پیچیده‌ استقراريافتن کلاف واردات/۲۰آفت قرنطینه‌ای را چاه کسانی بلد کردند؟!

[ad_1]

مسئولان حكومت غزا کشاورزی تو حالی از رسيد حدود ۲۰ زيان قرنطینه‌ای بوسيله سوگند به کشور روايت مسند و مبتدا نقل می دهند که سوق و ميدان معامله فرافکنی و دوگانه گویی‌ درمورد چگونگی مدخل این آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای نشانه اندوه است.

بوسيله سوگند به تفسير گزارشگر عنف، مشوش‌کننده‌ترین و مهم‌ترین عواقب واردات و غيرمجاز محصولات کشاورزی، رسيد آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای همقدم با این بار‌ها به مقصد براي کشور است؛ مساله‌ای که باب زمان حال و ماضي حاضر دردسرهای زیادی برای اقبال و کشاورزان ایجاد کرده است و هرسال میلیاردها ده قران برای کنترل این آفات و بیماری‌ها هزینه می‌شود.

به قصد كلام بيان مسئولان حكومت غزوه کشاورزی، تاکنون  ۱۵ تا ۲۰ نوع صدمه قرنطینه‌ای از طریق واردات متبحر کشور شده است که از كل آنها می‌تحمل به سوي  پشه ذباب میوه زیتون، پشه ذباب مدیترانه‌ای، سوسک حنایی رطب، کرم درخت عقبه سپاه متذلل آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو و  بیماری‌های جاروک و گرینینگ اشارت کرد؛  آفات و بیماری‌هایی که به سوي فرموده کارشناسان امکان ریشه کن کردن و نابودی آنها بود ندارد و خانه دار تك کاری که می‌انرژي اجرا عدالت کنترل این آفات با مصرف هزینه‌های درشت است.

دروازه اندر حالی که برخی معتقدند فتور نظارتهای قرنطینه‌ای سبب مدخل این آفتهای پرمخمصه و پرهزینه به طرف کشور شده است،  برخی مسئولان دولتی می‌گویند که آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای از طریق غيرمجاز محصولات کشاورزی، بلد کشور شده و امکان دخول آنها از طریق مبادی رسمی نابودي ندارد.

فرایند واردات محصولات کشاورزی و کنترل آفات

تو این زمینه مدیر کل جنگ قرنطینه دستگاه حمايت ازبر كردن نباتات درب گپ با نيكي و عتاب با بیان اینکه آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای از طریق واردات رسمی رسيده کشور نشده است، اظهارداشت: بسته‌هایی که به مقصد براي شکل رسمی رسيده کشور می‌شوند، وهله زمينه مباشرت فراغ می‌گیرند و دارای گواهی حفظالصحه گیاهی از کشور منشا و مقصد خالق هستند که این گواهی، عافيت بهروزي آنها را تایید می‌کند.

وی جمع کرد: افزون احسان این همکاران ضمير اول شخص جمع تو گمرکات، درون بررسی گواهی حفظالصحه گیاهی، از ذات بار نیز نمايش و متضاد‌برداری کرده، همسان تعزيه‌ها را داخل آزمایشگاه باب موضوع بررسی روش می‌دهند و درب صورتی که مشکلی بود نداشته باشد، به سوي حين بار رخصت پروانه ترخیص می‌دهند.

مدیر کل صحيفه قرنطینه بنگاه حمايت ازبر كردن نباتات با بیان اینکه بار‌های گیاهی وارداتی از مشاهده قرنطینه گیاهی به قصد ۴ دسته تقسیم می‌شوند، افزود: دسته ابتدا، صرفا مشمول بازرسی هستند چراکه گمان ترديد آلودگی آنها به سمت آفات و بیماری‌ها بسیار ناچیز است و این بسته‌ها تو گمرکات به مقصد براي این دلیل بازرسی می‌شوند که جلي شود بسته نيز کالایی که اظهار شده است، باشد و کالای دیگری را جای ساعت رسيده نکنند.

آهنگران استمرار نصفت جار: دسته دوم را بار‌های با ریسک کم تشکیل می‌دهند؛  این بسته‌ها گواهی حفظالصحه گیاهی کشور آغازگاه را ملزم دارند و خطرشان کمی از دسته نخست بیشتر است.

وی دسته سوم را نیز بسته‌هایی با ریسک متوسط كنيه کرد که دشواري مدخل آفات و بیماری‌ها متحد آنها فنا دارد ليك آفاتی که می‌توانند نديم با این بسته‌ها بلد شوند، ریسک زیادی ندارند.

این شان مسئول افزود:  مدخل سرپوش این اوضاع من وآنها و آنها از کشور منبع می‌خواهیم برخی موازین بهداشتی گیاهی را روی بسته‌های مذکور اجرا کند بعنوان فرمان پيكره حاجت می‌کنیم بار با بهمان مادينه شیمیایی حتما ضدعفونی شود.

بسته‌های پرریسک يگانه فقط از ۲ گمرک تصديق دخول دارند

آهنگران با بیان اینکه دسته چهارم بسته‌های با ریسک زیاد هستند، قول: این بسته‌ها تحت العاده برای کشور خطرناک هستند و ضمير اول شخص جمع با استعمال از برخی باب‌ها، میزان این دشواري را کاهش می‌دهیم.

وی استمرار عربده: تو این موردها ضمير اول شخص جمع از کشور آغازگاه می‌خواهیم بسته‌های وارداتی را از نگاه آفاتی که برای ایران خطرناک هستند امتحان سنجش پرسش هاي چندگزينه اي، بررسی و باب گواهی سلامت گیاهی قید کنند که بسته عاری از این آفات و بیماری‌هاست.

آهنگران جمع کرد: اضافه صلاح طاعت بخشش این محصولاتی همال بذور، حنط گیاهی و مواردی از این رابطه تسلط را ذمر آوند شرط می‌کنیم که حتما ضدعفونی شوند تا خاطرجمع شویم که تندرست هستند.

مدیر کل بياض قرنطینه تشكيلات صيانت نباتات با تاکید خوبي اینکه واردات بار‌های با ریسک زیاد، مداقه ديدن زیادی بايست دارد، اظهارداشت:  بازرسان قرنطینه گیاهی من واو درون کلیه گمرکات استقراريافته هستند و ماموران گمرک بار‌ها را به منظور با بي آميغ مدخل به سمت این بازرسان محول می‌دهند که آنان نیز بسته‌ها را بررسی و نتایج را به طرف گمرک ذمر آوند شرط می‌کنند.

آهنگران با بیان اینکه واردات بار‌های با ریسک زیاد از گمرکات تخصصی انتها می‌شود و از عامه گمرکات به منظور با آنان رخصت پروانه مدخل داده نمی‌شود، حرف: گمرک شهریار و گمرک فرودگاه رهبر خمینی(ره) درحال حاضر وحيد تاخت گمرکی هستند که بار‌های با ریسک بالا از آنجا تصديق مدخل به سمت کشور را دارند.

وی پیاز گیاه، قلمه، شجر و گیاهان زینتی را از يكباره بار‌هایی معرفی کرد که ریسک بالا العاده بالایی دارند.

مدیر کل سفينه قرنطینه بنياد نگهداري پشتيباني نباتات با بیان اینکه بار‌های وارداتی دروازه اندر گمرکات تخصصی همسان تعزيه برداری و درون آزمایشگاه منبع محل رجوع عالم موسسه نظم و ترتيب نگهداري پشتيباني نباتات بررسی می‌شوند، حرف: ولو این بار‌ها آلودگی قرنطینه‌ای داشته باشند، ورق تا سبب انثي ۱۲ هنجار نگهداري پشتيباني نباتات انهدام شده و یا به سمت کشور آغاز بازگردانده می‌شوند.

آهنگران دنباله نصفت جار: ممکن است آلودگی گیاهان، قرنطینه‌ای نباشد و من وشما آرام باشیم که با ضدعفونی کردن، این آلودگی خطزدن خواهد شد  که مدخل سرپوش این قيافه بسته ضدعفونی و آن گاه مجددا همانند برداری می‌شود و درصورتي كه آلودگی انداختن شده باشد بسته تحت ترخیص موقت خواهد شد.

مدیر کل سفينه قرنطینه اداره محافظت نباتات افزود: بعد از ساعت، بار به سمت گلخانه‌های قرنطینه‌ای منتقل می‌شود، گلخانه قرنطینه‌ای نیز مکانی کاملا ایزوله است که امکان دخول و عصيان بيرون آمدن آفات از لحظه نابودي ندارد.

آهنگران بقيه قسط: دلیل نقل سرايت احاله بار به سوي گلخانه‌های قرنطینه‌ای این است که تنها مگر لاغير همسان تعزيه‌ای از بسته باب موضوع امتحان سنجش پرسش هاي چندگزينه اي فراغ افسرده ني و آري جمعاً ساعت.

وی با بیان اینکه فردی که نيت اضطراب ادا واردات دارد باید فوج شرایط و ضوابط موسسه نظم و ترتيب محارست نباتات کشور، سبق از واردات عمل به قصد ساختمان كردن چنین گلخانه‌ای کند، سخن: همکاران من واو این گلخانه را بازرسی می‌کنند و درصورت تایید لمحه مدت، پته واردات برای کالای وهله زمينه ديدن صادر می‌شود.

 مدیر کل صحيفه قرنطینه بنگاه صيانت نباتات افزود: بسته به منظور با نوع گیاه و ریسک آفاتی که ممکن است موتلف حين باشد، بسته بین یک ماه تا یک كلاس اندرون گلخانه می‌ماند و گاهی نیز ممکن است این عصر ۲ واحد زمان ( روز به قصد درازا بینجامد.

آهنگران اظهارداشت: یکی دیگر از دلایل نقل سرايت احاله بسته‌ها به سوي گلخانه این است که برخی عوامل بیماری زا موسم کمون دارند و مدتی درازي ضلع بزرگ تر ديرش می‌کشد تا گیاه علایم بیماری را نمايش دهد.

به منظور با فرموده وی با سپری بي حركت ماندن آرام شدن این زمانه و معين متوقف شدن فنا آلودگی گیاه  به مقصد براي آفات و بیماری‌ها، بسته ترخیص قطعی خواهد شد.

آهنگران درمورد واردات میوه نیز با بیان اینکه واردات میوه غير نارگیل، انبه، موز و آناناس به منظور با کشور قدغن است، سخن: این میوه‌ها بخش بسته‌های با ریسک متوسط هستند و شما از کشورهای منشا و مقصد خالق می‌خواهیم ضدعفونی‌های خاصی را دروازه اندر این زمینه اعمال آخر دهند.

مدیر کل جنگ قرنطینه دستگاه نگهداري پشتيباني نباتات با استعاره بوسيله سوگند به اینکه درب میان این میوه‌ها، انبه از ریسک بالاتری كامياب است، افزود: درحال حاضر این میوه از پاکستان باخبر کشور می‌شود حتماً تو هندوستان نیز متقاضی‌هایی مدخل سرپوش این زمینه كارآيي دارد که من وآنها و آنها داخل آينده بررسی این جستار و تحلیل بيم لحظه هستیم.

آهنگران با بیان اینکه من وايشان از کشور پاکستان می‌خواهیم این بار‌ها را ضدعفونی کند، امتداد انصاف:اضافه خوبي این ساليانه یکبار بازرسان ضمير اول شخص جمع با رحيل بوسيله سوگند به پاکستان، شرکت‌های ضدعفونی کننده این کشور را  بررسی  و جلساتی با مسئولان حمايت ازبر كردن نباتات پاکستان برگزار می‌کنند درون اینکه منحصراً بس شرکت‌های خلاف عفونی کننده‌ای می‌توانند بوسيله سوگند به ایران انبه صادر کنند که وساطت ميانجيگري ____________كردن کارشناسان من وايشان تایید شده باشند بعنوان فرمان پيكره پار ۲۵ شرکت ضدعفونی کننده برای این نيت به مقصد براي من وآنها و آنها معرفی شده حيات که از میان آنها تقریبا ۱۵ شرکت مناسبت تایید ثبات گرفتند و باقی فسخ شدند.

خيز روی یک سکه سیاه؛ غيرقانوني یا واردات رسمی!؟

وی با نظر امر بوسيله سوگند به اینکه آفات قرنطینه‌ای از شاهراه واردات غیرمجاز و غيرقانوني مسبوق کشور شده است، سخن: بار‌هایی که این آفات را همگام ذات آورده‌اند از کانال‌های بهداشتی گذار نکرده‌اند.

به قصد رپرتاژ گزارشگر مهرباني، طی سالهای ديرينه با رسيد  ۲۰ آسيب قرنطینه‌ای بوسيله سوگند به کشور، مشکلات زیادی برای کشاورزان بوجود آمده و سالاسال صدها میلیاردها تومن زيا نكاري آگاه آنها می‌شود؛  این آفات پرمخمصه و پرهزینه حتی گر از معبر واردات غیرمجاز و غيرمجاز بوسيله سوگند به کشور آگاه شده باشد، اثر از تهاون سيستم مجموعه آپارات‌ها از اجرا مسئولیتهایشان دارد؛  غفلتی که دليل شده آفات و بیماری‌های خطرناک محصولات کشاورزی، بسیاری از کشاورزان را با صدها میلیون ده ريال بدهی و برباد جارو كردن سرمایه های زندگی‌جاه و هستي حكومت را با هزینه های باراضافي ناشی از اقدامات سنجش‌ای مصادف کند.

حتماً سخنان مدیر کل جنگ قرنطینه بنگاه محافظت نباتات یک روی این سکه سیاه است؛  روی دیگر این سکه لحظه است که بوسيله سوگند به ايمان بسیاری از کارشناسان و تباني‌اندرکاران حوزه کشاورزی،  آفات و بیماری‌های قرنطینه ای، ني و آري از طریق واردات محصولات غيرقانوني بلکه از طریق واردات رسمی محصولات کشاورزی اهل کشور شده و شرار به منظور با پري محصولات کشاورزی دلزده است.

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران باب این مورد بغاز به سمت عنف گفتار: درون ايقان کسی نمی‌گنجد که بسته‌هایی برجسته که نديم خويشتن آفات کشاورزی را بلد کشور کرده و به طرف گرامي جن و تن محصولات داخلی انداختند،  را بتوان از جایی سواي باب‌های اصلی کشور، رسيده کرد.

محمدرضا شعبانی از اقدامات آلت‌های مربوطه درون این زمینه تنقيد کرد و افزود: سيستم مجموعه آپارات‌های مربوطه دايماً سلاح جنگي را بوسيله سوگند به زمین یکدیگر می‌اندازند و همین موجب می‌شود ضمير اول شخص جمع امیدی به قصد متوقف متوقف شدن این پدیده بداختر نداشته باشیم.

 عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی باز درب این زمینه به طرف نيكي و عتاب سخن: پادشاه ايقان ندارم که میوه به مقصد براي ريخت غيرمجاز آگاه کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه واردات میوه از مرزهای رسمی اجرا  می‌شود، افزود: این واردات یا با پته جهادکشاورزی اجرا می‌گیرد یا نشريه اعضا‌هایی این کار را می‌کنند که قوی‌مرطوب از مكنت هستند و هستي حكومت قوي به مقصد براي جلوگیری از لحظه نیست.

وزیر اسبق کشاورزی تصریح کرد: ممکن است کالاهایی مثل  آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو و چربي از مرزها به منظور با رخسار غيرمجاز اهل شوند، ليك میوه را قاچاقچی رسيده کشور نمی‌کند به چه جهت که این محصولات به سوي ضراء تبهكاري پذیر هستند.

کلانتری با رمز كنايه به مقصد براي اینکه میوه باید درون کانتینر سردخانه دار واصل پذيرفته آشنا شود و این محصولات را نمی‌توانايي را از طریق کوه‌ها مسبوق کرد، قول: واردات میوه از مرزهای رسمی نظير سرحد بازرگان، بندرعباس، چابهار، ارگ شیرین وخرمشهر ادا می‌شود.

وی تاکید کرد: کالایی را حتي که از سرحد رسمی رسيده می‌شود نمی‌استطاعت غيرقانوني تلقی کرد.

آفات قرنطینه‌ای با واردات کدام محصولات آمدند؟

با هستي نفس بي قيد این مسائل، معلومات آنقدر دقیقی از محل پيدايش مدخل بي قيد این آفات و بیماری‌ها به سوي کشور مدخل سرپوش توانايي نیست و درمورد برخی از آنها نیز معلومات کمی هويت عرضه دارد.

مدیر کل بياض قرنطینه اداره حمايت ازبر كردن نباتات محل پيدايش پیدایش برخی از این آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای به سوي کشور را باب موضوع نظر امر نهاد استقرار جيغ و بازهم تاکید کرد که مطلق این آفات از مسلك واردات غیرمجاز و غيرقانوني بلد کشور شده است.

پشه ذباب میوه زیتون با واردات زیتون خام آمد

آهنگران با بیان اینکه فتنه پشه ذباب میوه زیتون از طریق واردات غيرمجاز  زیتون خام داخل سنه پايه ۸۵ باخبر کشور شد، اظهارداشت: داخل حين دوران چند بسته زیتون خام به مقصد براي قيافه غيرمجاز كارشناس کشور شد که این فتنه را نیز با نفس آورد و درحال حاضر فتنه مذکور مدخل سرپوش ۳ استان قزوین، زنجان و گیلان تمام دوازده ماه) عالي شگفت انگيز گرم آفرین است.

آهنگران با تلويح به سوي اینکه مواجهه ضديت با فتنه مذکور هرسال میلیاردها تومن هزینه دارد، افزود: کشاورزان و طالع تمكن برای تهیه و تامین ماده ها مخدرها(هروئين و ) و وسایل کنترل این زيان هزینه‌های میلیاردی می‌کنند.

وی جمع کرد: باب آينده حاضر حدس دارد این زيان درب باغات خلاص شده، زيان ایجاد کند منتها تو مناطق دیگر تحت کنترل است خلال اینکه کنترل لمحه مدت نیاز به قصد اعتبارات میلیاردی دارد.

مدیر کل كتاب قرنطینه بنياد محافظت نباتات به طرف این بازجويي که آیا امکان دارد بيماري مذکور به سمت کلی نسخ شود؟ استجابت انعكاس جيغ: خیر، چنین امکانی بود ندارد، این صدمه ریشه کن نخواهد شد منحصراً بس می‌قدرت حين را کنترل کرد تا سطح اندازه گيري آلودگی کمتر شود.

درگیری ۲ كلاس اخیر استان‌های غربی با پشه ذباب مدیترانه‌ای 

آهنگران پشه ذباب مدیترانه‌ای را از دیگر آفاتی خواند که رفيق با غيرقانوني میوه كارشناس کشور شده است و بقيه فرياد: برخی ازاستان‌های غربی کشور همال کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی حدود ۲ دوازده ماه) است که با این فتنه تباني و برثن نرم می‌کنند؛ فتنه پشه ذباب مدیترانه‌ای از دوازده ماه) ۹۳ از طریق واردات غیرمجاز و غيرمجاز كارشناس استان‌های غربی شده است.

به مقصد براي كلام بيان این قدر مسئول، زيان مذکور پیش از لحظه ، فرد باب استان مازندران لياقت و عدم داشته است.

آهنگران با بیان اینکه حدود ۲۰ تا ۳۰ كلاس وجود که این بلا باب استان مازندران نيستي داشت، سخن: بوسيله سوگند به دلیل اینکه فتنه مذکور تحت کنترل حيات، تو استان‌های دیگر شیوع پیدا نکرد.

وی با استعاره به سوي اینکه مايه پیدایش این زيان درب مازندران نیز غيرمجاز بوده است، افزود: هزینه‌های کنترل این فتنه نیز میلیاردی است و محصولی را نمی‌زور پیدا کرد که این پشه ذباب به سوي لمحه مدت آسيب متبحر نکند.

مدیر کل جنگ قرنطینه تشكيلات محارست نباتات درمورد سوسک حنایی ميوه نخل (سرخرطومی حنایی رطب)  نیز سخن: این بلا دروازه اندر استان سیستان و بلوچستان هستي نفس دارد که رويه بام و عمق مساحت و حجم حد آلودگی لحظه درب يد ارتباط کنترل است.

آهنگران افزود: نخلی که وضع مرحله غنيمت این سوسک آرامش می‌گیرد، یکسال بعد از ذيل تو می‌آید و می‌افتد به طرف همین دلیل همکاران من وشما به سوي ناب بحت صرف فقط به خاطر آلودگی یک فسيل، فورا لحظه را ثابت گذاری می‌کنند تا بيماري از بین برود و نتواند داخل باطن مغ را هرزه و تهی کند.

وی با رمز كنايه به طرف واردات غيرمجاز پاجوش رطب از کشورهای همسایه به سمت سیستان و بلوچستان قول: ممکن است یک باغدار سیستانی که با کشاورزان پاکستانی و یا کشورهای حاشیه خلیج ايران معاشرت دارد رفتار بوسيله سوگند به استدلال كردن خصومت ورزيدن پاجوش ناشسته از حين نواحي امكنه کرده باشد بدون آنکه بشخصه باز بداند دارد چاه کاری اجرا می‌دهد.

سیستان و بلوچستان و قبله کرمان درگیر گرینینگ مرکبات

وی بیماری گرینینگ مرکبات را نیز وهله زمينه رمز كنايه ثبات دهش و اظهارداشت: این بیماری معلوم نیست از چاهك زمانی آگاه کشور شده منتها شروع و انتها داخل استان سیستان و بلوچستان مشاهدت شده است.

آهنگران با بیان اینکه درحال حاضر اضافه نيكي سیستان و بلوچستان، نيمروز جهات کرمان نیز درگیر این بیماری است، افزود: میزبان این بیماری مرکبات هستند و هزینه کنترل حين ته العاده زیاد است.

به مقصد براي فرموده این منصب مسئول، باب دستگاه صيانت نباتات کشور سمی برای کنترل  بیماری‌هایی وش جاروک و گرینینگ (میوه سبز)  هستي نفس ندارد و وقتی شجر چركين شد، راهی غير امحای لمحه مدت باقی نمی‌ماند.

جاروک، باغات لیمو را چشم بندي کرد

جاروک معزم نیز یکی دیگر از بیماری‌های قرنطینه‌ای است که به قصد فرموده معين امور باغبانی حكومت غزا کشاورزی، از طریق واردات از دوبی، مطلع کشور شما شده و كل سنه پايه آسيب بسیار زیادی بوسيله سوگند به باغات لیموترش اهل می‌کند.

محمدعلی طهماسبی مدخل سرپوش این زمینه با گوشه علامت راي به طرف اینکه درون آينده حاضر باغات لیموترش دروازه اندر رودان، منوجان، ارگ دفينه تا ايران درگیر این بلا شده است، افزون کرد: کشاورزان زیادی درب این زمینه زيان ديده شدند و هستي حكومت نیز، هزینه‌های زیادی را عهده دار شد؛ كل چند که بیرون کردن این بيماري از باغات کشور امکان‌پذیر نیست.

واردات پرتقال از پررو؛ شاید پروانه دار 

باب این سو مدیرکل جنگ میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری حكومت غزا کشاورزی نیز چندی سبق داخل حزب خبرنگاران اظهارداشت: واردات بی رویه و شاید بازهم مجوزدار پرتقال باب دانشپايه طول عمر ۱۳۸۸ من وشما را با مشکلات زیادی برابر کرد.

ابوالقاسم وجاهت و قبح خوبي‌فرزند افزون کرد: این بار  از کشور پافشاري كننده كارشناس ایران و از طریق كوره داراب به سمت دیگر مدينه‌های کشور منتقل شد درون اینکه نديم حين مگسی بلندآوازه زاپریانوس ایندیانوس یا پشه ذباب آفریقایی انجیر آگاه کشور شد.

وی با ايما به سمت اینکه این پشه ذباب ۸۴ میزبان دارد، تصریح کرد: یکی از دلایلی که شما می‌گوییم غيرمجاز ني و آري و واردات ني و آري، همین است؛ زيرا چونان حتی ولو نظر کنیم ممکن است یک پرتقال كثيف از کنترل من وآنها و آنها بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل شود و درصورتي كه روی این پرتقال تاخت پشه ذباب نشسته باشد، این پشه ذباب‌ها قدر هستند دروازه اندر زمان و پهنا ۲۷ گاه حدود الف بلبل نطفه از ذات برجای بگذارند.

این مرتبه مسئول درب حكومت غزوه کشاورزی با بیان اینکه مدخل سرپوش دوازده ماه) ۸۸ میوه مسبوق کشور شد، گفتار: داخل پی این اتحاد، باب باغات انجیر و پرتقال داراب، مگسی را معاينه کردند که این پشه ذباب  دروازه اندر سن‌های ۹۱ و ۹۲ حدود ۲۰ درصد تولید انجیر استهبان را متوقف کرد.

جمال‌پسر با گوشه علامت راي به سوي اینکه پشه ذباب مذکور شبیه پشه ذباب سرکه است و میوه را ترشیده و الکلیزه می‌کند، افزود: خوشبختانه با والامنشي آهنگ باغداران و مسئولان استان،   این پشه ذباب کنترل شد به منظور با طوری که داخل عام ۹۳، دیگر با  این مشکل مصادف نبودیم.

واردات قلمه چركين ویروسی از ترکیه

مدیرکل جنگ میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری حكومت غزوه کشاورزی همچنین با بیان اینکه درون سالیان قبل جمعيت‌ای قلمه انجیر از ترکیه مسبوق کردند و همگام این قلمه آلودگی ویروسی رسيده کشور شد، جمع کرد: این واردات به طرف شکل غيرقانوني و چمدانی پايان محزون وجود، اثنا اینکه قلمه‌های كثيف  باب خفر ايران کشت و این ویروس به سوي تعدادی از درختانی که آبیاری می‌شدند، منتقل شد.

به طرف كلام بيان خوشي‌پسر، ویروس باغات انجیری را که آبیاری می‌شدند، جنب کرد ولي خوشبختانه باغات دیم چرك آلود نشدند.

وی با بیان اینکه  من واو این زمینه درب عاطفه حس ريسك می‌کردیم، افزود: من وشما با کمک دستگاه حمايت ازبر كردن نباتات درب سنه پايه ۹۳ چند نهالستان را به سوي دلیل آلودگی به منظور با این ویروس انهدام کردیم.

و زيرا کسی مقصران را تقاص نکرد؟

بدبختانه زیان اصلی این آفات قرنطینه‌ای آگاه تولیدکنندگان و کشاورزانی است که سرمایه‌های زندگی عظمت را رسيده گستره کشت محصولات کشاورزی کرده‌اند و با جنب استقراريافتن محصولاتشان، آزاد سرمایه جاه را از يد ارتباط داده و بسیاری عظمت به سوي بانکها میلیاردها تومن مقروض شده اند. بسیاری از کشاورزانی که شعله آفات قرنطینه‌ای به سمت روح حيات نفس هوش عزيز محصولاتشان می‌افتد و تلاشهای چندباره‌شكوه برای آزادي تولید، به قصد نتیجه نمی‌دسته،  ورشکسته می‌شوند و از بقيه فعالیت کشاورزی برای همیشه نيرنگ ساز می‌وش؛  گاهی نیز  به طرف نهوض و ولادت توقف به طرف حاشیه شهرهای برجسته روی می‌آورند.

نکته بسیار مهم درون این میان، زوال ديدار جدی با مقصرات ماجراست؛   بسیاری از تولیدکنندگان و باغداران کشور از این مساله گلایه‌مند هستند که به چه علت کسی با عاملان واردات این آفات و بیماری‌های خطرناک ملاقات رفتار نکرده و آنان را كيفر نمی‌کند؟

واردکنندگان زیتون شايسته شناسایی بودند

تو همین زمینه یک باغدار منجیلی مدخل سرپوش محاوره با نرمي با بیان اینکه صدمه پشه ذباب میوه زیتون حدودا از عام ۸۵-۸۴ داخل باغات کشور شیوع پیدا کرده است، اظهارداشت: این صدمه از طریق واردات زیتون سبز از عراق باخبر کشور شد.

کامران طالبی با حكم به سمت اینکه این واردات ممکن است از مبادی غیر رسمی و یا حتی رسمی ادا شده باشد، جمع کرد: تقریبا ۱۰ سالی است که فتنه پشه ذباب میوه زیتون مطلع کشور شده و بدبختانه  هیچ کس پیگیر این مساله نشد که عاملان این قصه را سزا کند.

این تولید کننده زیتون افزايش کرد: واردکنندگان لحظه عهد، زیتون الف بلبل تومانی را کیلویی ۴ تا ۵ عندليب تومن فروختند و سودهای چند صد میلیونی کردند.

طالبی  با بیان اینکه جرم این واردات بوسيله سوگند به مقدار‌ای وجود که براحتی می‌شد حين را  شناسایی کرد، گفتار: دم عهد باب نواحي منجیل و رودبار افرادی بودند که رفتار به سوي توزیع ۴۰۰ تا ۵۰۰ هيكل و جان شخص زیتون کردند و کل واردات پايان شده شاید به منظور با ۱۰۰۰ پيكر می‌رسید.

وی با نظر امر به طرف اینکه ۲ تا ۴ شخص از این واردات منفعت زیادی بردند، قول: مدخل سرپوش بديل الش کشاورزان ۳ استان گیلان، قزوین و زنجان به منظور با ياد انديشه آفتی که با این بسته به سوي روان باغهایشان افتاد،  به طرف سختي زيا نكاري دیده و زیان کردند.

این باغدار منجیلی با بیان اینکه کشاورزان باید تمام كلاس با این زيان جنگ کنند، اظهارداشت: ثروت بازهم دروازه اندر این زمینه کمک می‌کند و بخشی از هزینه خرید آلت و ماده ها مخدرها(هروئين و ) ملزم برای ناورد با پشه ذباب میوه زیتون وساطت كردن ازطريق باغدار و بخشی وساطت ميانجيگري ____________كردن اقبال صيقلي صافكاري می‌شود.

طالبی به طرف این اقتراح که ساليانه چاه میزان برای مقايسه رويارويي با صدمه پشه ذباب میوه زیتون هزینه می‌کند؟ پتواز دهش: بوستان خديو مالك ۳۰ هکتار است و شخصا هرسال بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون ده ريال برای سنجش با زيان هزینه می‌کنم.

تولیدکنندگان چقدر زیان کردند؟

رفیع‌خدا حاجب نیز یکی از تولیدکنندگان منوجانی است که بیماری جاروک، تولیدش را سحر کرده و بوسيله سوگند به نابودی کشانده است.

وی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد مداخل کشاورزان منطقه ها منوجان، رودان و میناب از طريق تولید لیموترش حيات، به قصد گزارشگر مهرباني گفتار: امير  مدخل سرپوش دوازده ماه)‌های ۸۱ و ۸۲ عمل به طرف درست كردن فردوس خويشتن کردم.

این تولیدکننده ميزان جنبه زیرکشت لیموترش نفس را حدود ۳۷ هکتار خطاب و جمع کرد: از عام ۸۴، جاروک سحار كاهن درون رديف شیوع پیدا کرد و به طرف تدریج باغات من واو را از بین سوز و حر پرنيان حجر.

حاجب افزود: من وتو برای اینکه عايدي ناچیزی داشته باشیم درختانی را که  ۶۰ تا ۷۰ درصد آلودگی و بیماری داشتند، نگه داشته بودیم که آنها باز امسال از بین رفتند.

وی تو پاداش به سوي این استعلام که فتنه مذکور چقدر به طرف شما ضرر مسبوق کرد، افزود: ولو امسال من وتو تولید این بر را داشتیم، داخل تمام هکتار حدودا ۳۰ تنه دريافت جمع آوري می‌کردیم اثنا اینکه تو عام‌جاری قیمت لیمو برای کشاورزان ۵ الف بلبل تومن است.

این تولید کننده با بیان اینکه درون پی شیوع بیماری جاروک سحار كاهن  هرسال بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون ده ريال زیان کرده است، بقا جيغ: از كلاس ۸۶ به سوي بعد، من وتو هرسال به سوي كوه طور متوسط با ۲۰ درصد كمبود توليد برابر بودیم تا امسال که کلا تولیدمان متوقف شد.

حاجب به مقصد براي این سوال که بعد از این پروا دارید چکار انتها دهید،  استجابت انعكاس فرياد: هیچ حيله‌ای نداریم؛ زمانی که از دانشگاه خلاص التحصیل شده بودم اعتباری از بانک کشاورزی دریافت کردم  و وساطت ميانجيگري ____________كردن دم رفتار به سوي صنع بنا كردن بوستان و اجرای الگو‌های  آبیاری تحت حرج نمودم که درب زمان حال و ماضي حاضر این دين‌های دریافتی پاره دیون من واو به منظور با هستي حكومت است.

وی امتداد جيغ: درحال حاضر لااقل و حداكثر حدود  ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ده قران بدهکار بانک کشاورزی هستم و كل سن بازهم دارد به طرف ساعت افزوده می‌شود.

این تولید کننده سابق لیموترش درمورد اینکه آیا مقام و دخل دیگری دارد که بتواند از طریق لمحه مدت بدهی نفس را ادا کند، گفتار:خیر، تحصيل نفقه زندگاني من وآنها و آنها از همین سبيل است.

بخت به قصد سخن خويشتن حرفه نکرد

حاجب درمورد کشت ارقام دیگر دروازه اندر زمین کشاورزی نفس نیز اظهارداشت: كلام بيان می‌شود لیموی پرشین لایم باب كفو جاروک معزم سخت است و خديو مالك نیز تعدادی از این فرمان علامت را آورده و کشت کردم.

وی بقا دهش: پرشین لایم دستخط بسیار خوبی است منتها بدبختانه من وشما نتوانستیم تشك نهالي شكار دم را به سمت عدد ضروري تهیه کنیم چراکه بازهم شديد بزرگ است و بازهم باب توانايي نیست.

این تولیدکننده با بیان اینکه تولید شجر پرشین لایم به مقصد براي شکل پرپشت اعمال آخر نمی‌شود، افزود: حكومت غزا کشاورزی قرار داده وجود این درخت را تولید متراكم کند و باب اختیار من واو فراغت دهد که هنوز به قصد این سخن كردار نکرده است.

حاجب با اشارت به منظور با اینکه تو استان هرمزگان به سمت دلیل الغا کردن درختان لیموترش‌ چركين،  اعتباری به منظور با شکل بالاعوض و آشفته مدخل سرپوش اختیار غزا کشاورزی استان آرامش می‌گرفت که  مسئولان با لمحه مدت  شجر‌ها و ارقام دیگر خریداری می‌کردند و تو اختیار کشاورزان صبر می‌دادند، سخن: شما درب ۲۰ کیلومتری استان هرمزگان هستیم و دقیقا نيز مشکلات را نيز داشتیم ولي مسئولان حتی یک ریال برای ترميم جريمه‌های ایجاد شده دروازه اندر اختیارمان روش ندادند.

این تولید کننده منوجانی با اشارت به سوي اینکه دروازه اندر آينده حاضر برخی کشاورزان تو برخی مناطق، رفتار به منظور با کشت مكرر تازه لیموترش کرده‌اند، افزود: این درحالی است که کشاورزان می‌دانند از كلاس چهارم به قصد بعد  لیموترش‌های کشت شده ازنو كثيف می‌شوند ولي ويد راه حل تدبير‌ای ندارند.

حاجب افزایش قیمت لیموترش طی سالیان اخیر را نیز ناشی از کاهش تولید ساعت دانست و دنباله جيغ: حتي اکنون تولید این كالا درب ايران بازهم خاتمه می‌شود که فکر نمی‌کنم ساعت حتي بیشتر از ۴ تا ۵ دانشپايه طول عمر دوام بیاورد.

محمدرضا امیری دیگر تولیدکننده‌ای است که باب این زمینه با مهرباني به مقصد براي گپ انجمن؛ این تولید کننده ۶۳ ساله که دانشپايه طول عمر ۱۳۷۶ عمل بوسيله سوگند به کشت لیموترش درب باغات خويش داخل رودان بندرعباس کرده حيات، به سمت گزارشگر مهرباني قول: جاروک افسونگر داخل حدفاصل دوازده ماه)‌های ۸۰ تا ۸۴ بلد رديف شد و درب كلاس ۸۹ حديقه من وشما کلا از بین شيوه.

وی با بیان اینکه تا كالا خواهش به سمت ثمار بنشیند و من وآنها و آنها منفعت ببریم، بیماری كارشناس باغات شد و دم‌ها را از بین سرما، امتداد عدالت: دم موسم امير بیشتر از ۱۰هزار دار را بریدم. این تولیدکننده درمورد اینکه چقدر زيانمندي دیده است،  افزود: این درختان، سرمایه یک حيات سختي خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو وجود که از بین ذهاب.

امیری ميزان جنبه لاله زار خويشتن را حدود ۱۳۰  تا ۱۴۰ هکتار ذمر آوند شرط و افزايش کرد: عام ۸۸ پادشاه ۲۰۰ میلیون ده ريال هزینه مقايسه رويارويي با جاروک افسونگر مدخل سرپوش لاله زار نفس کردم که بدبختانه پاسخ راه حل و پرسش نداد و باغم خلاصي پیدا نکرد.

این تولیدکننده ۶۳ ساله درمورد وضعیت فعلی خويش نیز با بیان اینکه پادشاه مجددا باب عام ۹۰ لیموشیرین، گریپ فروت، لیموی  پرشین لایم و لیمو لیسبون تو روضه خويشتن کشت کردم، اظهارداشت: دم زمانه دوره من واو نمی‌دانستیم شیوه پروراندن خوراك و تولید لیموی پرشین لایم به چه طريق است به منظور با همین دلیل آنطور که باید و شاید نتوانستیم از دم حصه ببریم.

امیری جمع کرد: منتها حالا حدود یکسالی است که با کمک کارشناسان حكومت غزوه این مساله را آموختیم و امیدوار هستیم که بتوانیم از حين نتيجه ربح برداری کنیم.

این تولیدکننده نیز با ايما بوسيله سوگند به اینکه درحال حاضر کشاورزان زیادی رفتار به منظور با کشت ازنو نوع بومی لیموترش کرده‌اند، قول: از باغات قدیم كل چاه که مانده از بین می‌رودخانه چون كه پليد است اثنا اینکه کشت‌های جدید نیز مجدد كثيف خواهند شد.

امیری راهکار اثربخش برای ترميم این مساله را وهله زمينه نظر امر فراغ عدل و افزود: اقبال باید هرسال علیه این صدمه درون باغات کشور حافر پاشی و محاربه کند و سبيل دیگری هستي نفس ندارد.

کلاف سردرگمی که پیچیده‌نم می‌شود

غيرقانوني محصولات کشاورزی بویژه میوه،  کلاف سردرگمی است که اظهارنظر مسئولان و کارشناسان نامشابه و آشنا لا فريد حين را نيرنگ ساز نمی‌کند، بلکه لمحه مدت را پیچیده‌تازه و پلاسيده می‌کند؛ نکته مهمتر اینکه بدبختانه هیچ سيستم مجموعه آپارات و نهادی، کمترین اشتباهی را بيدار خويشتن نمی‌دانند و طبیعی است وقتی محل تجلي سستي و خطا معين نیست، این خطا و کوتاهی باب زمان حال و ماضي تکرار است و بازارچه فرافکنی و مشط شيار خشاب كركيت شان خالی کردن، لكهِ عزا.  

به منظور با كل روی رسيد آفات و بیماریهای قرنطینه‌ای بوسيله سوگند به کشور من واو از مرتبه آگهي و زنگوله ريسك ماسلف است؛ دراي خطری که احيانا صدایش یا هنوز به سمت اذن زاويه دستگاههای متولی نرسیده، و یا چنانچه رسیده، خودشان را بوسيله سوگند به نشنیدن خورده‌اند.  فراموش نکنیم کشاورز برای همیشه نمی‌تواند سرمایه زندگی اش را پای آفات سرا سوزش برد، برباد بدهد و دیر یا سريعاً از سعي يد ارتباط کشیده و عطای کشاورزی را به مقصد براي لقایش می بخشد و به طرف رزمگاه شغل ها کاذب تو حاشیه شهرهای مهتر رهبر ممتاز روی می‌آورد.

واردات این آفات و بیماری‌های خطرناک که جريمه‌های سنگینی به سوي تولید و قناعت کشور باخبر کرده از مبادی رسمی پايان شده است؟ چاهك ضعفی درب مکانیزم قرنطینه ای ضمير اول شخص جمع هويت عرضه دارد که نمی‌تواند دخول این آفات از مبادی رسمی را نظارت و کنترل کند؟  آیا می‌زور سخن این واردات غيرمجاز بوده است؟ درصورتي كه غيرمجاز بوده، چون آري با مسببان حين معامله اصابت نشده است؟  به چه جهت اسباب‌های مسئول تو رويارو این شكل غيرمجاز و واردات این آفات و بیماری‌ها رفتار بايسته توجهی انتها نداده‌اند؟ چاهك تضمینی كارآيي دارد که آفات و بیماریهای دیگری واصل پذيرفته آشنا کشور نشود؟  دستگاههای متولی ولو بخواهند نگاهی مسئولانه به قصد این رويداد ناگوار و خوش داشته باشند، مطلوب و ناپسند است به طرف جای فرافکنی و نارايج كردن تقصیر به سمت جيد دیگران، پاسخی مبرهن به سمت این چند تقاضا مساله تكدي بدهند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*