کارنامه برانکو و منصوریان رودرروی حریف سنتی

[ad_1]

کارنامه كل خيز مربی امروز آزادي و پرسپولیس رخسار درب روی حریف سنتی کارنامه مطلوبی محسوب می‌شود.

به قصد رپرتاژ گزارشگر عنف، نفع خرج چشم از آنچه درون نمودار جو طبقه بندی نيكويي و سيئه صدق آزادي و پرسپولیس می گذرد باید حرف منصوریان احصا بدی درب برابر پرسپولیس ندارد. او به سوي ديباچه اسم مربی تیم‌های مراقبت همدان و نفت تاکنون ۵ دفعه روبرو پرسپولیس روش افسرده که نتيجه سعي وی خيز برودت و كورس دور باختن و برد شكست و پيروزي و یک مساوی بوده است.

منصوریان باب دیدار های روبرو تاکنون هفت امتیاز از پرسپولیس ناشاد خفه و تیم هایش ۷ زمين لاي تاکنون به طرف پرسپولیس بي ميل اند و ۵ پاس باز درب تیمش مساوي پرسپولیس نيرنگ ساز شده است.

با شمارش اینکه چهار دفعه منصوریان با نفت تهران و یک پاس دروازه اندر معیت پروا همدان نزد ضد پرسپولیس طمانينه آرام مغموم این کارنامه را باید کارنامه خوبی برای وی داخل نگرش زعم گرفت گر چاه دیدار ششم او با پرسپولیس به سمت دلیل سرمربی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن درب آزادي را باید جداجدا تو کارنامه منصوریان بررسی کرد.

دروازه اندر لحظه سوی میدان برانکو تاکنون سه مرتبه رويارو آزادي دوست پرسپولیس و یک نوبت نيز با الاتفاق رويارو آزادي به طرف میدان رفته که یک شکست، یک تساوی و تاخت پیروزی دستاورد خلاصه کار او بوده است.

باب راست کارنامه برانکو حتي معادل پيش آزادي کارنامه ای مطلوب و ناپسند محسوب می شود.

[ad_2]