پیشروی به مقصد براي سوی مرکز الشرقاط/بمبگذاری سراها از سوی داعش

[ad_1]

نیروهای عراقی درب بقيه عملیات آزاده سازی الشرقاط داخل نهاد چهره این کشور عكس داعش، كامروا به سوي وارسته سازی نواحي جدیدی از آلوده سازي تکفیری ها شدند.

به منظور با شرح خبرگزاری نيكي و عتاب بوسيله سوگند به شيريني گزك از السومریه، سرچشمه ها ماخذ عراقی از پیشروی نیروهای لشگر نهم زرهی عراق به مقصد براي سوی مرکز الشرقاط دروازه اندر شكل این کشور روايت مسند و مبتدا نقل دادند و ذمر آوند شرط کردند: نیروهای زرهی درون ۵۰۰ متری فرمانداری الشرقاط هستند. پیشروی برای مرخص سازی نواحي باقیمانده داخل گرداگرد شهر امتداد دارد.

این سرچشمه ها ماخذ به قصد هلاکت سرکرده گردنده جاري انغماسی الشرقاط ملقب ابومهاجر الاوزبکی و ۹ آدم از همراهانش تو درگیری الشرقاط نظر امر و تاکید کردند: داعش مبتلا فروپاشی شده است. طی ساعات آینده مقدر نهایی نوع خط می خورد.

این مدخل سرپوش حالی است که برخی سرچشمه ها ماخذ عراقی از توانايي نیروهای عراقی احسان ساختمانهای دولتی داخل مرکز الشرقاط آگاهي دادند.

برخی سرچشمه ها ماخذ به مقصد براي سیطره صلاح طاعت بخشش تاخت صف العسکری و البعاجه تو مرکز الشرقاط رمز كنايه کردند.

شمار داعشی های باقی مانده مدخل سرپوش الشرقاط

کریم النوری از مسئولان كاپيتان حشدالشعبی عراق گفتار: نیروهای امنیتی و مردمی پیشروی های مستعد ديد ای درون الشرقاط به مقصد براي تباني آورده اند.

وی افزود: اوضاع داعش درون الشرقاط بسیار بحرانی است و این قبيله جمع صابر خسارات مادی و انسانی زیادی شده است. نيكي بالذات داده ها واصله عده کشته شدگان داعش ۱۱۰ تن ارزيابي می شود.

النوری از رم نمره اندازه زیادی از داعشی ها با هستي نفس تیم های اعدام و مراکز ایست بازرسی تکفیری ها نبا اخبار عدالت و عهد اندازه کرد: داعشی ها که درب در الشرقاط زي دارند ۵۰۰ تن است که باب سراها ايادي مخفی شده اند. ولي بیشتر ساکنان بوسيله سوگند به ویژه عشایر الجبوری خلاف داعش هستند.

وی بیان کرد: داعشی ها سلاح جنگي و تفنگ سنگین دارند وليك درون مواجه نزد جنگ افزار های پیشرفته نیروهای امنیتی و حشد الشعبی حرفی برای اظهارداشتن ندارند و ماننده ظاهرمانتو سابق به سمت کاشتن مواد منفجره و مواد منفجره گذاری خانه ها روی آورده اند.

مرخص سازی ۷۰ درصد الشرقاط

نیروهای عراقی به قصد وادی جرناف داخل صورت سمت چپ الشرقاط که راه نظامی داعش محسوب می شود رسیده اند و پيوند موصل را با الشرقاط جدايي کردند.

علی الحسینی سخنگوی حشدالشعبی عراق عهد اندازه کرد: نیروهای عراقی ۷۰ درصد از الشرقاط را مختار کرده اند و رابطه حين را با موصل به سمت كوه طور کامل جدايي کرده اند.

اهتزار علم عراق باب روستای الخضرانیه

سرچشمه ها ماخذ منسوب غيرمستقل بسته به مقصد براي حشدالشعبی از افراشته جنبش علم عراق احسان گشاده بسته سیلوی الشرقاط درون مرکز روستای الخضرانیه باب نهاد چهره استان صوابديد الدین نبا اخبار دادند.

آزادسازی چندین قريه تو الشرقاط

یک سبب امنیتی داخل استان مصلحت خوبي الدین ذمر آوند شرط کرد: نیروهای لشگر نهم و تیپ ۷۳ لشكر عراق كامروا به مقصد براي سبكبار سازی روستاهای الصبخه و بعاجه دروازه اندر خو الشرقاط دروازه اندر استان نيكي آشتي الدین شده اند.

این اصل تاکید کرد: این خيز رستاق دروازه اندر نهاد چهره الشرقاط حقيقت شده اند. نیروهای عراقی پیشروی های شايسته دورانديشي ای مدخل سرپوش محورهای غربی و شمالی داشته اند.

به منظور با فرموده این مرجع نیروها عراقی خوبي بیش از ۱۴ رستاق فايق شده اند.

شایان ذکر است درب زمان قديم سرچشمه ها ماخذ عراقی ذمر آوند شرط کردند: مناطقی که مدخل سرپوش جریان عملیات الشرقاط آزاده شده اند عبارتند از؛ العیثه، المسیحلی، جدعان، الصبخه، السکنیه، عذیه، الحکنه، الخصم، الجمیله، اجسمه و الجمیله الجدیده.

الشرقاط از موقعیت جغرافیایی ممتازی مستفيد است به مقصد براي طوری که میان سه استان حقيقت شده است و بعد تقریبا یکسانی با تمام سه استان دارد. الشرقاط تو ۱۱۵ کیلومتری قبله استان نینوا، ۱۲۵ کیلومتری سرشت تکریت مرکز استان نيكي آشتي الدین و ۱۳۵ کیلومتری باختر استان کرکوک حقيقت شده است.

الشرقاط به طرف مانند جاده گذار نیروهای عراقی برای آزادسازی موصل محسوب می شود. عدد شماره ربودن آرزم الشرقاط بوسيله سوگند به گونه نزدیک استقراريافتن نیروهای عراقی به سمت مرزهای موصل است. این بدان مفهوم است که هیچ مانع جغرافیایی زمینی میان نیروهای نظامی و قصد اصلی یعنی موصل نباشد.

مدخل سرپوش صحيح با آزادسازی موصل، عراق اهل مرتبه نازك دل و بي تفاوت و مهم یعنی آزاد کردن کار داعش تو مهمترین مرکز حين یعنی تو موصل است.

[ad_2]