کشته‌وزخمی شدن۶ نظامی‌ترکیه تو درگیری با«پ‌ک‌ک»

[ad_1]

درگیری‌ میان قشون و «پ ک ک» مدخل سرپوش قبله شرقی ترکیه، كشيده به قصد کشته و زخمی استقراريافتن ۶ نظامی این کشور شد.

به طرف اعلان خبرگزاری عنف به قصد شيريني گزك از حریت، باب درگیری میان نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه و «پ ک ک» درب نيمروز جهات شرقی این کشور ۶ تن کشته و زخمی شدند.

احسان این بالذات، داخل این درگیری ها که تو مرکز استان «حکاری» راست باب قبله شرقی ترکیه به منظور با رخداد پیوست، ۳ مشمول جنگجو کشته و ۳ نظامی دیگر نیز زخمی شد.

این باب حالیست که حریت از زخمی استقراريافتن ۵ تَن از عناصر پ ک ک  نیز شايعه داده است.

فرض به سمت ذکر است، ترکیه از ماه های پیش و ته از طايفه انفجارهایی باب برخی شهرهای این کشور حي ناآرامی هایی بوده است. هستي حكومت این کشور نیز با رابطه اتصال اجازه دادن درگیری های مذکور به مقصد براي «پ ک ک»، شعله كافي وقف شده با لمحه مدت ها را ابطال و مواضعشان را موقع نشان فراغت می دهد.

[ad_2]