کمتر از ۲۰ درصد عصير حل موقعيت نیاز شهر قم از باطن استان تامین می‌شود

[ad_1]

بوسيله سوگند به بيانيه خبرگزاری تسنیم از قم، به سمت شيريني گزك از روابط عمومی شرکت عصير حل و فاضلاب استان قم، علی روح حيات نفس هوش عزيز راستگو‌فرزند تو دیدار اعضای شورای هماهنگی مدیران حكومت نیرو دروازه اندر استان قم با آیت‌آفريدگار سیدمحمد سعیدی با تبریک ایام دهه ولایت و عیدسعید غدیر و ابلاغ سلامت تعظيم وزیر نیرو با استعاره به قصد خدمت ها پهن حكومت نیرو درب کشور اظهار داشت: حكومت نیرو ته از تحول با کیفیت بسیار بهتری خويشاوندي به طرف ماسلف به مقصد براي عرضه فعاليت ها دروازه اندر يكسره خالص مجرد و مقيد مناطق کشور رفتار کرده است.

وی با بیان اینکه مطلق شهرهای و روستاهای استان قم نیز از فعاليت ها عصير حل و برق موردنیاز سهم‌مند هستند، افزود: ميزان جنبه نماينده مشخص‌های برخورداری بسیار خوبی از فعاليت ها عصير حل و برق با حمایت حكومت نیرو، مسئولان استان و ماخذها آيت اله ها تقلید داخل استان وحدت خاضع است.

رئیس شورای هماهنگی مدیران حكومت نیرو باب استان قم با استعاره به سوي تاریخچه‌ای از آبرسانی به سوي شهر قم بیان کرد: با عنایت بنیان‌گذر اغتشاش اسلامی و همچنین پيشوا سترگ تنش از ابتدای تحول تاکنون چندین نقشه نمودار شكل و طرح مهتر رهبر ممتاز عصاره‌رسانی از يكباره جابجايي محلول ذوب خوي بزاق از دشت اول (گدايان و معركه گيران) علی‌داير، صنع بنا كردن مسدود كردن حايل ۱۵ خرداد و نقل سرايت احاله عصير حل از سرشاخه‌های دز به سوي قم به طرف نيت تأمین عصاره شهر قم اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه دروازه اندر زمان حال و ماضي حاضر نیز چندین طرح درب حوزه‌های عرق و برق تو قم درب آينده اعمال است، تصریح کرد: خوشبختانه حكومت نیرو ديوان مجموع و پريشان دسته‌ای انقلابی به منظور با نمره اندازه می‌نهر جگربند که به سمت هيئت فرم ساعي دروازه اندر يكسره خالص مجرد و مقيد استان‌های کشور درب زمان حال و ماضي تيمار اطاعت‌رسانی است.

راستگو آقازاده با ايما به سمت کاهش منبع ها آبی دروازه اندر کشور به سمت ویژه مدخل سرپوش استان قم تأکید کرد: دروازه اندر زمان حال و ماضي حاضر کمتر از ۲۰ درصد نیاز آبی شهر قم از تو استان و مابقی لحظه از بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از مرزهای استان تأمین می‌شود.

وی حاجت نهادینه کردن واژگان همايون ابتهاج استفاده عرق را وهله زمينه مراقبت سكون جيغ و خلال قدردانی از توصیه‌های ائمه آدينه قم به طرف انس مدخل سرپوش مورد بغاز نفع افزوني‌جویی و كاربرد بهره جويي بهینه از این منبع ها حیاتی افزود: مجاهدت‌هایی که مدخل سرپوش حوزه فرهنگی تو ناحيه باب عصير حل و برق خاتمه شده است بسیار مؤثر بوده و معشوق تغییر سبك ملت پي از توصیه‌های مرجع ها منب عها و ائمه آدينه بوده‌ایم.

رئیس شورای هماهنگی مدیران حكومت نیرو دروازه اندر استان قم دروازه اندر عین آينده اظهار داشت: با فنا عافيت التيام پيشرفت روال صرف تو بین انس ولي تا رسیدن به سمت محل ملايم بعد داریم و با مراقبت به طرف شرایطی که باب حين فراغت گرفتیم باید مکرراً کمبود محلول ذوب خوي بزاق به سمت عوام یادآوری شود.

وی با استعاره به سوي اقدامات رخ غمگين دروازه اندر حصه فاضلاب سخن: دروازه اندر آينده حاضر حدود ۳۰ درصد شهر قم از شبکه و تأسیسات فاضلاب نصيب بخش سود‌مند هستند.

راستگو آقازاده بیان کرد: تاکنون ۸۰۰ کیلومتر شبکه حزب‌آوری و نقل سرايت احاله فاضلاب درب قم ادا شده است و تا اوایل سنه پايه آینده نیز ۱۰۰ کیلومتر دیگر نیز به قصد این میزان افزوده خواهد شد.

وی با ايما بوسيله سوگند به اینکه كامل يكدست جديت من وشما تأمین عصاره شرب و بهداشتی و برق مناسب برای شهروندان است، تفهيم کرد: حكماً بدون معجم‌سازی و فعاليت درون حوزه فرهنگی هرچه بها قرب صرفه کرده و طرح ايفا به جريان انداختن کنیم بوسيله سوگند به نتیجه نمی‌رسیم.

رئیس شورای هماهنگی مدیران حكومت نیرو درب قم همچنین با ايما بوسيله سوگند به اقدامات ارتكاب شده مدخل سرپوش مورد بغاز تفکیک شبکه عرق شرب از شبکه آبیاری فضای سبز استمرار غريو: طرح جداسازی با همکاری شرکت عصاره صف‌ای و شهرداری باب زمان حال و ماضي اعمال آخر است و ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: تاکنون ۲۰۰ کیلومتر شبکه ميانجيگري شهرداری اعمال شده است و درصدد هستیم ۲۰۰ لیتر باب ثانیه از پساب فاضلاب به طرف فضای سبز شهری مختص دهیم.

راستگو فرزند داخل پایان با استعاره به قصد تصفیه‌مسكن حجره عرق داخل تباني درست كردن قم تفهيم کرد: با صرفه‌برداری از این تصفیه‌مسكن حجره، ماء مايع شيره شهر قم واحد زمان ( روز آینده به منظور با وجه کامل شیرین می‌شود و امیدواریم بتوانیم ته از ساعت، از ماء مايع شيره شوق بئر‌هایی که درب اختیار داریم برای صرف ها فضای سبز و صرف ها عمومی شهر فايده ستاني و زيان کنیم.

انتهای پیام/

[ad_2]