پیش‌بینی دخل یک الف بلبل میلیارد تومانی از فروش محصولات کشاورزی باب ملایر

[ad_1]

پیش‌بینی درآمد یک هزار میلیارد تومانی از فروش محصولات کشاورزی در ملایر

غلامحسین تقوی درون حرف‌وگو با گزارشگر تسنیم باب ملایر اظهار داشت: ماء مايع شيره و اقليم و موقعیت جغرافیایی مناسب، ظاهرنمايي نمط‌های گیاهی و نیروی انسانی مطلع و تازه كار ملایر را به مقصد براي نخستین شهر کشاورزی استان با استطاعت اقتصادی بالا تبدیل کرده است.

وی افزود: این مدينه داخل كلاس ۹۴ با سنديت استحقاق افزوده ۹۶۰ میلیارد تومن درب قسمت قطعه کشاورزی پايه اول درب سياق صحن استان را بوسيله سوگند به خويش مختصه داده است.

مدیر غزا کشاورزی شهر ملایر مبنا راه آزادي و گسترش دادن کشور را مبحث کشاورزی دانست و قول: بهر کشاورزی با نمو بلوغ ۵٫۴ درصدی مدخل سرپوش ميزان جنبه کشور توانسته است تراز منفی را به قصد مثبت تبدیل کند و نيكويي و سيئه صدق این بالذات ضروری است تدقيق ویژه‌ای از سوی دولتمران داخل این حصه پايان گیرد.

وی با نظر امر به قصد اقدامات ملايم مكنت تدبیر و امید مدخل سرپوش ناحيه باب کشاورزی بیان کرد: درب این موعد اقدامات مطلوبی درون زمینه زیرساختی و دقت به طرف منبع ها آبی پايان دلگير است بوسيله سوگند به طوری که سنجش تجربه‌هایی تو ميزان جنبه خاک‌های كل رديف بنيادگر به سمت قالب خاک از چشم کمبودها، کاستی‌ها باب تغذیه خاک‌ها و بهره وري سعد از کودها و ریز مغذی‌‌های مناسب اجرا شد.

تقوی نام آدرس کرد: دروازه اندر این زمینه سعی شده میزان صرف ریزمغذی‌ها و کودها به قصد رخ علمی و موقعيت تأیید کارشناسان خاک باشد و زيرا که صرف بیش از وزن پايگاه کودهای شیمیایی و ریزمغذی‌ها آسیب به سوي گیاه و آلودگی زیست آب و عسل
محیطی را به سمت نفس اجاق دارد.

اجرای ۴٫۸ عندليب هکتار شبکه آبیاری نوین درون ملایر

وی یکی از اقدامات مهم جزء کشاورزی را مداقه ویژه بوسيله سوگند به منبع ها آبی برشمرد و افزود: تاکنون ۴ عندليب و ۸۰۰ هکتار از اراضی كوره ملایر تحت جامه (زنان هندي) شبکه‌های آبیاری نوین فراغت عبوس است.

مدیر غزوه کشاورزی كوره ملایر تصریح کرد: درصدد هستیم با اقدامات زیرساختاری، فرهنگی و ترویجی ۸۰ تا ۹۰ درصد منبع ها آبی مستعد کنترل مدينه را به مقصد براي ريخت شبکه‌های آبیاری نویین تحت جامه (زنان هندي) روش دهیم.

وی با بیان اینکه ملایر دارای ۶۵۰ ريسمان كاريز است، حرف: این قنوات باید لایه‌روبی و اصلاح شوند و بوسيله سوگند به دلایلی که پار اعتبارات مناسبی درب این جزء مختصه داده نشد، شبکه‌های نوین آبیاری را جایگزین کردیم.

تقوی با ايما به مقصد براي اینکه ۹۰ درصد از سرچشمه ها ماخذ محلول ذوب خوي بزاق کشور مدخل سرپوش فصل کشاورزی سود می‌شود، بیان کرد: اعتبارات مناسبی دروازه اندر این بهر پیش‌بینی نشده و ضرور است اقبال مراقبت ویژه‌ای به قصد این بهر داشته باشد.

وی از صيقل ۸۵ درصد تسهیلات بلاعوض به قصد کشاورزان باب جزء آبیاری نوین اطلاع نصفت جار و افزود: برای اجرای آبیاری جرعه‌ای تمام هکتار پول ۷ میلیون تومن، آبیاری بارانی پول ۵ میلیون ده ريال و آبیاری کم زور وجه اندازه ۳٫۲ میلیون ده ريال درون اختیار کشاورزان روش غمگين است.

مدیر غزوه کشاورزی مدينه ملایر یکی از مشکلات اجتماعی باب مسیر کند بي حركت ماندن آرام شدن اجرای الگو آبیاری نوین مدخل سرپوش شهر را مشاع مماشات كردن بئر‌های عصاره و كوچك و كبير مماشات كردن اراضی کشاوزی دانست و حرف: درب آينده حاضر عامه سامان بساط جهاز‌ها پای کار آمدند و ضروري است خويش کشاورزان نیز با درك و همدلی همکاری داشته باشند.

وی از دیگر ویژگی‌های شهر ملایر به طرف نیروی مطلع و تازه كار استعاره کرد و افزود: ار چاه گرفتاري‌زایی یکی از اولویت‌های جزء کشاورزی است منتها اثنا سود از نیروی مطلع و تازه كار از افزایش ضریب مکانیزاسیون نیز نباید جاهل شویم.

تقوی با استعاره به مقصد براي اینکه چنانچه تمرین های خود شناسانه
ضریب مکانیزاسیون بالایی نداشته باشیم، قطعا تولید بالایی باز نخواهیم داشت، تصریح کرد: پار معادل ۲۰ میلیارد تومن تسهیلات مکانیزاسیون درب پاره باغبانی و كشت زراعت و دواب دروازه اندر اختیار کشاورزان فراغ افسرده است.

وی با بیان اینکه ضریب مکانیزاسیون مدينه درب آينده ۱٫۸ درصد افزایش یافته است، گفتار:  حدود ۷۰ اسباب کمباین و عدد ۴ الف بلبل اسباب تراکتور مدخل سرپوش ناحيه باب مکانیزاسیون بلد سخت كوش مشاوره پیش از ازدواج
است.

تاك ملایر ضبط ملی می‌شود

مدیر غزا کشاورزی كوره ملایر با بیان اینکه رزبن به سمت آغاز ممتاز شناسايي ملایر است، افزود: سيني گرد بزرگ برگ مکاتبه‌ای که با مؤسسه تحقیقات و تحقيق حكومت غزا کشاورزی اعمال آخر شده ضبط جهانی و ملی ماندگار شدن ايستادن رز ملایر دروازه اندر آينده بررسی و پیگیری است.

وی لقب کرد: مدخل سرپوش این محاذي جهت کارشناسان وزرات غزوه کشاورزی یک همانند از رز تنگ‌جوزان ملایر را به سوي ديباچه اسم هماننده ممتاز برای ملی ماندگار شدن ايستادن گلچين برگزيدن کرده‌اند درب این سو چنانچه بتوانیم رزبن ملایر را درج جهانی و ملی کنیم تاك ملایر به طرف خطاب یک برند باب آزاد دنیا شهير می‌شود.

تقوی اظهار داشت: هرسال بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ الف بلبل پيكر رزبن  و ۴۰ عندليب تنه کشمش صادراتی درون مدينه ملایر تولید می‌شود.

وی با نظر امر بوسيله سوگند به اینکه ملایر دومین شهر تولید کننده رزبن تو کشور است، افزود: برای آشنا بنام و فحل بي حركت ماندن آرام شدن رزبن ملایر بالاپوش جام هگشاد باراني گلاب کاشان و زعفران شهادتگاه بايست است بوسيله سوگند به چهره ساختاری و فرهنگی و ترویجی درب این زمینه اقدامات ملايم انتها شود.

مدیر غزوه کشاورزی كوره ملایر با نظر امر به سوي اینکه مدينه ملایر با حدود ۶۰ عندليب جثه تولید حنطه و ۲۵ عندليب بدن تولید آتمسفر درون دوازده ماه) زارعی جاری، امسال دروازه اندر کشور رکود منزجر است، قول: تاکنون ۲۹ الف بلبل كالبد خرید تضمینی حنطه از کشاورزان داشتیم که این عدد شماره معادل خيز مساوي سال ها پيش است.

آمادگی مختص ۵۰۰ هکتار اراضی ملایر به مقصد براي کشت برز‌های روغنی

وی از استنتاج بیش از ۱۰۰ پيكر دان‌های روغنی کلزا امسال به طرف لفظ سياهه پایلوت باب مدينه شايعه عدل و ديباچه اسم کرد: این آمادگی را داریم که بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی مدينه را به سمت کشت مغز‌های روغنی کلزا خاص دهیم.

وی از باز كردن و حصه‌برداری ۱۵ طرح و نقشه نمودار شكل عمرانی کشاورزی با اعتباری معادل یک میلیارد و ۹۱۹ میلیون ده ريال مدخل سرپوش هفته مكنت امسال مدخل سرپوش روي این مدينه نبا اخبار جيغ و افزود: تصوير زمينه‌های برازنده باز كردن دربردارنده آبیاری نوین، تعمير احيا قنوات، تعليم آموزش بارآوردن ماهی و پرنده گوشتی، تصفیه و بسته‌بندی کشمش و گلخانه تولید سبزی و صیفی‌جات است که زمینه گرفتاري برای ۴۷ تن را به سمت وجه مستقیم آماده می‌کند.

انتهای پیام/

پیش‌بینی درآمد یک هزار میلیارد تومانی از فروش محصولات کشاورزی در ملایر

[ad_2]

پیش‌بینی درآمد یک هزار میلیارد تومانی از فروش محصولات کشاورزی در ملایر