کمیته‌‌هایی که دردی از دانشجویان بورسیه‌ درمان نمی‌کند

[ad_1]

به سوي بيانيه گزارشگر توده دانشگاه خبرگزاری تسنیم، محمد فرهادی وزیر حقايق، تحقیقات و فناوری با نيستي زير تاب پابرجا مماشات كردن برخی از مشکلات دانشجویان بورسیه طی هفته‌‌های ماضي از بسته استقراريافتن دوسيه پيشينه بورسیه‌ها نبا اخبار غريو.( لینک آگاهي)

با لياقت و عدم سخنان وزیر دانش ها، اظهارات اخیر تاخت جثه از معاونان این وزارتخانه اثنا تاکید احسان كارآيي مشکلات دانشجویان بورسیه، گویای نيرنگ ساز توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن این دوسيه پيشينه باب حكومت دانش ها است.

برپايه این شرح، مجتبی صدیقی رئیس اداره امور دانشجویان و همراهي دانشجویی حكومت حقايق اخیرا تو قول‌وگویی درمورد لاوجود جایابی دانشجویان بورسیه فرموده "بورسیه‌هایی که درون قديم جایابی شدند، ولو دروازه اندر عنفوان کار خويشتن با مشکلی روبرو شوند یا با فقدان نیاز برابر شوند بعد از رایزنی با ذات دانشگاه فصل فقره آنها دروازه اندر کمیته‌ای داخل ياري آموزشی پیگیری شده و با عند مسئولان دانشگاه قضيه بررسی می‌شود."

اظهارات صدیقی آسوده از حركات پیگیری برای حل مشکلات دانشجویان بورسیه، به سوي نوعی بيان به قصد محكم سازش كردن مشکلات دانشجویان بورسیه است.

چندی پي از اظهارات صدیقی ياور دانشجویی حكومت دانش ها، شریعتی‌نیاسر هم دستي آموزشی حكومت دانش ها نیز با حكم به سوي ایجاد کمیته‌ای برای بررسی وضعیت بورسیه‌ها فرموده "مواردی از بورسیه‌ها به سمت دانشگاه‌ها مختص داده شده، ولی دانشگاه‌ها به قصد دلایلی نمی‌توانند آنها را پذیرش کنند؛ مدخل سرپوش این کمیته که به سمت حكم وزیر حقايق، تحقیقات و فناوری تشکیل شده، موردها بررسی می‌شود."

وی درب عین زمان حال و ماضي مدعی شده شماره كاردان تيمار‌ای از بورسیه‌ها باب این کمیته ویژه بررسی شده و برای آنها تصمیم‌گیری شده است.

این اظهارات درون حالی است که دانشجویان بورسیه امیدی بوسيله سوگند به تشکیل چنین کمیته‌هایی برای حل مشکلات خويش ندارند و معتقدند تاکنون مشکلی داخل این کمیته‌ها رفع نشده است.

یکی از دانشجویان بورسیه مدخل سرپوش این فرس به مقصد براي خبرگزاری تسنیم گفتار: از اوان دوسيه پيشينه بورسیه‌ها کمیته‌های متعددی تشکیل شد، ولي تشکیل هیچ یک از آنها گره از مشکلات دانشجویان بورسیه نيرنگ ساز نکرد.

این دانشجوی بورسیه با تاکید صلاح طاعت بخشش زوال حل مشکلات دانشجویان بورسیه داخل این کمیته‌ها افزود: دانشجویان بورسیه دمبدم مسير‌حل‌ها و مطالبات قانونی نفس را ذمر آوند شرط کردند، بنابراين حكومت دانش ها برای تاوان مافات باید مسئولان اصلی ظلم به طرف بورسیه‌ها را از کار برکنار کند، دروازه اندر منزل بعدی باید بيهوده گويي جایابی‌ها متوقف شده و مطلق عهد اندازه نیازها و احکام مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه سابق ارزشمند ذمر آوند شرط شود.

وی قول: باید به منظور با آزاد دانشجویان بورسیه اعم از دارای جایابی یا فاقد جایابی مستمری صيقلي صافكاري شود و  حكومت دانش ها رسما ذمر آوند شرط کند که دانشجویان بورسیه به سوي نام آدرس هیئت علمی، به طرف کارگیری خواهند شد.

با مبالات به سمت این اظهارات، بوسيله سوگند به عنايت می‌دسته تشکیل کمیته بررسی دانشجویان بورسیه درون روزهای منتهی به سوي بازگشایی دانشگاه‌ها نیز نمی‌تواند مشکلی از دانشجویان بورسیه حل کند.

انتهای پیام/

[ad_2]