبران کنند

[ad_2]

پیام مقام معظم رهبری مسئولیت ورزش را سنگین کرد/مسئولان جبران کنند